Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 21 d.

Atviros prieigos prie mokslinių tyrimų publikacijų tendencijos netrukus taps vyraujančios

Šiandien paskelbus Europos Komisijos finansuoto tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad pasaulinė skaitytojų auditorija gali nemokamai susipažinti su vis daugiau mokslinių tyrimų rezultatų, t. y. plinta vadinamoji atvira prieiga. Šie nauji duomenys rodo, kad atviros prieigos tendencijos netrukus pradės vyrauti – dabar nemokamai galima susipažinti su maždaug 50 % 2011 m. paskelbtų mokslo publikacijų. Tai beveik dvigubai daugiau nei buvo spėjama remiantis ankstesniais tyrimais – tai galima paaiškinti tuo, kad buvo patobulinta metodika ir išplėsta atviros prieigos apibrėžtis. Iš tyrimo taip pat matyti, kad dabar internete galima rasti jau daugiau nei 40 % visų 2004–2011 m. pasaulyje paskelbtų ir recenzentų įvertintų mokslinių straipsnių. Per tyrimą nagrinėta padėtis ES, kai kuriose kaimyninėse šalyse, taip pat Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jeigu mokslinių tyrimų rezultatai bus skelbiami atvirai, su jais bus lengviau susipažinti, todėl mokslo pažanga bus didesnė ir teiks daugiau naudos, be to, viešajame ir privačiajame sektoriuose bus diegiama daugiau naujovių. Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan Quinn: „Tyrimo rezultatai aiškiai rodo, kad atvira prieiga įsitvirtins. Dėl to, kad mokslinių tyrimų rezultatai bus perkelti į viešąją erdvę, mokslui bus tik geriau, be to, tai sustiprins mūsų žinių ekonomiką.“

Atliekant tyrimą nagrinėtas 22 sričių mokslinių publikacijų prieinamumas Europos mokslinių tyrimų erdvėje, Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Keliose šalyse ir mokslinių tyrimų srityse daugiau kaip 50 % publikacijų dabar galima naudotis nemokamai. Nustatyta, kad galima nemokamai naudotis dauguma bendrosios mokslo ir technologijų srities, biomedicinos tyrimų, biologijos, matematikos ir statistikos sričių publikacijų. Mažiausiai atviros prieigos publikacijų yra socialinių ir humanitarinių mokslų bei taikomųjų mokslų, inžinerijos ir technologijų srityse.

Neseniai paskelbtame Europos Komisijos komunikate (IP/12/790) sakoma, kad atvira prieiga – tai viena iš pagrindinių priemonių skatinti Europoje žinių sklaidą, taigi ir inovacijų diegimą, todėl visos mokslinės publikacijos, parengtos naudojant 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ finansavimo lėšas, turės būti pateikiamos atvirai. Komunikate rekomenduojama, kad valstybės narės, kaip ir Komisija, laikytųsi panašaus principo savo vidaus programose.

Komisijos narė M. Geoghegan Quinn pabrėžė, kad Europos Komisija Europoje skatina atvirą prieigą. Atvira prieiga turėtų būti suteikiama ir prie mokslinių tyrimų finansavimo rezultatų. Komisijos narė M. Geoghegan Quinn: „Europos mokesčių mokėtojai neturėtų dukart mokėti už viešai finansuojamus mokslinius tyrimus, todėl nutarėme, kad kitos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ publikacijos turės būti pateikiamos atvirai.“

Pagrindiniai faktai

Tyrimą atliko mokslinių tyrimų vertinimo konsultavimo įmonė „Science-Metrix“. Buvo tiriama padėtis 28 ES valstybėse narėse, Šveicarijoje, Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Turkijoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Izraelyje, Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiandien taip pat paskelbtos dar dvi tos pačios įmonės parengtos ataskaitos, kuriose nagrinėjama atviros prieigos politika ir atviros duomenų prieigos klausimas.

Kalbant apie atviros prieigos politiką, ataskaitoje pateikiami duomenys, kad daugumai iš 48 stambiausių mokslo finansuotojų priimtinos buvo abi svarbiausios atviros prieigos formos: ir atvira prieiga leidiniuose („auksinė“ ir „mišri“ atvira prieiga), ir savarankiškas archyvavimas („žalioji“ atvira prieiga). Daugiau kaip 75 % buvo priimtinas ribojimo laikotarpių taikymas, t. y. tai, kad po paskelbimo publikacija taptų atvirai prieinama ne iš karto, o po 6–12 mėnesių.

Tačiau per trečiąjį tyrimą nustatyta, kad šiuo metu atviros mokslinių duomenų prieigos politika taikoma ne taip plačiai, kaip atviros leidinių prieigos. Atvira mokslinių duomenų prieiga sparčiai plėtojama aplinkoje, kurioje piliečiai, institucijos, vyriausybės, ne pelno organizacijos ir privačios įmonės laisvai bendradarbiauja plėtodamos infrastruktūrą, kurdamos standartus, prototipų ir verslo modelius. Pagal 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ Komisija taip pat pradės bandomąja tvarka teikti atvirą prieigą prie viešosiomis lėšomis finansuotų mokslinių tyrimų metu surinktų duomenų, atsižvelgdama į pagrįstą susirūpinimą, susijusį su finansuotos organizacijos komerciniais interesais, privatumu ir saugumu.

Komisija laikysis bendro principo, kad programos „Horizontas 2020“ mokslinės publikacijos turės būti teikiamos atvirai. Nuo 2014 m. visi pagal programą „Horizontas 2020“ finansuoti straipsniai turės būti viešai prieinami:

  • straipsnius nedelsdamas paskelbs internete leidėjas („auksinė“ ir „mišri“ atvira prieiga), o atitinkančias reikalavimus skelbimo išlaidas galės iš anksto kompensuoti Europos Komisija, arba

  • tyrėjai, naudodamiesi atviros prieigos saugykla, pateiks savo straipsnius visuomenei ne vėliau kaip po šešių mėnesių (arba 12 mėnesių, jei straipsnis yra socialinių ir humanitarinių mokslų tema) nuo straipsnio paskelbimo („žalioji“ atvira prieiga).

Nuorodos

Nuorodos į minėtus tris tyrimus:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Programos „Horizontas 2020“ interneto svetainė

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia, tel. +32 2 298 73 03


Side Bar