Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. august 2013

Eurooplased tahaksid mobiilset lairibaühendust üha rohkem kasutada, kuid taskukohase hinnaga

Viimane üleeuroopaline uuring näitab, et eurooplaste huvi uute tehnoloogiate vastu kasvab. Kuigi eurooplased on avatud võimalustele, mida pakuvad uued vahendid ja teenused, nagu seda võib järeldada uute Internetiga liitujate ja Interneti kaudu helistajate arvust, kaaluvad nad siiski põhjalikult telefoniga helistamise ja Interneti kasutamise vajadust, kuna nende teenuste hind on kõrge.

Mobiiltelefonid on tänapäeval peaaegu kõigil, kuid vaid pooled neist on nutitelefonid. Selliste telefoniteenuse pakkujaga sõlmitud lepingute osakaal, mis hõlmavad ka juurdepääsu Internetile, ulatub 55%-st Rootsis, Taanis, Ühendkuningriigis, Soomes, Prantsusmaal ja Madalmaades alla 35%-ni Belgias, Kreekas, Ungaris, Küprosel, Rumeenias, Bulgaarias ja Portugalis. Nutitelefone kasutatakse vähem just nendes riikides, kus mobiilse internetiühenduse kasutajad peavad teenust kalliks ja viibivad Internetis võimalikult vähe, näiteks Ungaris (35%), Portugalis (58%), Kreekas (53%), Küprosel (52%), Belgias (47%) ja Rumeenias (45%). Kulude kokkuhoidmiseks helistab rohkem kui pool ELi kodanikest oma mobiiltelefoniga riigisisestel (55%) ja rahvusvahelistel numbritel (54%) nii vähe kui võimalik. Rohkem kui 70% mobiiltelefoni kasutajatest piirab riigisiseste kõnede tegemist Kreekas (81%), Portugalis (79%), Iirimaal (72%) ja Rumeenias (71%).

Kodust lairibaühendust omab kolm neljandikku leibkondadest: 72,5% ELi leibkondades on olemas lairibaühendus (2011. aastal oli see 67,3%) (allikas: Eurostat). See arv tõusis Rumeenias 20% ja Slovakkias 16,7 %, mis tähendab, et rohkem kui 50%-l kõikide liikmesriikide leibkondadest on olemas lairibaühendus. Piir telefoni ja Interneti vahel on hägustumas: 34% kasutab Internetti kõnesideks (IP-kõne), samas kui 2012. aastal oli see näitaja 7 protsendipunkti madalam. 28% kasutab Internetti, et helistada tasuta sama IP-kõnevõrgu kasutajatele, ja 4% kasutab IP-kõnesid odavamate rahvusvaheliste kõnede tegemiseks. Internetipõhised kõned on ülimenukad Bulgaarias (57%), Küprosel (55%), Eestis (54%), Leedus ja Lätis (51%). IP-kõnesid kasutatakse vähem Portugalis (18%), Itaalias (26%), Hispaanias (28%) ja Kreekas (29%), kuid ka seal on need populaarsust kogumas ning nende kasutamine on võrreldes 2011. aastaga keskmiselt kasvanud 7 protsendipunkti. IP-kõnede tegemine näib olevat seotud lairibaühenduse kasvuga. Näiteks Küprosel oli 2012. aastal 11% rohkem Interneti-ühendusega leibkondi ning IP-kõnede kasutamine kasvas 16%.

„Septembris esitab komisjon „Ühendatud Euroopa” paketi, mille üks eesmärke on tagada see, et tarbijate ootused täidetakse taskukohase hinnaga”, ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes.

Taust

Kõnealuse uuringu tulemused avaldati juuli alguses (vt IP/13/660) ja nendes leidis märkimist eelkõige asjaolu, et Interneti kiirus on internetikasutajate jaoks olulisim tegur. 45% Euroopa internetikasutajatest oleks kiirema Interneti nimel valmis paketti vahetama.

Leibkondade e-teenuste uuringut on tehtud alates 2006. aastast igal aastal. Uuringu eesmärk on toetada poliitikastrateegiate väljatöötamist e-teenuste valdkonnas, kogudes regulaarselt fakte ja andmeid suundumuste kohta leibkondade ja eraisikute hoiakutes seoses peamiste elektrooniliste sideteenuste osutamisega.

Uuringuga seotud küsitlused lõpetati 2013. aasta märtsis. Küsitleti 26 786 vastajat eri sotsiaalsetest ja demograafilistest rühmadest nende kodudes, et tulemus oleks representatiivne. Kuna küsitlused toimusid enne, kui Horvaatia 1. juulil 2013 ametlikult Euroopa Liiduga ühines, on tulemused esitatud EL 27 ja Horvaatia kohta eraldi ning ELi keskmine hõlmab vaid EL 27.

Kasulikke linke

Uuringu tulemused https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/10099

Digitaalarengu tegevuskava tulemustabel

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Jälgi Neelie Kroesi Twitteris teemaviite #ConnectedContinent all

Contacts :

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar