Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 август 2013 г.

Комисията присъжда петдесетата стипендия за европейска докторантура в сферата на промишлеността на проекта VAMPIRE за изследвания за преустановяване на притока на кръв към раковото образувание

Европейската комисия присъжда днес своята 50 стипендия за научни изследвания в рамките на европейската докторантура в сферата на промишлеността (ЕДП). Стипендията в размер на 1,5 милиона евро се отпуска за изследвания в областта на нови антитела, които ще бъдат в състояние да унищожават кръвоносните съдове на тумора, а оттам и самия тумор. Така нареченият проект VAMPIRE (Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection - „туморна резекция на съдово ниво, предизвикана от антитяло медиирани фармацевтични препарати“) се ръководи от Бирмингамския университет в Обединеното кралство и от нидерландското дружество за биотехнологии SomantiX със седалище в Утрехт. Научното изследване се подпомага от асоциирани европейски университети, предприятия и изследователски центрове, включително от швейцарския университет за наука и технологии ETH в Цюрих и британската благотворителна организация Cancer Research. Схемата ЕДП е насочена към проекти, в които участват представители на бизнеса и академичните среди от две държави.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Радвам се, че сме стигнали до такъв повратен момент от европейската докторантура в сферата на промишлеността — със сигурност няма по-добър пример за междусекторно сътрудничество, което да искаме да насърчим, от това партньорство за борба с рака. ЕДП е чудесна илюстрация на добавената стойност на инвестициите на ЕС за постигане на високи резултати, иновации и конкурентоспособност чрез изграждането на връзки между академичните среди, научноизследователските среди и бизнеса.“

Професор Рой Бикнел, който ръководи проекта от Бирмингам, допълни: „Европейската докторантура в сферата на промишлеността е от огромна полза за обществото. Тя дава възможност за продължаването на важни научни изследвания в областта на медицината, за които са необходими значителни финансови средства, като едновременно с това допринася за подготовката на следващото поколение водещи научни работници в промишлената област.“

Европейската докторантура в сферата на промишлеността започна като пилотен проект през 2012 г. като част от дейностите „Мария Кюри“, за насърчаване на изследователски кариери. Целта на схемата е да предостави на докторантите възможност да натрупат професионален опит в много добри научноизследователски проекти, както и да привлече повече млади хора към научна кариера.

За да бъде един проект допустим за финансиране по ЕДП, в него трябва да участват предприятие и академичен партньор от две държави. Тригодишната стипендия по ЕДП позволява на изследователите да работят и в двете държави, в университетски лаборатории и в предприятия под наставничеството на ръководители от частния сектор и от университета. В учебната програма е включено придобиването на умения извън научната сфера, например в областта на предприемачеството, комуникацията и управлението на интелектуална собственост.

Стипендиите по ЕДП ще се запазят под преименуваните дейности „Мария Склодовска-Кюри“ като част от новата програма на ЕС „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации, която започва през януари следващата година.

Контекст

Дейностите Мария Кюри насърчават изследователски кариери в Европа чрез финансиране, което е управлявано от Европейската комисия. До края на 2013 г. броят на изследователите, получили подкрепа по дейностите „Мария Кюри“ от 1996 г. насам, ще достигне 60 000 от 130 националности. Повече от половината от научните изследвания, подкрепяни по програмата, са посветени на обществени предизвикателства, като например здравето, изменението на климата и недостига на енергия. 37 % от изследователите, финансирани чрез програмата, са жени, а малките и средните предприятия (МСП) представляват повече от половината от всички участващи бизнес партньори. За периода 2007—2013 г. бюджетът за дейностите „Мария Кюри“ е 4,7 милиарда евро.

Новите дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) ще се превърнат в основна програма на ЕС за подпомагане на висококачествено обучение на докторанти. В периода 2014—2020 г. по MSCA ще бъдат предоставени стипендии на 25 000 изследователи докторанти под формата на европейски докторантури в сферата на промишлеността, съвместни докторантури (включващи няколко университета) и друго висококачествено обучение в областта на научните изследвания. С MSCA акцентът ще бъде поставен върху обучение, което съчетава научноизследователска дейност с други умения, осигуряващи максимална пригодност за заетост, като умения в сферата на управлението, предприемачеството и комуникацията. Неотдавна Европейският парламент и държавите членки се договориха, че бюджетът за MSCA ще представлява 8 % от общия бюджет на програмата „Хоризонт 2020“. Това решение обаче все още трябва да бъде официално прието от европейските институции.

За повече информация

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следете дейността на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar