Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. august 2013

Teaduslike väljaannete kättesaadavus on saavutamas läbimurret

Maailmas hakatakse teaduslike tööde avaldamisel minema üle vabale juurdepääsule, mis tähendab seda, et teadustööde tulemused tehakse lugejatele tasuta kättesaadavaks, nagu selgub Euroopa Komisjoni rahastatud uurimuse tulemustest. Uurimuses jõuti järeldusele, et vaba juurdepääs teadustöödele on saavutamas läbimurret, sest 2011. aasta teaduslikest artiklitest on juba pooled tasuta kättesaadavad. See näitaja on kaks korda suurem, kui loodeti varasemates uurimustes, ja seletatav sellega, et kasutati täpsustatud metoodikat ja vaba juurdepääsu laiendatud mõistet. Uurimuses leiti, et üle 40% ajavahemikus 2004–2011 avaldatud eksperdihinnanguga teaduslikest artiklitest on praegu veebis vabalt kättesaadavad. Uurimuses käsitleti Euroopa Liitu, mõningaid naaberriike ja selliseid riike nagu Brasiiliat, Kanadat, Jaapanit ja Ameerika Ühendriike.

Vaba juurdepääs, mis muudab teaduslike uurimuste tulemused paremini kättesaadavaks, aitab kaasa teadustöö ja innovatsiooni arengule nii era- kui ka avasektoris. Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Uurimuse tulemused näitavad, et teadusuuringute vaba juurdepääsu juurest tagasiteed enam ei ole. Teadustulemuste andmine avalikkuse käsutusse tõhustab teadustööd ja tugevdab meie teadmistepõhist majandust.”

Uurimuses vaadeldi teaduslike tööde kättesaadavust 22 valdkonnas Euroopa teadusruumis, Brasiilias, Kanadas, Jaapanis ja Ameerika Ühendriikides. Mitmes riigis on paljudes valdkondades vaba juurdepääs 50% teaduslikest artiklitest. Vaba juurdepääsuga on enamik loodus- ja tehnikateaduste, biomeditsiini, matemaatika ja statistika alastest artiklitest. Kõige piiratum on juurdepääs ühiskonna-, humanitaar- ja rakendusteaduste ning masinaehituse ja tehnika valdkonnas.

Hiljutises Euroopa Komisjoni teatises (IP/12/790) loetakse vaba juurdepääs teadustöödele keskseks meetmeks, millega edendada teadmiste edastamist ja innovatsiooni Euroopas. Seetõttu saab vaba juurdepääsu tagamine kohustuslikuks kõikidele teadustöödele, mis valmivad programmi „Horisont 2020” (ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programm aastateks 2014–2020) toel. Teatises soovitatakse, et liikmesriigid toimiksid samal viisil kõikide omamaiste programmide puhul.

Volinik Máire Geoghegan-Quinn rõhutas, et Euroopa Komisjon edendab vaba juurdepääsu Euroopas ja seda ka komisjoni enda rahastatud teadustööde tulemuste puhul: „Euroopa maksumaksja ei peaks maksma kaks korda avaliku sektori rahastatud teadustöö eest. Seetõttu on programmi „Horisont 2020”, ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmi eeltingimuseks seatud vaba juurdepääs avaldatud teaduslikele töödele."

Taust

Uurimuse tegi Science-Metrix, teadustöö hindamisega tegelev ettevõte. Uurimus hõlmas 28 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Šveitsit, Lichtensteini, Islandit, Norrat, Türgit, endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, Iisraeli, Brasiiliat, Kanadat, Jaapanit ja Ameerika Ühendriike. Täna ilmusid veel kaks sama töörühma aruannet; nendes käsitleti vaba juurdepääsu poliitikat ja vaba juurdepääsu andmetele.

Vaba juurdepääsu poliitika osas tõdeti aruandes, et enamik 48-st teaduse rahastajast peavad vastuvõetavaks mõlemat vaba juurdepääsu võimaldamise viisi: vaba juurdepääs ajakirjade artiklitele (seda nimetatakse kas kuldseks või hübriidseks vabaks juurdepääsuks) ning omaarhiveerimist (seda nimetatakse roheliseks vabaks juurdepääsuks). Üle 75% rahastajatest pidas vastuvõetavaks avaldamise ja vaba juurdepääsu vahelise keeluperioodi kehtestamist kestusega kuus kuni kaksteist kuud.

Kolmandas uurimuses jõuti seisukohale, et praegu on teaduslikele andmetele vaba juurdepääsu võimaldamise meetmeid vähem kui meetmeid avaldatud artiklitele juurdepääsu tagamiseks. Vaba juurdepääs teaduslikele andmetele areneb kiiresti sellises keskkonnas, kus koostöö isikute, asutuste, võimuorganite, mittetulundusühingute ja eraõiguslike äriühingute vahel taristu, normide, prototüüpide ja ärimudelite arendamisel on paindlik. Programmi „Horisont 2020” (ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programm aastateks 2014–2020) täitmisel käivitab komisjon teedrajava projekti avalikest vahenditest rahastatavate uurimistööde andmetele vaba juurdepääsu tagamiseks, võttes arvesse rahastajate õigustatud muret seoses ärihuvide, privaatsuse ja julgeolekuga.

Komisjon kavatseb teaduslikele väljaannetele vaba juurdepääsu tagamise teha programmi „Horisont 2020” üldiseks põhimõtteks. Alates 2014. aastast peavad kõik artiklid, mille valmimist on rahastatud „Horisont 2020” raames, olema vabalt kättesaadavad:

  • kirjastaja võib kohe võimaldada internetis juurdepääsu artiklitele (nn kuldne ja hübriidne avatud juurdepääs) ning kirjastamiskulud võib Euroopa Komisjonilt tagasi küsida või

  • teadlased panevad oma artiklid vaba juurdepääsuga repositooriumisse hiljemalt kuus kuud (ühiskonna- ja humanitaarteaduste artiklid 12 kuud) pärast avaldamist (nn roheline avatud juurdepääs).

Lingid

Kõnealused kolm uuringut:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Programmi „Horisont 2020” veebileht:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktisikud

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter@ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar