Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 augusti 2013

Öppen tillgång till forskningspublikationer - en kritisk punkt.

Den globala övergången till kostnadsfri öppen tillgång till forskningsresultat bekräftas idag i en studie finansierad av Europeiska kommissionen. Enligt studien håller den öppna tillgången på att uppnå en kritisk punkt och omkring 50 % av de vetenskapliga dokumenten som offentliggjordes 2011 är nu tillgängliga kostnadsfritt. Det är ungefär dubbelt så många som vad som har uppskattats i tidigare studier, vilket förklaras av en bättre metod och bredare definition av begreppet öppen tillgång. I studien uppskattas också att mer än 40 % av de vetenskapliga, expertgranskade artiklarna, som har publicerats globalt mellan åren 2004 och 2011 nu finns tillgängliga gratis online.

Tack vare öppen tillgång blir forskningsresultaten mer tillgängliga, vilket kan bidra till innovation i offentlig och privat sektor och till bättre och effektivare vetenskap. – Dessa slutsatser understryker att öppen tillgång är här för att stanna, säger Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap. Att sätta forskningsresultat i det offentliga rummet gör vetenskap bättre och det stärker vår kunskapsbaserade ekonomi.

Tillgången till vetenskapliga publikationer inom 22 kunskapsområden i det europeiska forskningsområdet och i Brasilien, Kanada, Japan och USA har undersökts i studien. Kostnadsfri tillgång till de flesta artiklar finns nu inom allmän naturvetenskap, biomedicinsk forskning, biologi, matematik och statistik. Samhällsvetenskap, humaniora, tillämpad forskning, ingenjörsvetenskap och teknik är de forskningsområden där öppen tillgång är mest begränsad.

Europeiska kommissionen identifierade nyligen öppen tillgång som en huvudsaklig åtgärd till att förbättra cirkulationen av kunskap och innovation i Europa, enligt ett tidigare pressmeddelande (IP/12/790). Därför kommer den öppna tillgången att vara obligatorisk för alla vetenskapliga publikationer som framställts med finansiering från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning & innovation för 2014-2020. Medlemsländerna rekommenderas att ta samma ställning som kommissionen i sina nationella program.

Kommissionen främjar öppen tillgång i Europa, även för resultaten från dess egen forskningsfinansiering: – De europeiska skattebetalarna ska inte behöva betala dubbelt för offentligt finansierad forskning. Det är därför som vi nu inför öppen tillgång till publikationer som standard för Horisont 2020, betonar kommissionär Geoghegan-Quinn.

Bakgrund

Studien genomfördes av Science-Metrix, ett konsultföretag för forskningsutvärdering, och omfattade EU:s 28 medlemsländer, Schweiz, Liechtenstein, Island, Norge, Turkiet, Makedonien, Israel, Brasilien, Kanada, Japan och USA. Två andra rapporter från samma grupp, om riktlinjerna för öppen tillgång och frågan om öppen tillgång även till data, släpps också i dag.

Vad gäller riktlinjerna för öppen tillgång av publikationer, kunde de flesta av de 48 viktigaste vetenskapliga finansiärerna acceptera två huvudformer av öppen tillgång: Öppen tillgång till publikationer i tidskrifter, kallad guld -eller hybridmodellen (gold and hybrid open acces) och självarkivering, kallad den gröna modellen (green open access). Mer än 75 % godtog förseningsperioder - tiden det tar mellan publicering och det att den blir fritt tillgänglig - på mellan sex till tolv månader.

En av studierna fann dock att det fortfarande finns färre riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig data än för öppen tillgång till publikationer. Öppen tillgång till forskningsdata utvecklas dock snabbt i en miljö där medborgare, institutioner, regeringar, icke vinstdrivande organisationer och privata företag löst samarbetar för att utveckla infrastrukturen, standarder, prototyper och affärsmodeller. Inom Horisont 2020, kommer kommissionen också att inleda ett pilotprojekt för öppen tillgång till data som är insamlad under offentligt finansierad forskning. Aktörers legitima skäl såsom kommersiella intressen, skydd av personuppgifter och säkerhet kommer då att beaktas.

Kommissionen kommer att göra öppen tillgång till vetenskapliga publikationer till standard för Horisont 2020. Från och med 2014 måste alla artiklar som publiceras med finansiering från Horisont 2020 vara tillgängliga:

  • omedelbart via utgivaren, enligt guld -och hybridmodellen (gold and hybrid open acces) – då förhandsbetalda publiceringskostnader kan berättiga till stöd från europeiska kommissionen; eller

  • senast efter sex månader (tolv månader för artiklar inom samhällsvetenskap och humaniora), enligt den gröna modellen (Green open access).

Länkar

Länkar till de tre studierna:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Horisont 2020 hemsida: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar