Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LV PL

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. rugpjūčio 22 d., Briuselis

Komisija pasiūlė 2014 m. žvejybos Baltijos jūroje galimybes

Europos Komisija pateikė 2014 m. žvejybos Baltijos jūroje galimybių pasiūlymą. Jame nurodoma, kokį komercinių žuvų kiekį gali sužvejoti ES žvejai Baltijos jūroje kitais metais. Tokie pasiūlymai grindžiami mokslinėmis rekomendacijomis, o jų tikslas – artimiausiu metu ir ilgainiui užtikrinti aplinkos požiūriu tausią ir ekonomiškai tvarią žvejybą Baltijos jūroje. Tai atitinka bendros žuvininkystės politikos reformos, dėl kurios neseniai sutarta, pagrindinius principus.

naujausių mokslinių rekomendacijų matyti, kad Baltijos jūroje vis daugiau išteklių valdomi išlaikant tausų jų naudojimo lygį – vadinamąjį didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio (angl. MSY) lygį. Palyginti su 2013 m., žinomų išteklių, kurie 2014 m. galės būti žvejojami MSY lygiu, padidėjo nuo trijų iki penkių. Paaiškėjo, kad ankstesniais metais sumažinus bendrus leidžiamus sužvejoti kiekius (BLSK) veiksmingai pavyko padidinti žvejybos Baltijos jūroje tausumą.

Komisija šiais metais siūlo padidinti rytinių menkių išteklių ir centrinės Baltijos jūros dalies bei Botnijos įlankos silkių išteklių BLSK. Likusių išteklių BLSK sumažintas dėl natūralaus svyravimo neviršijant MSY ribų arba dėl to, kad atliekant naujausią duomenų peržiūrą tiksliau įvertinta išteklių būklė. Komisija taip pat siūlo sumažinti laivų, žvejojančių menkes pagal Baltijos jūros menkių išteklių valdymo planą, dienų jūroje skaičių.

Dėl siūlomų priemonių Sąjungos laivams skirtos bendros visų rūšių žuvų, išskyrus lašišų išteklius, žvejybos Baltijos jūroje galimybės padidėtų 10 proc. – iki 644 000 tonų. Dėl to 2014 m. žvejybos galimybių finansinė vertė padidėtų 12 mln. EUR ir iš viso būtų apie 412 mln. EUR.

Šis pasiūlymas valstybių narių ministrų bus svarstomas spalio mėn. Žuvininkystės tarybos posėdyje ir bus taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d..

Menkių ištekliai

Komisija siūlo 15 proc. (iki 17 037 tonų) sumažinti vakarinių Baltijos jūros menkių išteklių BLSK ir 7 proc. (iki 65 934 tonų) padidinti rytinių Baltijos jūros menkių išteklių BLSK. Šie pakeitimai grindžiami šiais metais patikslintais moksliniais duomenimis.

Silkių ištekliai

Vakarinės Baltijos dalies silkių išteklių BLSK buvo didinami dvejus metus iš eilės, tačiau mokslininkai Komisijai pataria kitų metų BLSK sumažinti, kad nebūtų viršytos MSY lygio ribos. 2014 m. šių išteklių BLSK siūloma sumažinti 23 proc. (iki 19 754 tonų). Centrinės Baltijos dalies silkių išteklių BLSK, priešingai, 2011 ir 2012 m. buvo mažinamas, bet jau antri metai iš eilės gali būti padidintas. 2014 m. šių išteklių BLSK siūloma padidinti 59 proc. (iš viso bus galima sužvejoti 143 500 tonų). Panašiai Botnijos įlankos silkių išteklių BLSK padidinamas 35 proc., t. y. bus leidžiama sužvejoti 142 662 tonas. Rygos įlankos silkių išteklių BLSK keisti nesiūloma.

Lašišų ištekliai

Pastaraisiais metais pagrindinio Baltijos jūros baseino lašišų išteklių BLSK buvo mažinamas, tačiau 2014 m. Komisija gali pasiūlyti palikti tą patį BLSK kaip ir šiemetinis. Siūlomas BLSK atitinka pateiktas mokslines rekomendacijas ir apskaičiuotas remiantis tiksliniu mirtingumo dėl žvejybos koeficientu, pasiūlytu Baltijos jūros lašišų išteklių valdymo plane, pateiktame Tarybai ir Europos Parlamentui. Tačiau, mokslininkų nuomone, Suomijos įlankos lašišų išteklių BLSK, priešingai, reikia sumažinti. Remiantis atsargumo principu komerciniais tikslais iš jūros iškrauti leidžiamų lašišų kiekis sumažinamas 53 proc. – iki 7 256 žuvų.

Šprotų ištekliai

Komisija siūlo šprotų išteklių BLSK sumažinti 11 proc. – iki 222 102 tonų.

Plekšnių ištekliai

Kadangi apie plekšnių išteklius turėta mažai duomenų, mokslininkai sukūrė šių išteklių dydžio įvertinimo metodą. Remiantis šiuo jau dvejus metus taikomu metodu plekšnių išteklių BLSK siūloma sumažinti 12 proc. – iki 3 002 tonų.

Pagrindiniai faktai

Komisijos pasiūlymas grindžiamas Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos mokslinėmis rekomendacijomis. 2013 m. gegužės mėn. Komisijos konsultacijų dokumentu dėl šio pasiūlymo konsultuotasi su Baltijos jūros regiono patariamąja taryba.

Daugiau informacijos

Pasiūlymas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0598:EN:NOT

BLSK ir kvotos http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_lt.htm

Mokslinės rekomendacijos

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_lt.htm

Daugiametis Baltijos jūros menkių išteklių žvejybos planas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:LT:NOT

Daugiamečio Baltijos jūros lašišų išteklių žvejybos plano pasiūlymas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:LT:NOT

Lentelė. BLSK pokyčių 2013–2014 m. santrauka (kiekis tonomis, išskyrus lašišas, kurių kiekis nurodytas žuvų skaičiais)

Ištekliai

ICES žvejybos zona, pakvadratis

Priimtas 2013 m. BLSK

Siūlomas 2014 m. BLSK

Siūlomo 2014 m. BLSK pagrindas

Rytiniai menkių ištekliai

25-32

61 565

65 934 (+7%)

Valdymo planas (MSY principas)

Vakariniai menkių ištekliai

22-24

20 043

17 037 (-15 %)

Valdymo planas

Vakariniai silkių ištekliai

22-24

25 800

19 754 (-23 %)

Perėjimas prie MSY principo

Botnijos įlankos silkių ištekliai

30-31

106 000

142 662 (+35 %)

MSY principas

Rygos įlankos silkių ištekliai

28.1

30 576

30 720 (0 %)

MSY principas

Centriniai silkių ištekliai

25-29, 32

90 180

143 500 (+59 %)

MSY principas

Plekšnių ištekliai

22-32

3409

3002 (-12 %)

Duomenų stokos atveju taikomas metodas

Pagrindinio baseino lašišų ištekliai

22-31

108 762

108 421 (0 %)

Valdymo planas

Suomijos įlankos lašišų ištekliai

32

15 419

7256 (-53 %)

Atsargumo principas

Šprotų ištekliai

22-32

249 978

222 102 (-11 %)

MSY principas

Asmenys ryšiams :

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar