Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT PL

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 22. augustā

Komisija ierosina zvejas iespējas 2014. gadā Baltijas jūrā

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par zvejas iespējām 2014. gadā Baltijas jūrā. Tas ir ikgadējs priekšlikums par zvejas apjomu, kādu no galvenajiem komerciālajiem zivju krājumiem Baltijas jūrā nākamgad varēs zvejot ES zvejnieki. Priekšlikums sagatavots, pamatojoties uz zinātnieku ieteikumiem, un vērsts uz to, lai zvejniecības Baltijas jūrā īstermiņā un ilgtermiņā būtu ilgtspējīgas gan no vides, gan ekonomiskā viedokļa. Tas arī atbilst kopējās zivsaimniecības politikas reformas, par kuru nesen panākta vienošanās, pamatprincipiem.

Jaunākajos zinātnieku ieteikumos norādīts, ka tagad Baltijas jūrā lielāks skaits krājumu tiek pārvaldīti noturīgā daudzumā saskaņā ar tā saukto maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) principu. Salīdzinājumā ar 2013. gadu no trim līdz pieciem tiek palielināts to zināmo krājumu skaits, ko 2014. gadā varēs zvejot, nepārsniedzot maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. Iepriekšējos gados pieņemtie kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) samazinājumi ir izrādījušies efektīvi, sekmējot Baltijas jūras zvejniecību ilgtspējīgumu.

Komisija ierosina 2014. gadā palielināt mencas austrumu krājuma un Baltijas jūras centrālās daļas un Botnijas līča reņģes krājumu kopējo pieļaujamo nozveju. Pārējo krājumu KPN samazinājumi ir noteikti maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma dabisko svārstību dēļ vai arī tādēļ, ka jaunākās datu pārskatīšanas rezultātā ir uzlabojusies izpratne par zivju krājumu stāvokli. Turklāt Komisija ierosina samazināt jūrā pavadāmo dienu skaitu kuģiem, kuri zvejo mencu, saskaņā ar Baltijas jūras mencu pārvaldības plānu.

Ierosināto pasākumu rezultātā kopumā par 10 % (līdz 644 000 tonnām) Savienības kuģiem palielināsies zvejas iespējas Baltijas jūrā visu sugu krājumiem, izņemot laša krājumus. Tādējādi 2014. gadā par 12 miljoniem eiro palielināsies zvejas iespēju vērtība, kas kopā sasniegs aptuveni 412 miljonus eiro.

Šo priekšlikumu dalībvalstu ministri apspriedīs Zivsaimniecības padomē šā gada oktobrī, un tas būs piemērojams no 2014. gada 1. janvāra.

Menca

Komisija ierosina par 15 % (līdz 17 037 tonnām) samazināt Baltijas jūras mencas rietumu krājuma KPN un par 7 % (līdz 65 934 tonnām) palielināt Baltijas jūras mencas austrumu krājuma KPN. Šīs pārmaiņas jāveic, ņemot vērā pārskatītos zinātniskos datus, kas kļuva pieejami šogad.

Reņģe

Pēc reņģes rietumu krājuma KPN palielinājuma divus gadus pēc kārtas zinātnieki iesaka Komisijai 2014. gadā samazināt kopējo pieļaujamo nozveju, lai nepārsniegtu daudzumus, kas nodrošina maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. 2014. gadā to ierosināts samazināt par 23 % (līdz 19 754 tonnām). Turpretim pēc tam, kad 2011. un 2012. gadā bija pieņemts Baltijas jūras centrālās daļas reņģu krājuma KPN samazinājums, minēto nozveju nu jau otro gadu pēc kārtas var palielināt. 2014. gadā to ierosināts palielināt par 59 %, tādējādi nozvejas apjoms sasniegs 143 500 tonnas. Līdzīgi, reņģes kopējo pieļaujamo nozveju Botnijas līcī ierosināts palielināt par 35 %, līdz 142 662 tonnām. Netiek ierosināts mainīt reņģes kopējo pieļaujamo nozveju Rīgas jūras līcī.

Lasis

Pēc tam, kad iepriekšējos gados tika samazināta laša kopējā pieļaujamā nozveja Baltijas jūras centrālajā daļā, Komisija var ierosināt 2014. gadā saglabāt 2013. gada KPN līmeni. Ierosinātā kopējā pieļaujamā nozveja atbilst saņemtajiem zinātnieku ieteikumiem un ir aprēķināta, ņemot vērā zvejas izraisītas zivju mirstības mērķa rādītāju, kāds ierosināts Baltijas jūras lašu pārvaldības plānā, kas iesniegts Padomei un Eiropas Parlamentam. Turpretim Somu līcī laša kopējā pieļaujamā nozveja, pēc zinātnieku domām, ir jāsamazina. Piesardzības apsvērumu dēļ komerciālie izkrāvumi no jūras tiks samazināti par 53 % un nepārsniegs 7256 lašus.

Brētliņa

Komisija ierosina par 11 % samazināt brētliņas kopējo pieļaujamo nozveju, kas tādējādi nepārsniegs 222 102 tonnas.

Jūras zeltplekste

Zinātnieki ir izstrādājuši metodiku, kā noteikt jūras zeltplekstes krājuma lielumu, par kuru pieejamie dati ir ierobežoti. Pamatojoties uz šo metodiku, ko piemēro jau divus gadus, ir ierosināts jūras zeltplekstes kopējo pieļaujamo nozveju samazināt par 12 %, līdz 3002 tonnām.

Pamatinformācija

Komisijas priekšlikums sagatavots, ievērojot Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) un Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) zinātnieku ieteikumus. Šis priekšlikums apspriests Baltijas jūras reģionālajā konsultatīvajā padomē (BJRKP), par pamatu ņemot 2013. gada maijā sagatavoto Komisijas konsultatīvo dokumentu.

Sīkāka informācija:

Saite uz priekšlikumu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0598:EN:NOT

Kopējā pieļaujamā nozveja un kvotas:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_lv.htm

Zinātnieku ieteikumi:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_lv.htm

Baltijas jūras mencu krājumu daudzgadu plāns:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:LV:NOT

Baltijas laša krājuma daudzgadu plāns (priekšlikums):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:LV:NOT

Tabula. Pārskats par KPN izmaiņām 2013.—2014. gadā (tonnās, izņemot lasi, kam norādīts zivju skaits)

Krājums

ICES zvejas zona; apakšrajons

Pieņemtā 2013. gada KPN

Ierosinātā 2014. gada KPN

Ierosinātās 2014. gada KPN pamats

Mencas austrumu krājums

25-32

61 565

65 934 (+7%)

Pārvaldības plāns (MSY pamata ieteikums)

Mencas rietumu krājums

22-24

20 043

17 037 (-15%)

Pārvaldības plāns

Reņģes rietumu krājums

22-24

25 800

19 754 (-23%)

MSY pārejas ieteikums

Reņģe Botnijas līcī

30-31

106 000

142 662 (+35%)

MSY pamata ieteikums

Reņģe Rīgas jūras līcī

28,1

30 576

30 720 (0%)

MSY pamata ieteikums

Reņģe centrālajā daļā

25-29, 32

90 180

143 500 (+59%)

MSY pamata ieteikums

Jūras zeltplekste

22-32

3 409

3 002 (-12%)

Pieeja ierobežotu datu gadījumā

Lasis centrālajā daļā

22-31

108 762

108 421 (0%)

Pārvaldības plāns

Lasis Somu līcī

32

15 419

7 256 (-53%)

Piesardzīga pieeja

Brētliņa

22-32

249 978

222 102 (-11%)

MSY pamata ieteikums

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar