Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 14. augusta 2013

Komisia vyčlení 13,7 milióna EUR na podporu cezhraničných digitálnych verejných služieb

Na základe úspešnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, priemyslom, vnútroštátnymi správami, akademickou obcou, súkromným sektorom a miestnymi komunitami v rámci série projektov zameraných na uľahčenie cezhraničného každodenného života, práce, cestovania, štúdia a podnikania sa Európska komisia rozhodla investovať 13,7 milióna EUR do ďalšieho rozvoja cezhraničných digitálnych verejných služieb. Nový projekt e-SENS (jednoduché európske elektronické sieťové služby) prispeje k rozvoju digitálnych verejných služieb, ktoré spoločnostiam uľahčujú podnikanie v domovskom členskom štáte a kdekoľvek v EÚ, vrátane založenia spoločnosti, splnenia právnych požiadaviek a účasti na verejných súťažiach. Takisto prepojí vnútroštátne digitálne služby pre občanov, ktorí navštívia iný členský štát z dôvodu dovolenky, práce alebo štúdia.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie, uviedla: „Prepojenie rôznych digitálnych verejných služieb v Európe bezpečným a efektívnym spôsobom je výhodné pre všetkých: vlády budú môcť zo svojich online stratégií vyťažiť maximum; spoločnosti budú môcť znížiť náklady na podnikanie na jednotnom trhu; a občania budú pri cestovaní po Európe menej zaťažení byrokraciou.“

Niekoľko príkladov, ako môže projekt e-SENS pomôcť Európanom čo najlepšie využiť jednotný trh:

  • Anja má v Litve cestovnú kanceláriu, ktorá sa špecializuje na zájazdy do Portugalska. Chce si otvoriť pobočku v Portugalsku, aby mohla organizovať zájazdy do pobaltských krajín. Prostredníctvom plne digitalizovaných jednotných kontaktných miest (SPOCS) môže získať potrebné informácie o podmienkach, ktoré musí splniť, a pomoc pri vypĺňaní online registrácie.

  • Anja okrem toho plánuje svoju svadbu,, ktorá sa bude konať v Španielsku, v rodisku jej snúbenca. Vďaka modulu STORK bude môcť zaregistrovať uzavretie zväzku online priamo z Litvy na základe svojho elektronického identifikačného preukazu.

  • Karlovi sa počas letu z Bruselu do Atén stratila batožina. Nebol spokojný s náhradou, ktorú mu ponúkla letecká spoločnosť v rámci práv cestujúcich v EÚ. Systém e-CODEX (komunikácia v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov online) mu umožňuje začať online konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu z ktoréhokoľvek miesta v Európe.

  • Sabrina je na návšteve rodiny v Dánsku a uvedomila si, že už nemá svoje diabetické lieky. Vďaka elektronickému systému lekárskych predpisov epSOS našťastie môže získať lieky aj v lekárni v zahraničí.

Efektívnosť cezhraničných digitálnych verejných služieb sa zlepší, ak sa budú môcť opierať o vysokorýchlostné širokopásmové internetové pripojenie na úrovni EÚ. Opatrenia na podporu investícií do vysokorýchlostných sietí sú jedným z prvkov pripravovaného balíka Komisie, ktorého cieľom je zabezpečiť maximálne prepojenie celého kontinentu.

Súvislosti

Od roku 2008 vypracovala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ, priemyslom, vnútroštátnymi správami, akademickou obcou, súkromným sektorom a miestnymi komunitami rozsiahle pilotné projekty na vývoj a testovanie efektívnych cezhraničných digitálnych verejných služieb. V rámci projektu e-SENS pracuje viac ako 100 partnerov z 20 krajín od Portugalska po Turecko na rozvoji a realizácii hlavných prvkov na základe otvorených noriem a špecifikácií v oblasti interoperabilných elektronických identifikácií, elektronického podpisu, elektronického doručovania dokumentov, ktoré novátori z verejného a súkromného sektora môžu použiť na vytvorenie nových digitálnych verejných služieb, čím prispejú k vybudovaniu, prepojeniu a rastu Európy.

Ide o tieto projekty:

Projekt bezpečného prepojenia elektronickej totožnosti STORK 2.0 prispieva k dosiahnutiu jednotného európskeho priestoru elektronickej identifikácie a autentifikácie. Zavádza interoperabilitu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ pre elektronickú identifikáciu právnických a fyzických osôb (video).

Projekt e-CODEX zameraný na zrýchlenie práce v súdnictve zlepšuje cezhraničný prístup občanov a podnikov k právnym službám v Európe, ako aj interoperabilitu medzi súdnymi orgánmi v rámci EÚ (video).

  • Projekt epSOS na zlepšenie zdravotnej starostlivosti navrhuje, vytvára a hodnotí infraštruktúru služieb, ktorá umožňuje cezhraničnú interoperabilitu medzi elektronickými systémami zdravotných záznamov (video).

  • Výsledky projektu elektronického obstarávania PEPPOL zameraného na zlepšenie obstarávania (ktorý v súčasnosti spravuje neziskové združenie „OpenPEPPOL“) umožňujú európskym podnikom jednoduchý a elektronický styk s európskymi verejnými orgánmi v rámci ich postupov obstarávania (video).

  • Projekt SPOCS, ktorého cieľom je uľahčiť podnikanie, umožňuje spoločnostiam, aby sa usadili v zahraničí. Štartovací balík im ponúka cezhraničné elektronické alternatívy k zdĺhavým administratívnym postupom, na ktoré podniky zvyčajne narážajú, keď chcú expandovať do iných krajín (video).

Projekt e-SENS vychádza z týchto výsledkov a bude pôsobiť ako most medzi pilotnou a operačnou fázou, keď budú cezhraničné elektronické verejné služby plne funkčné. Do projektu sú zapojení partneri z 20 krajín: Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko. K realizácii tohto projektu významne prispievajú Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) a združenie OpenPEPPOL. e-SENS bol spustený 1. apríla 2013 a podpísanie dohody o grante s Európskou komisiou znamená, že projekt sa teraz môže oficiálne začať.

Komisia poskytne 13,7 milióna EUR na podporu projektu e-SENS počas troch rokov (50 % z rozpočtu 27,4 mil. EUR) zo svojho Programu na podporu politiky informačných a komunikačných technológií (PPP-IKT).

Projekt e-SENS sa na základe výsledkov z nedávno publikovanej štúdie tiež zameria na to, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť svojich hlavných prvkov a iných cezhraničných digitálnych verejných služieb. Od roku 2014 by podpora EÚ mohla pochádzať z časti Nástroja na prepojenie Európy s názvom Infraštruktúra digitálnych služieb, ktorý na obdobie siedmich rokov vyčlenil až 1 mld. EUR na podporu platforiem, ktoré poskytujú efektívne digitálne verejné služby v Európe.

Užitočné odkazy

Internetový časopis "Build,Connect,Grow"

Digitálne verejné služby na webovej lokalite Digitálnej agendy

e-SENS

Vyjadrite svoj názor

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri prostredníctvom označenia tém (hashtag): #ConnectedContinent

Kontakty:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar