Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. avgusta 2013

Odprti dostop do raziskovalnih publikacij dosegel prelomnico

Študija, ki jo je financirala Evropska komisija, je danes potrdila globalni preobrat pri brezplačnem dostopu bralcev do rezultatov raziskav (t. i. odprti dostop). Ta nova študija kaže, da je odprti dostop dosegel prelomnico, saj je okoli 50 % znanstvenih publikacij, objavljenih leta 2011, zdaj dostopnih brezplačno. Ta delež je približno dvakrat večji od deleža, ocenjenega v prejšnjih študijah, in sicer zaradi izboljšane metodologije in širše opredelitve odprtega dostopa. Študija prav tako ocenjuje, da je zdaj na spletu prosto dostopnih več kot 40 % strokovno pregledanih znanstvenih člankov, ki so bili med letoma 2004 in 2011 objavljeni po vsem svetu. Študija zajema EU in nekatere sosednje države ter Brazilijo, Kanado, Japonsko in Združene države Amerike.

Z večjo dostopnostjo rezultatov raziskav odprti dostop lahko prispeva k boljši in učinkovitejši znanstveni dejavnosti ter k inovacijam v javnem in zasebnem sektorju. Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Te ugotovitve potrjujejo dejstvo, da se bo odprti dostop ohranil. Javni dostop do rezultatov raziskav izboljšuje znanstveno dejavnost in krepi naše gospodarstvo, temelječe na znanju.“

Študija je obravnavala razpoložljivost znanstvenih publikacij na 22 področjih znanja v evropskem raziskovalnem prostoru, Braziliji, Kanadi, na Japonskem in v Združenih državah Amerike. V več državah in strokah je zdaj brezplačno na voljo več kot 50 % dokumentov. Brezplačna dostopnost večine člankov je bila dosežena na področju splošne znanosti in tehnologije, biomedicinskih raziskav, biologije ter matematike in statistike. Odprti dostop pa je najmanj razširjen na področju družbenih ved in humanistike ter uporabnih znanosti, inženirstva in tehnologije.

Nedavno sporočilo Evropske komisije (IP/12/790) je odprti dostop opredelilo kot temeljno sredstvo za izboljšanje pretoka znanja in s tem inovacij v Evropi. Zato bo odprti dostop obvezen za vse znanstvene publikacije, financirane v okviru programa Obzorje 2020 (evropski program financiranja raziskav in inovacij za obdobje 2014–2020). V sporočilu se državam članicam priporoča, da v svojih nacionalnih programih uporabijo podoben pristop kot Komisija.

Komisarka Geoghegan-Quinnova je poudarila, da Evropska komisija spodbuja odprti dostop v Evropi, tudi do rezultatov raziskav, ki jih financira sama: „Evropski davkoplačevalci ne bi smeli dvakrat plačati za javno financirane raziskave. Zato za vse publikacije v okviru prihodnjega programa financiranja raziskav in inovacij v EU Obzorje 2020 na splošno velja odprti dostop.

Ozadje

Študijo je izvedlo svetovalno podjetje za ocenjevanje raziskav Science-Metrix. Zajemala je 28 držav članic EU, Švico, Lihtenštajn, Islandijo, Norveško, Turčijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Izrael, Brazilijo, Kanado, Japonsko in Združene države Amerike. Poleg tega je danes isto podjetje objavilo tudi dve drugi poročili, ki obravnavata politike odprtega dostopa in vprašanje odprtega dostopa do podatkov.

Glede politik odprtega dostopa poročilo ugotavlja, da se večini od 48 glavnih financerjev znanstvene dejavnosti zdita sprejemljivi obe ključni obliki odprtega dostopa: odprti dostop do publikacij v revijah (t. i. zlati in hibridni odprti dostop) in samoarhiviranje (t. i. zeleni odprti dostop). Več kot 75 % jih je sprejelo 6- do 12-mesečna obdobja prepovedi – tj. obdobja med objavo in brezplačno dostopnostjo.

V tretji študiji pa je bilo ugotovljeno, da se trenutno izvaja manj politik za odprti dostop do znanstvenih podatkov kot za odprti dostop do publikacij. Odprti dostop do podatkov raziskav se hitro širi v okolju, v katerem državljani, institucije, vlade, neprofitne organizacije in zasebna podjetja ohlapno sodelujejo pri razvoju infrastrukture, standardov, prototipov in poslovnih modelov. V okviru programa Obzorje 2020 bo Komisija začela tudi pilotni projekt v zvezi z odprtim dostopom do podatkov, zbranih v javno financiranih raziskavah, ob upoštevanju utemeljenih pomislekov glede poslovnih interesov, zasebnosti in varnosti prejemnikov.

Komisija bo odprti dostop do znanstvenih publikacij uveljavila kot splošno načelo programa Obzorje 2020. Od leta 2014 naprej bodo morali biti dostopni vsi članki, financirani v okviru programa Obzorje 2020, in sicer:

  • založnik bo članke nemudoma objavil na spletu (t. i. zlati in hibridni odprti dostop) – od Evropske komisije se lahko zahteva vračilo stroškov objave; ali

  • raziskovalci bodo poskrbeli, da bodo njihovi članki na voljo prek odprtega arhiva najpozneje 6 mesecev po objavi oziroma 12 mesecev v primeru člankov na področju družbenih ved in humanistike (t. i. zeleni odprti dostop).

Povezave

Povezave do vseh treh študij:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Spletišče programa Obzorje 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar