Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 август 2013 г.

Отвореният достъп до научни изследвания достига критична точка

Световната тенденция към предоставяне на читателите на безплатен достъп до резултати от научни изследвания, т. нар. „свободен достъп“, бе потвърдена днес с финансирано от Европейската комисия проучване. Според проучването свободният достъп до данни достига критична точка, като близо 50 % от публикуваните през 2011 г. доклади от научни изследвания вече са достъпни безплатно. Това е около два пъти повече от прогнозираното в предходни проучвания ниво, което се дължи на подобрена методология и по-широко определение на свободен достъп. Счита се също, че над 40 % от научните статии, публикувани в цял свят между 2004 г. и 2011 г., вече са достъпни онлайн във формат за свободен достъп. В проучването са разглеждани ЕС и някои съседни страни, както и Бразилия, Канада, Япония и САЩ.

Чрез предоставяне на по-широк достъп до резултати от изследвания, свободният достъп до данни може да допринесе за подобряване на ефективността на науката и за стимулиране на иновациите в публичния и частния сектор. Европейският комисар по въпросите на изследванията, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Резултатите от проучването показват, че свободният достъп ще продължи да съществува и занапред. Публикуването на резултатите от изследвания в публичното пространство подобрява качеството на науката и укрепва нашата основана на знанието икономика.“

В рамките на проучването бе разгледано наличието на научни публикации в 22 области на знанието в европейското научноизследователско пространство, Бразилия, Канада, Япония и САЩ. В няколко държави и научни дисциплини повече от 50 % от публикациите вече са достъпни безплатно. Свободен достъп до по-голяма част от статиите има в областта на общата наука и технология, биомедицинските изследвания, биологията, математиката и статистиката. Областите, в които свободният достъп е най-ограничен, са социалните, хуманитарните и приложните науки, инженерството и технологиите.

В неотдавнашно съобщение на Европейската комисия (IP/12/790) свободният достъп бе определен като основен елемент за подобряване на разпространението на знания, а от там и на иновациите в Европа. В тази връзка свободният достъп ще бъде задължителен за всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновациите за периода 2014 – 2020 г. В съобщението се препоръчва страните членки да приемат подобен на Комисията подход в рамките на своите национални програми.

Комисар Гейгън-Куин подчерта, че Европейската комисия насърчава свободния достъп в Европа, включително до резултати от финансирани от нея научни изследвания: „Не е редно европейските данъкоплатци да плащат два пъти за финансирани с публични средства научни изследвания. Ето защо направихме свободния достъп задължителен за публикации в рамките на „Хоризонт 2020“ – следващата програма на ЕС за финансиране на научноизследователската дейност и иновациите.“

Контекст

Проучването бе проведено от Science-Metrix, консултантска агенция за оценка на научни изследвания. То обхвана 28-те страни от ЕС, Швейцария, Лихтенщайн. Исландия, Норвегия, Турция, Бивша югославска република Македония, Израел, Бразилия, Канада, Япония и САЩ. Същата агенция публикува днес и други два доклада, разглеждащи политиките за свободен достъп и въпроса със свободния достъп до данни.

По отношение на политиките за свободен достъп в доклада се посочва, че повечето от 48-те най-важни структури, финансиращи научни изследвания, считат и двете основни форми на свободен достъп за приемливи: свободен достъп до статии (т.нар. „златен“ и „хибриден“ свободен достъп) и автоматично архивиране за ограничен период от време (т.нар. „зелен“ свободен достъп). Над 75 % от тях са приели ограничителни периоди, т.е. времето между появата на дадена публикация и предоставянето на свободен достъп до нея, с продължителност между 6 и 12 месеца.

От третото проучване обаче става ясно, че все още съществуват по-малко политики за свободния достъп до научни данни, отколкото за свободния достъп до публикации. Свободният достъп до данни от научни изследвания се развива бързо в условия, в които граждани, институции, правителства, неправителствени организации и частни компании си сътрудничат за изграждането на инфраструктура, стандарти, прототипи и бизнес модели. В рамките на „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за периода 2014 – 2020 г., Комисията ще започне също така пилотен проект за свободен достъп до данни от финансирани с публични средства изследвания, като вземе предвид основателните опасения за търговските интереси на получателя на финансирането, защитата на личните данни и сигурността.

Комисията ще направи свободния достъп до научни публикации общ принцип на „Хоризонт 2020“. От 2014 г. всички статии, чието изготвяне е финансирано по програма „Хоризонт 2020“, ще трябва да бъдат достъпни:

  • или издателят ще осигурява незабавен достъп до статиите онлайн („златен“ и „хибриден“ свободен достъп) — предварителните издателски разходи могат да бъдат одобрени за възстановяване от Европейската комисия; или

  • изследователите ще осигуряват свободен достъп до статиите си чрез хранилище за свободен достъп не по-късно от 6 месеца (12 месеца за статии в областта на социалните и хуманитарни науки) след публикуването им („зелен“ свободен достъп).

Връзки

Връзки към трите проучвания:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Уебсайт на програма „Хоризонт 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar