Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 augusti 2013

EU-kommissionen vidtar handelsåtgärder gentemot Färöarna för att skydda sillbestånden

EU-kommissionen antar i dag ett åtgärdspaket för att komma till rätta med Färöarnas fortsatt ohållbara fiske efter sill. Bland annat införs ett förbud mot import av sill och makrill från atlantoskandiska bestånd som har fångats under överinseende av Färöarna samt fiskprodukter som innehåller eller är framställda av sådan fisk. Dessutom begränsas användningen av EU:s hamnar för fartyg som fiskar efter sill och makrill under överinseende av Färöarna, vilket innebär att vissa fartyg från Färöarna inte får lägga till i EU:s hamnar, utom i nödsituationer.

- Den här typen av åtgärder vidtar vi som en sista utväg, säger EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki. Färöarna hade kunnat stoppa sitt ohållbara fiske, men har inte gjort det. Nu blir det tydligt för alla att EU kommer att använda sig av alla medel som står till buds till skydd för långsiktigt hållbara fiskebestånd.

Åtgärderna träder i kraft sju dagar efter det att de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Det atlantoskandiska sillbeståndet förvaltades fram till 2013 gemensamt av Norge, Ryssland, Island, Färöarna och EU utifrån en långsiktig förvaltningsplan och på förhand fastställda andelar av den totala tillåtna fångstmängden. Färöarna fattade dock 2013 ett ensidigt beslut om att bryta avtalet och fastställde en egen kvot på över tre gånger så mycket som sin tidigare avtalade andel.

Trots kommissionens stora ansträngningar för att komma fram till en framförhandlad lösning samt upprepade varningar om att åtgärder kan komma att vidtas vägrade Färöarna att stoppa sitt ohållbara fiske. När ingenting mer fanns att göra beslutade EU-kommissionen att använda sig av sina befogenheter enligt handelsinstrumentet för att uppmuntra Färöarna att bidra till att bevara beståndet. Dessa åtgärder fick ett klart stöd av medlemsstaterna i kommittén för fiske och vattenbruk den 31 juli 2013.

En liknande tvist föreligger med Island och Färöarna om makrillbeståndet i Nordostatlanten, men kommissionen har ännu inte vidtagit några åtgärder. Kommissionen tar emellertid nu de inledande stegen för att tillämpa handelsinstrumentet även i detta fall.

Mer information

Rådet och Europaparlamentet antog i oktober 2012 det handelsinstrument (förordning (EU) nr 1026/2012) som ger kommissionen befogenhet att vidta åtgärder mot länder som tillåter ohållbart fiske.

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar