Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI ET LT LV PL

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22 august 2013

Kommissionen foreslår fiskerimuligheder i Østersøen i 2014

Kommissionen har fremsat sit forslag om fiskerimuligheder i Østersøen i 2014. Det er det årlige forslag til, hvor store mængder fiskerne i EU kan fange af de store kommercielle fiskebestande i Østersøen næste år. Forslagene er baseret på videnskabelig rådgivning og skal gøre fiskeriet i Østersøen miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt på såvel kort som lang sigt. Det er i overensstemmelse med hovedlinjerne i den nyligt aftalte reform af den fælles fiskeripolitik.

Den seneste videnskabelige rådgivning peger på, at flere bestande nu forvaltes bæredygtigt – efter princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) – i Østersøen. I 2014 stiger antallet af kendte bestande, som kan fiskes med maksimalt bæredygtigt udbytte, fra tre til fem i forhold til 2013. De nedskæringer i de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er), der er blevet vedtaget i de senere år, har vist sig at være et effektivt middel til at opretholde et bæredygtigt fiskeri i Østersøen.

Kommissionen foreslår at hæve TAC'erne for 2014 for den østlige torskebestand og bestandene af sild i den centrale del af Østersøen og Den Botniske Bugt. Nedskæringerne for de øvrige bestande skyldes enten naturlige udsving inden for grænserne for maksimalt bæredygtigt udbytte eller en bedre forståelse af situationen for bestandenes som følge af revision af dataene. Kommissionen foreslår samtidig at mindske antallet af dage på havet for fartøjer, der fisker efter torsk, i overensstemmelse med forvaltningsplanen for torsk i Østersøen.

De foreslåede foranstaltninger vil føre til en samlet stiging på 10 % til 644 000 ton i fiskerimulighederne for EU-fartøjer i Østersøen for alle arter undtagen laks. Det øger værdien af fiskerimulighederne i 2014 med 12 mio. euro til en samlet værdi af ca. 412 mio. euro.

Forslaget vil blive drøftet af EU-landenes fiskeriministre på Rådets møde i oktober og skal træde i kraft 1. januar 2014.

Torsk

Kommissionen foreslår en nedskæring på 15 % (til 17 037 ton) i TAC for den vestlige bestand af østersøtorsk og en forøgelse på 7 % (til 65 934 ton) i TAC for den østlige bestand. Ændringerne skyldes en revision af de videnskabelige data, der blev offentliggjort i år.

Sild

For den vestlige sildebestand råder forskerne, efter at TAC er steget to år i træk, Kommissionen til at mindske TAC for næste år for at holde sig inden for grænserne for det maksimale bæredygtige udbytte. For 2014 er faldet på 23 % (til 19 754 ton). For den centrale sildebestand kan TAC derimod hæves for andet år i træk efter de begrænsninger, der blev vedtaget i 2011 og 2012. For 2014 er den foreslåede stigning på 59 %, hvilket giver en samlet mængde på 143 500 ton. Den foreslåede TAC for sild i Den Botniske Bugt er på 142 662 ton (en stigning på 35 %). Der er ingen forslag om ændringer af TAC for sild i Rigabugten.

Laks

Efter at have vedtaget nedskæringer i TAC for laks i de senere år i den centrale del af Østersøen kan Kommissionen foreslå at opretholde TAC på samme niveau i 2014 som i år. Den foreslåede TAC stemmer overens med den videnskabelige rådgivning og er beregnet efter det mål for dødelighed, der er foreslået i forvaltningsplanen for laks i Østersøen, som er forelagt Rådet og Europa-Parlamentet. Derimod siger forskerne, at det er nødvendigt at mindske TAC for laks i Den Finske Bugt. Af forsigtighedshensyn skal de kommercielle landinger fra havet mindskes med 53 % til 7 256 laks.

Brisling

Kommissionen foreslår at mindske TAC for brisling med 11 % til 222 102 ton.

Rødspætte

Forskerne har udviklet en metode til at anslå størrelsen af rødspættebestanden, som der foreligger begrænsede data om. Efter denne metode, som er blevet anvendt i to år, bliver den foreslåede TAC for rødspætte 12 % lavere, i alt 3 002 ton.

Baggrund

Kommissionens forslag følger videnskabelig rådgivning fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen (BSRAC) blev hørt om forslaget gennem Kommissionens høringsdokument fra maj 2013.

Yderligere oplysninger:

Tabel: Oversigt over ændringer af TAC 2013-2014 (tal i ton undtagen for laks, som er antal fisk)

Bestand

ICES-fiskeriområde; underafsnit

Vedtaget TAC for 2013

TAC-forslag for 2014

TAC-forslag for 2014

Østlige torskebestand

25-32

61 565

65 934 (+7%)

Forvaltningplan (MSY-rammen)

Vestlige torskebestand

22-24

20 043

17 037 (-15%)

Forvaltningplan

Vestlige sildebestand

22-24

25 800

19 754 (-23%)

MSY-overgang

Botniske sildebestand

30-31

106 000

142 662 (+35%)

MSY-rammen

Rigasild

28.1

30 576

30 720 (0%)

MSY-rammen

Centrale sildebestand

25-29, 32

90 180

143 500 (+59%)

MSY-rammen

Rødspætte

22-32

3 409

3 002 (-12%)

Fremgangsmåden ved begrænsede data

Laks i den centrale del af Østersøen

22-31

108 762

108 421 (0%)

Forvaltningplan

Laks i Den Finske Bugt

32

15 419

7 256 (-53%)

Forsigtighedstilgang

Brisling

22-32

249 978

222 102 (-11%)

MSY-rammen

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar