Navigation path

Left navigation

Additional tools

európska komisia

tlačová správa

Brusel 21. augusta 2013

Otvorený prístup k výskumným publikáciám začína prevažovať

Štúdia Európskej komisie, ktorá bola dnes publikovaná, potvrdila celosvetový posun smerom ku bezplatnému sprístupňovaniu vedeckých výsledkov (tzv. otvorený prístup). Z tohto nového prieskumu vyplýva, že otvorený prístup začína dominovať – 50 % vedeckých prác publikovaných v roku 2011 je k dispozícii bezplatne. V porovnaní s údajmi v predchádzajúcich štúdiách ide o dvojnásobný nárast, ktorý sa vysvetľuje spresnením metodiky a širším vymedzením otvoreného prístupu. Zo štúdie vyplýva, že viac ako 40 % partnersky posúdených článkov, ktoré boli publikované v rokoch 2004 až 2011, je v súčasnosti dostupných na internete vo forme otvoreného prístupu. Štúdia sa zameriavala na EÚ a niektoré susedné krajiny, ako aj na Brazíliu, Kanadu, Japonsko a Spojené štáty americké.

Otvorený prístup môže zvýšením dostupnosti výskumných výsledkov prispieť k lepšej a efektívnejšej vedeckej činnosti a zvýšeniu inovácie vo verejnom a súkromnom sektore. Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu, uviedla: „Tieto zistenia sú dôkazom toho, že otvorený prístup nezmizne. Sprístupnenie výsledkov výskumu vo verejnej sfére zlepšuje vedeckú činnosť a posilňuje našu znalostnú ekonomiku.“

Štúdia sa zamerala na dostupnosť vedeckých publikácií v 22 vedeckých oblastiach v Európskom výskumnom priestore, Brazílii, Kanade, Japonsku a Spojených štátoch. V mnohých krajinách a odboroch je viac ako polovica vedeckých publikácií dostupných zadarmo. V oblasti všeobecnej vedy a technológie, biomedicíny, biológie, matematiky a štatistiky je väčšina článkov dostupná verejnosti bezplatne. Otvorený prístup je naopak najviac obmedzený v oblasti sociálnych a humanitných vied, aplikovanej vedy, strojárstva a technológie.

V nedávnom oznámení Európskej komisie (IP/12/790) sa otvorený prístup identifikoval ako jeden zo základných prostriedkov na zlepšenie šírenia poznatkov a inovácií v Európe. Preto bude otvorený prístup povinný pre všetky vedecké publikácie, ktoré vznikli s finančnou podporou z programu Horizont 2020 ( finančný program EÚ pre oblasť výskumu a inovácií na roky 2014 ─ 2020). V uvedenom oznámení sa členským štátom odporúča, aby vo svojich vnútroštátnych programoch prijali podobný prístup ako Komisia.

Komisárka Geoghegan-Quinnová zdôraznila, že Európska komisia podporuje v Európe otvorený prístup, a to vrátane výsledkov činností, ktoré sama financuje: „Európski daňoví poplatníci by nemali platiť dvakrát za výskum financovaný z verejných zdrojov. To je dôvod, prečo je otvorený prístup k publikáciám štandardom v rámci programu Horizont 2020, ktorý je nasledujúcim finančným programom EÚ pre výskum a inovácie.„

Kontext

Štúdiu realizovala konzultačná spoločnosť Science-Metrix, ktorá sa špecializuje na hodnotenie výskumu. Štúdia zahŕňala 28 členských štátov EÚ, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island, Nórsko, Turecko, bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Izrael, Brazíliu, Kanadu, Japonsko a Spojené štáty americké. Dnes boli navyše zverejnené ďalšie dve správy tejto spoločnosti, ktoré sa zaoberajú analýzou politík otvoreného prístupu a otázkami otvoreného prístupu k dátam.

Pokiaľ ide o politiky otvoreného prístupu, zo správy vyplýva, že väčšina zo 48 dôležitých organizácií financujúcich vedu považuje obe kľúčové formy otvoreného prístupu za prijateľné: otvorený prístup k publikáciám v časopisoch (tzv. „zlatý“ a „hybridný“ otvorený prístup) a vlastná archivácia (tzv. „zelený“ otvorený prístup). Viac ako 75 % týchto organizácií súhlasilo s lehotami embarga — t. j. rozdielom medzi uverejnením a bezplatným sprístupnením — v rozpätí od 6 do 12 mesiacov.

Z tretej štúdie však vyplýva, že v súčasnosti sa v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým údajom realizuje menej politík ako v prípade otvoreného prístupu k publikáciám. Otvorený prístup k výskumným údajom sa rýchlo vyvíja v prostredí, v ktorom občania, inštitúcie, vlády, ako aj neziskové a súkromné spoločnosti neformálne spolupracujú na rozvoji infraštruktúry, noriem, prototypov a obchodných modelov. V rámci programu Horizont 2020 (program EÚ na financovanie výskumu a inovácií na roky 2014 – 2020) Komisia začne pilotný projekt týkajúci sa sprístupnenia údajov zhromaždených počas výskumu financovaného z verejných zdrojov, pričom zohľadní oprávnené obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany súkromia a obchodných záujmov príjemcu.

Komisia zavedie otvorený prístup k vedeckým publikáciám ako všeobecnú zásadu v rámci programu Horizont 2020. Od roku 2014 sa budú musieť sprístupniť všetky články, ktoré vznikli s finančnou podporou z programu Horizont 2020:

  • články vydavateľ ihneď sprístupní na internete („zlatý“ a „hybridný“ otvorený prístup) a počiatočné náklady na uverejnenie môže nahradiť Európska komisia, alebo

  • výskumní pracovníci sprístupnia svoje články prostredníctvom voľne prístupného archívu najneskôr šesť mesiacov (12 mesiacov v prípade článkov z oblasti spoločenských a humanitných vied) po uverejnení („zelený“ otvorený prístup).

Odkazy

Odkazy na tri štúdie:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Portál programu Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktné osoby :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar