Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 14 d.

Komisija skiria 13,7 mln. EUR plėtoti tarpvalstybinėms skaitmeninėms viešosioms paslaugoms

Sėkmingas ES valstybių narių, pramonės sektoriaus, nacionalinių administravimo įstaigų, akademinės bendruomenės, privačiojo sektoriaus ir vietos bendruomenių bendradarbiavimas vykdant projektus, kuriais siekiama užtikrinti, kad gyventi, dirbti, keliauti, mokytis ir užsiimti verslu užsienyje būtų lengviau, paskatino Europos Komisiją investuoti 13,7 mln. EUR į tolesnį tarpvalstybinių skaitmeninių viešųjų paslaugų plėtojimą. Nauju projektu „e-SENS“ (angl. „Electronic Simple European Networked Services“) bus padedama plėtoti skaitmenines viešąsias paslaugas, dėl kurių bendrovėms paprasčiau užsiimti verslu savo valstybėje narėje ir kitose ES šalyse: steigti bendrovę, vykdyti teisinius reikalavimus, dalyvauti viešuosiuose konkursuose ir kt. Taip pat bus susietos piliečiams, kurie atostogauja, dirba arba mokosi kitoje valstybėje narėje, skirtos nacionalinės skaitmeninės paslaugos.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Saugios ir veiksmingos visoje Europoje teikiamų daugybės skaitmeninių viešųjų paslaugų sąveikos užtikrinimas naudingas visiems: vyriausybės gali geriausiai išnaudoti savo interneto strategijas, įmonės gali sumažinti veiklos bendrojoje rinkoje išlaidas, o piliečiams kyla mažiau biurokratinių kliūčių vykstant iš vienos Europos šalies į kitą.“

Štai keli pavyzdžiai, kaip „e-SENS“ gali padėti europiečiams kuo geriau pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis.

  • Lina Lietuvoje turi kelionių agentūrą, kurios specializacija – kelionės į Portugaliją. Ji nori įsteigti agentūrą Portugalijoje, kuri organizuotų keliones į Baltijos šalis. Per vien internetu veikiantį SPOCS kontaktinį centrą ji gali sužinoti apie sąlygas, kurių ji turi laikytis, ir gauti pagalbos atlikdama registracijos procedūras internetu.

  • Lina taip pat ketina tuoktis su savo sužadėtiniu. Vedybos vyks jo gimtajame mieste Ispanijoje. Pasitelkusi STORK modulį, Lina galės įregistruoti jų santuoką internetu namuose Lietuvoje naudodamasi elektronine tapatybės kortele.

  • Buvo pamestas iš Briuselio į Atėnus skrendančio Karelo bagažas. Jo netenkino oro transporto bendrovės atsižvelgiant į ES keleivių teises pasiūlyta kompensacija. Dėl projekto „e-CODEX“ Karelas gali pradėti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą internetu iš bet kurios Europos šalies.

  • Lankydamasi pas giminaičius Danijoje Sabrina pastebėjo, kad baigėsi jos vaistai nuo diabeto. Laimei, vaistų ji gali nusipirkti užsienio vaistinėje naudodamasi „epSOS“ e. receptų sistema.

Tarpvalstybinės skaitmeninės viešosios paslaugos bus dar veiksmingesnės, kai jos bus teikiamos ES masto sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklais. Investicijoms į sparčiuosius tinklus skatinti skirtos priemonės yra įtrauktos į Komisijos rengiamą dokumentų rinkinį, kuriuo žemyne siekiama sukurti išplėtotą ryšių infrastruktūrą.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2008 m. Europos Komisija, bendradarbiaudama su ES valstybėmis narėmis, pramonės sektoriumi, nacionalinėmis administravimo įstaigomis, akademine bendruomene, privačiuoju sektoriumi ir vietos bendruomenėmis, rengia didelio masto bandomuosius tarpvalstybinių skaitmeninių viešųjų paslaugų projektus, kuriais siekiama kurti ir išbandyti sklandžias tarpvalstybines skaitmenines paslaugas. Vykdydami „e-SENS“ daugiau kaip 100 partnerių iš 20 šalių – nuo Portugalijos iki Turkijos – rengia ir įgyvendina atviraisiais standartais ir specifikacijomis grindžiamus modulius e. atpažinties, e. parašo, e. pristatymo ir e. dokumentų sąveikumo srityse, kuriais viešojo ir privačiojo sektorių naujovių diegėjai gali naudotis kurdami naujas skaitmenines viešąsias paslaugas, taip padėdami kurti, jungti ir plėtoti Europą.

Toliau nurodyti keli konkretūs projektai.

Saugiai siejamos elektroninės tapatybės. Projektas STORK 2.0 padeda kurti bendrą Europos elektroninės atpažinties ir tapatumo patvirtinimo erdvę. Juo užtikrinamas e. atpažinties sistemų sąveikumas nacionaliniu ir ES lygmenimis tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims (vaizdo siužetas).

Sparčiau vykdomas teisingumas. Projektu e-CODEX piliečiams ir įmonėms sudaromos geresnės galimybės gauti teisines paslaugas kitose Europos šalyse ir didinama teisinių institucijų sąveika ES (vaizdo siužetas).

  • Geresnė sveikatos priežiūra. Projektu epSOS rengiama, kuriama ir vertinama paslaugų infrastruktūra, kuria užtikrinamas tarpvalstybinis elektroninių sveikatos įrašų sistemų suderinamumas (vaizdo siužetas).

  • Veiksmingesni viešieji pirkimai. E. viešajam pirkimui skirto projekto PEPPOL rezultatai (projekto priežiūra perduota ne pelno asociacijai „OpenPEPPOL“) padeda Europos įmonėms lengvai elektroniniu būdu palaikyti ryšius su Europos valdžios institucijomis per viešojo pirkimo procedūras (vaizdo siužetas).

  • Paprastesnė verslo veikla. Dėl projekto SPOCS įmonėms lengviau įsitvirtinti užsienyje. Priemone „Starter-Kit“ joms suteikiama tarpvalstybinių elektroninių alternatyvų, kad būtų išvengta ilgų administracinių procedūrų, kurias įmonėms paprastai reikia atlikti plečiant veiklą kitose šalyse (vaizdo siužetas).

Šiais rezultatais pasinaudojama projekte „e-SENS“, tapsiančiame tiltu tarp bandomojo ir veiklos etapų, kai tarpvalstybinėmis skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis bus galima naudotis visapusiškai. Projekte dalyvauja partneriai iš 20 šalių: Airijos, Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Turkijos ir Vokietijos. Prie projekto įgyvendinimo ženkliai prisideda Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) ir „OpenPEPPOL“. Projektas „e-SENS“ vykdomas nuo 2013 m. balandžio 1 d., o pasirašius dotacijos susitarimą su Europos Komisija jis gali būti pradėtas oficialiai.

Projektui „e-SENS“ Komisija skiria 13,7 mln. EUR trejiems metams (50 % 27,4 mln. EUR biudžeto) pagal Informacinių ir ryšių technologijų politikos rėmimo programą (IRT PRP).

Atsižvelgus į neseniai paskelbto tyrimo rezultatus, vykdant „e-SENS“ taip pat bus svarstoma, kaip užtikrinti ilgalaikį „e-SENS“ modulių ir kitų tarpvalstybinių skaitmeninių viešųjų paslaugų tvarumą. Gali būti, kad nuo 2014 m. ES parama bus teikiama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės skaitmeninių paslaugų infrastruktūrai skirtą dalį, pagal kurią septynerių metų laikotarpiui skirta iki 1 mlrd. EUR remti veiklai, kuria Europoje plėtojamos sklandžios skaitmeninės viešosios paslaugos.

Naudingos nuorodos

Internetinis žurnalas „Build, Connect, Grow“

Skaitmeninės darbotvarkės svetainės skaitmeninių viešųjų paslaugų puslapis

e-SENS

Išsakykite savo nuomonę

Skaitmeninė darbotvarkė

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitter (raktažodis – #ConnectedContinent)

Kontaktiniai duomenys

E. paštas comm-kroes@ec.europa.eu,

tel. +32 229 56361, Twitter @RyanHeathEU


Side Bar