Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 sierpnia 2013 r.

Komisja przyznaje 50 grant europejskiego doktoratu przemysłowego na badania nad sposobem odcięcia dopływu krwi do nowotworu – „VAMPIRE”

Komisja Europejska przyzna dziś 50. grant badawczy europejskiego doktoratu przemysłowego (EDP). Grant o wartości 1,5 mln euro przeznaczony będzie na badanie nowych przeciwciał, które będą niszczyć naczynia krwionośne nowotworu, przez co zostanie zwalczony sam nowotwór. Projekt nosi nazwę VAMPIRE, co jest skrótem od „Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection”, czyli usunięcia guza naczyniowego, indukowanego farmakologicznie, z wykorzystaniem przeciwciał. Prowadzony jest przez Uniwersytet w Birmingham (Wielka Brytania) oraz holenderską firmę biotechnologiczną SomantiX z Utrechtu przy wsparciu stowarzyszonych europejskich uniwersytetów, przedsiębiorstw i ośrodków badawczych, w tym Politechniki Federalnej w Zurychu (Szwajcaria) i brytyjskiej instytucji charytatywnej Cancer Research UK, wspierającej badania nad nowotworami. Europejski doktorat przemysłowy to program wspierający projekty, z których każdy prowadzony jest wspólnie przez przedsiębiorstwo i instytucję akademicką z dwóch różnych krajów.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Odczuwam ogromną radość, że w naszym programie europejskiego doktoratu przemysłowego zaszliśmy tak daleko. Partnerstwo na rzecz zwalczania nowotworów, któremu dziś przyznajemy grant, to najlepszy możliwy przykład takiej współpracy międzysektorowej, do jakiej chcemy zachęcać. Europejski doktorat przemysłowy najpełniej pokazuje, w jaki sposób inwestycje unijne mogą przyczynić się do doskonałości, innowacji i konkurencyjności, budując mosty pomiędzy środowiskiem akademickim i badawczym a przedsiębiorstwami.”

Kierujący projektem w Birmingham prof. Roy Bicknell powiedział: „Europejski doktorat przemysłowy jest odpowiedzią na istotne potrzeby społeczeństwa. Dzięki temu projektowi można kontynuować badania ważne pod względem medycznym i gospodarczym, a jednocześnie w ramach projektu szkolić się może nowe pokolenie najlepszych badaczy w dziedzinie nauk stosowanych.”

Europejski doktorat przemysłowy zapoczątkowano w 2012 r. jako projekt pilotażowy w ramach działań Marie Curie – europejskiego programu stypendiów badawczych. Program EDP ma umożliwiać doktorantom uzyskanie doświadczenia zawodowego w programach badawczych na wysokim poziomie, a także zachęcić większą liczbę młodych ludzi do wyboru kariery naukowej.

Finansowanie w ramach europejskiego doktoratu przemysłowego może otrzymać projekt prowadzony wspólnie przez przedsiębiorstwo i instytucję akademicką z dwóch różnych krajów. Trzyletni grant EDP umożliwia badaczom pracę naprzemiennie w dwóch krajach, w laboratoriach uniwersyteckich i w pomieszczeniach firmy, pod kierunkiem mentorów z sektora prywatnego i z uczelni. Program obejmuje również umiejętności pozanaukowe – przedsiębiorczość, komunikację i zarządzanie własnością intelektualną.

Granty EDP pozostaną elementem programu opatrzonego nową nazwą – działania „Maria Skłodowska-Curie” – w ramach nowego programu UE „Horyzont 2020” na rzecz badań i innowacji, który rozpocznie się w styczniu przyszłego roku.

Kontekst

Działania „Marie Curie” służą wspieraniu karier naukowych w Europie środkami finansowymi, którymi zarządza Komisja Europejska. Od 1996 r. z działań skorzystało – i do końca 2013 r. skorzysta – 60 tys. naukowców z prawie 130 krajów. Ponad połowa badań prowadzonych z wykorzystaniem środków programu poświęcona jest wyzwaniom społecznym, takim jak opieka zdrowotna, zmiany klimatu czy niedobory energii. Wśród badaczy otrzymujących wsparcie z programu 37% stanowią kobiety, zaś ponad połowa uczestniczących firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. Budżet działań „Marie Curie” na lata 20072013 wynosi 4,7 mld euro.

Nowe działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSC) staną się głównym programem UE wspierającym kształcenie doktoranckie na najwyższym poziomie. W latach 2014–2020, dzięki działaniom MSC, 25 tys. doktorantów otrzyma granty w ramach europejskiego doktoratu przemysłowego bądź wspólnych doktoratów (z udziałem kilku uniwersytetów) lub innych szkoleń badawczych wysokiej jakości. Działania MSC będą koncentrować się na szkoleniach uwzględniających oprócz badań naukowych również inne umiejętności zwiększające szanse na rynku pracy, takie jak zarządzanie, przedsiębiorczość i komunikacja. Parlament Europejski i państwa członkowskie uzgodniły niedawno, że na działania MSC przeznaczone zostanie 8% łącznego budżetu programu „Horyzont 2020”. Decyzja ta musi jednak jeszcze zostać formalnie przyjęta przez instytucje europejskie.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar