Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. srpna 2013

Komise vyčlení 13,7 milionů eur na podporu přeshraničních digitálních veřejných služeb

Investovat částku 13,7 milionů eur do dalšího rozvoje přeshraničních digitálních veřejných služeb přiměl Evropskou komisi úspěch projektů, jež vzešly ze spolupráce mezi členskými státy EU, průmyslem, vnitrostátními orgány, akademickou obcí, soukromým sektorem a místními komunitami a díky nimž se usnadnila situace těm občanům, kteří cestují do jiné země EU, ať již na dovolenou, za prací, za studiem, či chtějí v zahraničí podnikat. Nový projekt s názvem „e-SENS“ (Electronic Simple European Networked Services) pomůže vytvořit takové digitální veřejné služby, které společnostem usnadní podnikání doma i v ostatních členských zemích EU (např. zakládání podniku, vyřizování právních formalit či účast ve veřejných nabídkových řízeních). Systém e-SENS rovněž propojí ty vnitrostátní digitální služby, které využívají občané cestující do jiného členského státu na dovolenou, nebo za prací či studiem.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise, k tomu uvedla: „Umožnit, aby všechny digitální veřejné služby z celé Evropy účinně spolupracovaly v bezpečném prostředí, bude přínosem pro každého: vlády budou moci realizovat plný potenciál svých on-line strategií, podnikům se sníží náklady na podnikání na jednotném trhu, a občané budou muset při výjezdech do zahraničí vyřizovat méně formalit.“

Zde jsou příklady toho, jak mohou občané díky systému e-SENS maximálně využít výhod jednotného trhu:

  • Anja má cestovní kancelář v Litvě a specializuje se na zájezdy do Portugalska. Chtěla by si zřídit pobočku i v Portugalsku, aby odtud mohla organizovat zájezdy do Pobaltí. Prostřednictvím plně digitalizovaného jednotného kontaktního místa SPOCS může získat veškeré informace o formalitách, které je nutné za tímto účelem vyřídit, a dostane se jí rovněž pomoci při registraci pobočky online.

  • V soukromém životě Anju rovněž čekají změny – bude se vdávat. Svatba se bude konat v rodném městě jejího snoubence ve Španělsku. Díky systému STORK bude Anja moci doma v Litvě zaregistrovat uzavření sňatku on-line pomocí svého elektronického průkazu totožnosti (tzv. eID).

  • Karlovi se při letu z Bruselu do Atén ztratila zavazadla. Letecká společnost mu nabízela kompenzaci, na kterou má nárok podle kodexu Práv cestujících v EU. Karel s tímto vyrovnáním však nebyl spokojen. Díky systému e-CODEX sloužícímu k řešení sporů o drobných pohledávkách může nyní zahájit řízení on-line odkudkoli v Evropě.

  • Sabina si během návštěvy u své sestřenice v Dánsku uvědomila, že si s sebou nevzala dost léků, které bere na cukrovku. Naštěstí si může nechat léky předepsat pomocí online systému epSOS, kde jí bude vystaven elektronický lékařský předpis (tzv. ePrescription).

Pokud se přeshraniční digitální veřejné služby budou moci opřít o spolehlivý vysokorychlostní internet v celé EU, budou fungovat stále účinněji. Opatření na podporu investic do vysokorychlostních sítí jsou součástí připravovaného balíčku Komise, jehož cílem je zajistit maximální propojenost evropského kontinentu.

Souvislosti

Od roku 2008 připravila Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU, průmyslem, vnitrostátními orgány, akademickou obcí, soukromým sektorem a místními komunitami rozsáhlé pilotní projekty na rozvoj a testování přeshraničních digitálních veřejných služeb. V rámci projektu e-SENS se více než 100 subjektů ze 20 zemí od Portugalska po Turecko zabývá vytvářením a následným zaváděním systémových prvků založených na otevřených standardech a specifikacích, které interoperabilně využívají eID (elektronický průkaz totožnosti), eSignature (elektronický podpis), eDelivery (elektronické doručování dokumentů a informací) a eDocuments (elektronické dokumenty). Tyto základní kameny mohou subjekty z veřejného a soukromého sektoru inovativním způsobem použít při vývoji nových digitálních veřejných služeb a přispět tak k rozvoji, propojenosti a růstu Evropy.

Zde uvádíme konkrétní realizované projekty:

Zabezpečené propojení systémů pro používání elektronických průkazů totožnosti — projekt STORK 2.0 (Secure Identity Across Borders Linked) přispěl k realizaci jednotného evropského prostoru pro elektronickou identifikaci a autentizaci. Zajistila se tak interoperabilita systémů elektronických průkazů totožnosti na vnitrostátní i unijní úrovni u právnických a fyzických osob (viz video).

Urychlení v oblasti justice — projekt e-CODEX usnadňuje občanům i podnikům přeshraniční přístup k právním službám v Evropě a zajišťuje interoperabilitu justičních orgánů v rámci EU (viz video).

  • Zkvalitnění zdravotní péče — v rámci projektu epSOS se buduje a následně hodnotí infrastruktura služeb, která umožňuje přeshraniční interoperabilitu systémů elektronických zdravotních záznamů (viz video).

  • Snazší zadávání veřejných zakázek – projekt PEPPOL, který se týká elektronického zadávání veřejných zakázek (tzv. eProcurement) a který nyní spravuje neziskové sdružení OpenPEPPOL, umožňuje evropským podnikům jednat s orgány veřejné správy v Evropě snadno a elektronicky v rámci jejich postupů pro zadávání veřejných zakázek (viz video).

  • Jednodušší podnikání — projekt SPOCS podnikům usnadňuje prosadit se v zahraničí. Díky balíčku nástrojů (tzv. Starter-Kit) mohou podniky namísto zdlouhavých správních postupů, s nimiž se často setkávají při snaze rozšířit své podnikání do jiných zemí, zvolit snazší a bezproblémovou cestu – tedy vyřídit veškeré formality elektronicky (viz video).

Z uvedených výsledků vychází systém e-SENS, který bude fungovat jako most mezi pilotní a provozní fází, během níž budou přeshraniční digitální veřejné služby již plně k dispozici. Projektu se účastní partnerské organizace ze 20 zemí: České republiky, Dánska, Estonska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska a Turecka. V realizaci tohoto projektu se výrazně angažuje Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) a neziskové sdružení OpenPEPPOL. Projekt e-SENS byl spuštěn 1. dubna 2013 a jeho provoz byl oficiálně stvrzen podpisem grantové dohody s Evropskou komisí.

Na jeho podporu Komise ze svého Programu na podporu informačních a komunikačních technologií (ICT-PSP) vyčlenila 13,7 milionů EUR (tj. 50 % z celkového rozpočtu na tuto oblast, který činí 27,4 milionu EUR), které projekt získá během dalších 3 let.

V rámci projektu e-SENS se bude rovněž řešit otázka, jak zajistit dlouhodobou udržitelnost všech prvků tohoto systému a jiných přeshraničních digitálních veřejných služeb. K tomu mají přispět výsledky nedávno zveřejněné studie). Od roku 2014 by podpora EU mohla pocházet z prostředků spadajících pod Infrastruktury digitálních služeb, které jsou součástí Nástroje pro propojení Evropy. Ten na podporu platforem pro digitální veřejné služby v Evropě vyčlenil 1 miliardu eur, které mají být na různé projekty poskytnuty v průběhu následujících sedmi let.

Užitečné odkazy

Internetový časopis "Build,Connect,Grow"

Digitální veřejné služby na internetových stránkách Digitální agendy

e-SENS

Zapojte se do diskuse

Digitální agenda

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru:hashtag #ConnectedContinent

Kontakt:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu

Tel: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar