Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. srpna 2013

Otevřený přístup k vědeckým publikacím

Závěry dnes publikované studie financované Evropskou komisí potvrdily globální trend tzv. otevřeného přístupu k výsledkům vědeckých prací, kdy se dávají veřejnosti volně k dispozici. Podle studie došlo v tomto trendu již k průlomu: z vědeckých prací vydaných v roce 2011 je nyní veřejnosti zdarma k dispozici přibližně 50 %. V porovnání s hodnotami uváděnými v předešlých výzkumech se jedná o dvojnásobek. Nejnovější studie totiž vycházela z mnohem propracovanější metodologie a použila širší definici otevřeného přístupu. Ve studii se rovněž odhaduje, že formou otevřeného přístupu je nyní na internetu k dispozici přes 40 % vědeckých článků recenzovaných odbornou veřejností, které ve světě vyšly v letech 2004 až 2011. Studie se zaměřila na údaje z EU, z některých sousedních zemí a dále z Brazílie, Kanady, Japonska a Spojených států amerických.

Zvýšením dostupnosti výsledků výzkumné činnosti pomocí otevřeného přístupu lze zlepšit a zefektivnit vědecký výzkum i rozšířit inovace ve veřejném a soukromém sektoru. Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Z těchto zjištění jasně vyplývá, že otevřený přístup se stal nedílnou součástí naší reality. Uváděním výsledků výzkumu do veřejné sféry se přispívá ke zlepšení vědecké práce a podporuje se tím i naše ekonomika založená na znalostech.“

Studie se zabývala dostupností vědeckých publikací z 22 vědních oblastí, jež byly zveřejněny v Evropském výzkumném prostoru, Brazílii, Kanadě, Japonsku a Spojených státech. V několika zemích a některých vědeckých oborech má již veřejnost otevřený přístup k více než 50 % vědeckých prací. Volně dostupná je většina článků v oblastech obecných přírodních a technických věd, biolékařského výzkumu, biologie a matematiky a statistiky. Nejomezenější dostupnost je naopak u prací z oblasti sociálních a humanitních věd, aplikovaných věd, strojírenství a technologie.

Ve svém nedávno zveřejněném sdělení (IP/12/790) označila Evropská komise otevřený přístup za hlavní prostředek, jak lépe šířit vědecké poznatky a tím i podpořit rozvoj inovací v Evropě. Proto bude jeho zajištění povinné pro všechny vědecké publikace vypracované za podpory programu Horizont 2020, tedy programu EU na financování výzkumu a inovací v období 2014-2020. Ve zmiňovaném sdělení Komise členským státům doporučuje přijmout podobný přístup i u svých vnitrostátních programů.

Komisařka Geoghegan-Quinnová zdůraznila, že Evropská komise otevřený přístup v Evropě podporuje, a to i k výsledkům výzkumu, který Komise financuje: „Evropští daňoví poplatníci by za veřejně financovaný výzkum neměli platit dvakrát. Proto jsme v následujícím programu financování výzkumu a inovací v EU – programu Horizont 2020 – otevřený přístup k publikacím učinili jednou ze základních zásad.“

Souvislosti

Uváděná studie byla zpracována konzultantskou společností v oblasti hodnocení výzkumů Science-Metrix. Týkala se 28 členských států EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Norska, Turecka, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Izraele, Brazílie, Kanady, Japonska a Spojených států amerických. Kromě toho byly dnes toutéž konzultantskou společností zveřejněny dvě další zprávy posuzující politiky otevřeného přístupu a otázku otevřeného přístupu k údajům.

Pokud jde o politiky otevřeného přístupu, zpráva konstatovala, že většina ze 48 hlavních investorů do vědeckého výzkumu považuje obě základní formy otevřeného přístupu za přijatelné: tj. otevřený přístup k publikacím v odborných časopisech (tzv. „zlatý“ či „hybridní“ otevřený přístup) i archivaci prací jejich autorem (tzv. „zelený“ otevřený přístup). Více než 75 % investorů souhlasilo s obdobím embarga na archivované materiály v délce 6 až 12 měsíců (tj. s dobou, která uplyne mezi zveřejněním práce a dnem, kdy je dána volně k dispozici).

Třetí studie však zjistila, že otevřený přístup k vědeckým informacím je v současnosti stále upraven v menší míře, než je tomu u otevřeného přístupu k publikacím. Otevřený přístup k údajům z vědeckých výzkumů se může rychle rozvíjet v prostředí, kde občané, orgány, vlády, neziskové a soukromé společnosti volně spolupracují v zájmu rozvoje infrastruktury, norem, prototypů a obchodních modelů. V rámci programu Horizont 2020, tedy programu EU financujícího výzkum a inovace v období 2014-2020, zahájí Komise rovněž pilotní projekt otevřeného přístupu k údajům shromážděným v průběhu výzkumu financovaného z veřejných prostředků, přičemž zohlední oprávněné obavy financovaných subjektů ohledně ochrany obchodních zájmů, soukromí a bezpečnosti.

Otevřený přístup k vědeckým publikacím se stane základní zásadou programu Horizont 2020. Od roku 2014 budou muset být volně k dispozici všechny vědecké články, které vznikly za finanční podpory tohoto programu:

  • články buď zpřístupní okamžitě na internetu vydavatel (tzv. „zlatý“ či „hybridní“ otevřený přístup), který pak bude moci vynaložené náklady na zveřejnění předložit k úhradě Evropské komisi, nebo

  • články zpřístupní samotní výzkumní pracovníci ve volně přístupném archivu nejpozději šest měsíců po zveřejnění (12 měsíců v případě článků z oblasti sociálních a humanitních věd) (tzv. „zelený“ otevřený přístup).

Odkazy

Odkazy na uvedené tři studie:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar