Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē 2013. gada 21. augustā

Zinātnisko publikāciju brīvas pieejamības ziņā sasniegts “kritiskais punkts”

Šodien Eiropas Komisijas finansētā pētījumā tika apstiprināta vispārējā virzība uz pētījumu rezultātu brīvu pieejamību, tā dēvēto “brīvo piekļuvi”, kas lasītājiem nozīmē pētījumu rezultātu pieejamību par velti. Šajā jaunajā pētījumā secināts, ka brīvas pieejamības jomā tuvojamies kritiskajam punktam, — 50 % no 2011. gadā publicētajiem zinātniskajiem pētījumiem tagad ir pieejami par velti. Šis rādītājs divreiz pārsniedz iepriekšējos pētījumos uzrādīto. Tas skaidrojams ar uzlabotas metodoloģijas un plašāka brīvas pieejamības definējuma piemērojumu. Pētījumā arī konstatēts, ka tagad tīmeklī brīvi pieejami vairāk nekā 40 % zinātniski recenzēto rakstu, kas visā pasaulē publicēti no 2004. gada līdz 2011. gadam. Pētījumā aplūkota ES un dažas kaimiņvalstis, kā arī Amerikas Savienotās Valstis, Brazīlija, Japāna un Kanāda.

Pētījumu rezultātus padarot pieejamākus, var panākt progresu un lielāku efektivitāti zinātnē, kā arī sekmēt inovāciju publiskajā un privātajā sektorā. Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna: “Šie secinājumi nozīmē, ka brīvai pieejamībai ir nākotne. Pētniecības rezultātu nodošana atklātībai sekmē zinātni un nostiprina mūsu uz zināšanām balstīto tautsaimniecību.”

Pētījumā aplūkoja augstskolu publikāciju pieejamību 22 zinību nozarēs Eiropas Pētniecības telpā, kā arī Amerikas Savienotajās Valstīs, Brazīlijā, Kanādā un Japānā. Dažās valstīs un disciplīnās vairāk nekā 50 % publikāciju tagad ir pieejamas par velti. Vairums rakstu ir brīvi pieejami šādās jomās: dabaszinātnes un tehnoloģijas, biomedicīnas pētījumi, bioloģija, matemātika un statistika. Sociālās un humanitārās zinātnes, lietišķās zinātnes, inženierija un tehnika ir jomas, kurās brīva pieejamība ir visvairāk ierobežota.

Nesenā Eiropas Komisijas paziņojumā (IP/12/790) norādīts, ka brīva pieejamība ir galvenais veids, kā uzlabot zināšanu apriti un tādējādi arī inovāciju Eiropā. Tāpēc brīva pieejamība būs obligāta visām zinātniskajām publikācijām, kas sagatavotas, pateicoties finansējumam no ES 2014.–2020. gada pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”. Paziņojumā izteikts aicinājums dalībvalstīm savās programmās izšķirties par pieeju, kas būtu līdzīga Komisijas izraudzītajai.

Komisāre Gēgena-Kvinna uzsvēra, ka Eiropas Komisija veicina brīvu pieejamību Eiropā, to attiecinot arī uz ES finansēto pētījumu rezultātiem:Nodokļu maksātājiem Eiropā nebūtu jāmaksā divreiz par publiski finansētiem pētījumiem. Tāpēc esam noteikuši, ka nākamajā ES pētniecības un inovācijas finansējuma programmā “Apvārsnis 2020” publikāciju brīva pieejamība ir standarta prasība.”

Vispārīga informācija

Pētījumu veica konsultāciju un pētījumu firma “Science-metrix”. Pētījumā tika iekļautas 28 ES dalībvalstis, kā arī Šveice, Lihtenšteina, Islande, Norvēģija, Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Izraēla, Brazīlija, Kanāda, Japāna un Amerikas Savienotās Valstis. Šodien atklātībai tika nodoti vēl divi citi ziņojumi, kuros aplūkota politika brīvas pieejamības jomā un datu brīvas pieejamības jautājums.

Ziņojumā saistībā ar politiku brīvas pieejamības jomā konstatēts, ka vairums no 48 galvenajiem zinātnes finansētājiem abus brīvas pieejamības pamatveidus atzinuši par pieņemamiem: publikāciju brīvu pieejamību žurnālos (dēvēta par “zelta” un “jaukta tipa” pieejamību) un pašarhivēšanu (dēvēta par “zaļo” pieejamību). Vairāk nekā 75 % pieņēma sešu līdz 12 mēnešu embargo periodus — laikposmus starp publicēšanu un publikāciju brīvu pieejamību.

Trešajā pētījumā tomēr secināts, ka zinātnisko datu brīvas pieejamības jomā pieņemto noteikumu skaits joprojām zemāks par publikāciju brīvas pieejamības jomā pieņemto noteikumu skaitu. Pētījumu datu brīva pieejamība strauji attīstās situācijā, kad pilsoņi, iestādes, varas iestādes, bezpeļņas organizācijas un privāti uzņēmumi cieši sadarbojas, lai attīstītu infrastruktūru, standartus, prototipus un uzņēmējdarbības modeļus. Saskaņā ar ES 2014.–2020. gada pētījumu un inovācijas finansējuma programmu “Apvārsnis 2020” Komisija arī sāks izmēģinājuma projektu jautājumā par publiski finansētā pētījumā iegūtu datu brīvu pieejamību, ņemot vērā tiesiskos aspektus, kas saistīti ar finansējuma saņēmēja komerciālajām interesēm, privātumu un drošību.

Komisija noteiks, ka zinātnisko publikāciju brīva pieejamība ir vispārējs programmas “Apvārsnis 2020” princips. No 2014. gada visām publikācijām, kas ir programmas “Apvārsnis 2020” finansēto pētījumu rezultāts, jābūt pieejamām internetā:

  • publikāciju tūlītēju pieejamību internetā nodrošinās izdevējs ("zelta" vai “jaukta tipa” pieejamība), un tūlītējās publicēšanas izmaksas varēs atgūt no Eiropas Komisijas; vai

  • pētnieki publikācijas darīs pieejamas brīvi pieejamā repozitorijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā (12 mēnešu laikā sociālo un humanitāro zinātņu jomās) pēc to publicēšanas ("zaļā" pieejamība).

Saites

Saites uz trijiem pētījumiem:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Programmas “Apvārsnis 2020” vietne:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktinformācija:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar