Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. augusta 2013

Komisia financuje 50. Európsky priemyselný doktorát grantom na výskum eradikácie zásobovania karcinómov krvou v rámci projektu VAMPIRE

Európska komisia dnes udeľuje 50. grant na výskum v rámci programu Európsky priemyselný doktorát. Jeden a pol miliónový grant v eurách je určený na výskum nových protilátok, ktoré zničia krvné cievy tumoru a odstránia ho. Projekt nazývaný VAMPIRE (z angl. Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection) riadi Birminghamská univerzita v Spojenom kráľovstve a SomantiX, holandská biotechnologická spoločnosť so sídlom v Utrechte. Výskum podporujú zainteresované európske univerzity, spoločnosti a výskumné centrá vrátane švajčiarskej vysokej školy technickej ETH Zürich a charitatívneho výskumu rakoviny v Spojenom kráľovstve. Európsky priemyselný doktorát sa zameriava na projekty, ktoré spájajú podnikateľských a akademických partnerov v dvoch krajinách.

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Som veľmi rada, že sa nám s Európskym priemyselným doktorátom podarilo dosiahnuť tento míľnik – okrem toho určite nenájdeme lepší príklad medzisektorovej spolupráce, ktorú sa usilujeme podporiť, ako práve toto partnerstvo na boj s rakovinou. Európsky priemyselný doktorát vynikajúco ilustruje pridanú hodnotu, ktorú generujú investície EÚ na úrovni excelentnosti, inovácií a konkurencieschopnosti budovaním mostov medzi akademickým, výskumným a podnikateľským sektorom.“

Profesor Roy Bicknell, ktorý bude riadiť projekt z Birminghamu, povedal: „Európsky priemyselný doktorát poskytuje enormnú službu spoločnosti. Umožňuje napredovanie medicínsky a hospodársky dôležitého výskumu a zároveň zabezpečuje vzdelanie budúcej generácie priemyselných vedcov.“

Európsky priemyselný doktorát sa začal pilotným projektom v roku 2012 ako súčasť akcií Marie Curie (MCA), európskeho výskumného štipendijného programu. Cieľom tohto doktorátu je ponúknuť doktorandom možnosť získať vo vynikajúcich výskumných projektoch odborné skúsenosti, ako aj pritiahnuť viac mladých ľudí na vedeckú dráhu.

Projekt oprávnený na financovanie prostredníctvom Európskeho priemyselného doktorátu musí spájať jedného podnikateľského a jedného akademického partnera z dvoch krajín. Trojročný doktorandský grant umožňuje výskumným pracovníkom vyskúšať si prácu v oboch krajinách, v univerzitných laboratóriách, ako aj v podnikoch, pod dohľadom mentorov zo súkromného sektora a z univerzity. Odborná príprava výskumného pracovníka zahŕňa v učebnom pláne zručnosti nevedeckého charakteru, ako sú napr. podnikanie, komunikácia a správa duševného vlastníctva.

Granty v rámci Európskeho priemyselného doktorátu sa zachovajú pod novým názvom

„akcie Marie Skłodowskej-Curie“ ako súčasť nového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, ktorý sa rozbieha v januári budúceho roku.

Súvislosti

Uvedené akcie Marie Curie podporujú možnosti výskumnej kariéry v Európe prostredníctvom financovania riadeného Európskou komisiou. Koncom roka 2013 sa počet výskumných pracovníkov podporených týmto programom vyšplhá na 60 000, zahŕňajúc od roku 1996 takmer 130 rozličných národností. Viac ako polovica výskumu podporovaného prostredníctvom programu je venovaná spoločenským výzvam ako zdravie, zmena klímy a nedostatok energie. 37 % výskumných pracovníkov financovaných pomocou programu tvoria ženy a malé a stredné podniky (MSP) zastupujú viac ako polovicu všetkých zúčastnených podnikov. Rozpočet na akcie Marie Curie na obdobie rokov 2007 – 2013 je 4,7 miliardy EUR.

Nové akcie Marie Skłodowskej-Curie sa stanú hlavným programom EÚ na podporu doktorandského štúdia na vysokej úrovni. V období rokov 2014 – 2020 sa prostredníctvom nich poskytnú granty 25 000 doktorandským výskumným pracovníkom, a to v podobe Európskych priemyselných doktorátov, spoločných doktorátov (zahŕňajúcich viaceré univerzity) a ďalších typov vysokokvalitnej odbornej prípravy v oblasti výskumu. Akcie budú klásť dôraz na odbornú prípravu, ktorá je kombináciou výskumu s inými zručnosťami znásobujúcimi pravdepodobnosť zamestnateľnosti, ako sú napr. manažérske, podnikateľské a komunikačné schopnosti. Európsky parlament a členské štáty sa nedávno dohodli, že akcie Marie Skłodowskej-Curie budú tvoriť 8 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020. Toto rozhodnutie však ešte musia formálne prijať európske inštitúcie.

Ďalšie informácie

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar