Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA SV FI LT LV PL

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. august 2013

Komisjon tegi ettepaneku Läänemere kalavarude 2014. aasta püügivõimaluste kohta

Euroopa Komisjon on esitanud ettepaneku Läänemere kalapüügivõimaluste kohta 2014. aastal. Tegemist on iga-aastase ettepanekuga, kui palju kala võivad ELi kalurid püüda Läänemere peamistest kaubanduslikest kalavarudest järgmisel aastal. Need ettepanekud põhinevad teadlaste soovitustel ja nende eesmärk on muuta Läänemere kalandus keskkonna ja ka majanduse seisukohast jätkusuutlikuks nii lähi- kui ka kaugperspektiivis. See on kooskõlas ühise kalanduspoliitika hiljuti kokkulepitud reformi üldpõhimõtetega.

Teadlaste viimastest nõuannetest ilmneb, et jätkusuutlikult (st maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel) majandatakse nüüd rohkem Läänemere kalavarusid kui varem. Teadaolevate varude arv, mida saab majandada maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel, on 2013. aasta kolmelt varult suurenenud 2014. aastaks viiele. Lubatud kogupüügi vähendamine varasematel aastatel on aidanud tõhusalt tagada Läänemere kalanduse jätkusuutlikkust.

Komisjon soovitab sel aastal suurendada idaosa tursa ja räime lubatud kogupüüki Läänemere keskosas ja Botnia lahes. Ülejäänud varude vähenemine peegeldab kas loomulikke varude kõikumisi maksimaalse jätkusuutliku saagikusega majandamise juures või on seotud varude seisundi täpsema hindamisega seoses andmete hiljutise läbivaatamisega. Komisjon teeb ka ettepaneku vähendada selliste kalalaevade merel viibimise päevade arvu, kes püüavad turska vastavalt Läänemere tursa varude majandamise kavale.

Soovitatud meetmetega suurenevad ELi laevade kalapüügivõimalused Läänemeres kõigi kalaliikide (v.a lõhe) kohta kokku 10% ehk 644 000 tonnini. Rahasse arvestatult suurenevad püügivõimalused 2014. aastal kokku 12 miljoni euro võrra ehk umbes 412 miljoni euroni.

Liikmesriikide ministrid arutavad kõnealust ettepanekut oktoobris toimuval kalanduse nõukogul ja seda hakatakse kohaldama 1. jaanuarist 2014.

Tursk

Komisjon teeb ettepaneku vähendada lääneosa tursa lubatud kogupüüki 15% (17 037 tonnini) ja suurendada idaosa tursa lubatud kogupüüki 7% (65 934 tonnini). Need muudatused põhinevad tänavu kättesaadavaks muutunud teaduslike andmete läbivaatamisel.

Räim

Lääneosa räimevarude puhul soovitavad teadlased komisjonil – pärast lubatud kogupüügi suurendamist järjest kahel aastal – vähendada järgmisel aastal lubatud kogupüüki, et jääda maksimaalse jätkusuutliku saagikusega majandamiseks vajalikesse piiridesse. 2014. aastal tuleb püüki vähendada 23% (19 754 tonnini). Keskosa räime puhul võib lubatud kogupüüki – pärast 2011. ja 2012. aastal toimunud vähendamisi – suurendada juba teist aastat järjest. 2014. aastal on soovitatav suurendamine 59%, millega kogupüük tõuseb 143 500 tonnini. Ka Botnia lahes suureneb räime lubatud kogupüük 35% ja ulatub 142 662 tonnini. Riia lahes ei ole räime lubatud kogupüügi numbrit muudetud.

Lõhe

Pärast viimastel aastatel toimunud lõhe lubatud kogupüügi vähendamisi Läänemere põhibasseinis võib komisjon nüüd soovitada jätta lõhe lubatud kogupüük 2014. aastal praegusele tasemele. See lubatud kogupüügi number on kooskõlas teadlaste soovitusega ja on arvutatud lõhe soovitusliku kalastussuremuse määra järgi nõukogule ja Euroopa Parlamendile esitatud Läänemere lõhe majandamiskava alusel. Teadlased väidavad aga, et Soome lahes on lõhe lubatud kogupüüki vaja vähendada. Ettevaatuspõhimõtte kohaselt vähendatakse kaubanduslikku püüki 53% ehk 7256 lõhekalani.

Kilu

Komisjon teeb ettepaneku vähendada kilu lubatud kogupüüki 11%, st 222 102 tonnile.

Merilest

Teadlased on välja töötanud meetodi lestavaru suuruse hindamiseks ka väheste andmete põhjal. Seda meetodit on rakendatud kahel aastal ja leitud, et lesta lubatud kogupüüki tuleb vähendada 12% ehk 3002 tonnini.

Taust

Komisjon toetub oma ettepanekus kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteelt (STECF) ning Rahvusvaheliselt Mereuurimise Nõukogult (ICES) saadud teaduslikele nõuannetele. Kõnealuse ettepaneku kohta on komisjoni konsultatsioonidokumendiga (mai 2013) küsitud Läänemere piirkondliku nõuandekomisjoni arvamust.

Lisateave

Ettepanek:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0598:EN:NOT

Lubatud kogupüügid ja kvoodid:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_et.htm

Teaduslikud nõuanded:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_et.htm

Läänemere tursavarude mitmeaastane kava:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:ET:NOT

Ettepanek Läänemere lõhevarude mitmeaastase kava kohta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:ET:NOT

Tabel. Ülevaade lubatud kogupüügi muutmisest 2013.–2014. aastal (arvud on tonnides, v.a lõhe puhul, kus on esitatud püütavate kalade arv)

Kalavaru

ICESi püügipiirkond; alapiirkond

Kinnitatud lubatud kogupüük 2013. aastal

Ettepanek 2014. aastaks

Millel põhineb ettepanek 2014. aastaks

Idaosa tursk

25–32

61 565

65 934 (+7%)

Majandamiskava (maksimaalse jätkusuutliku saagikuse raamistikus)

Lääneosa tursk

22–24

20 043

17 037 (–15%)

Majandamiskava

Lääneosa räim

22–24

25 800

19 754 (–23%)

Üleminek maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tagamisele

Botnia lahe räim

30–31

106 000

142 662 (+35%)

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse raamistik

Riia lahe räim

28.1

30 576

30 720 (0%)

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse raamistik

Keskosa räim

25–29, 32

90 180

143 500 (+59%)

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse raamistik

Merilest

22–32

3 409

3 002 (–12%)

Väheste andmete puhul kasutatav lähenemisviis

Põhibasseini lõhe

22–31

108 762

108 421 (0%)

Majandamiskava

Soome lahe lõhe

32

15 419

7 256 (–53%)

Ettevaatuspõhimõte

Kilu

22–32

249 978

222 102 (–11%)

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse raamistik

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar