Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT FI EL HU LV PL

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. avgusta 2013

Države članice morajo Evropski komisiji vrniti 180 milijonov evrov sredstev za SKP

Evropska komisija je danes v tako imenovanem postopku potrditve obračunov zahtevala, da države članice vrnejo 180 milijonov evrov neupravičeno porabljenih sredstev za kmetijsko politiko EU. Nekaj zneskov je že izterjala, zato bo finančni vpliv današnjega sklepa znašal približno 169 milijonov evrov. Ta sredstva bodo vrnjena v proračun EU zaradi neupoštevanja pravil EU ali neustreznih postopkov nadzora nad izdatki za kmetijstvo. Države članice so odgovorne za izplačevanje sredstev in preverjanje izdatkov skupne kmetijske politike (SKP), Komisija pa mora zagotoviti, da so države članice sredstva pravilno porabile.

Glavni finančni popravki

V skladu s tem sklepom mora sredstva vrniti 15 držav članic: Belgija, Danska, Nemčija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Poljska, Slovenija, Finska in Združeno kraljestvo. Najpomembnejši posamezni popravki so:

  • 40,4 milijona evrov, ki jih mora vrniti Združeno kraljestvo zaradi pomanjkljivosti v identifikacijskem sistemu za zemljišča (LPIS) in geografskem informacijskem sistemu (GIS), pri pregledih na kraju samem ter izplačilih in sankcijah na Škotskem;

  • 39,2 milijona evrov (finančni vpliv1: 30,4 milijona evrov), ki jih mora vrniti Poljska zaradi pomanjkljivosti v LPIS-GIS, pri upravnem navzkrižnem preverjanju, izplačilih, uporabi sankcij, retroaktivnih izterjavah in zapoznelih pregledih na kraju samem;

  • 18,6 milijona evrov (finančni vpliv2: 16,6 milijona evrov), ki jih mora vrniti Združeno kraljestvo zaradi pomanjkljivosti pri dodelitvi pravic;

  • 11,5 milijona evrov, ki jih mora vrniti Danska zaradi pomanjkljivosti v LPIS in pri pregledih na kraju samem.

Ozadje

Države članice so pristojne za upravljanje večine izplačil v okviru SKP, ki se opravijo pretežno prek njihovih plačilnih agencij. Pristojne so tudi za nadzor, npr. za preverjanje zahtevkov kmetov za neposredna plačila. Komisija vsako leto opravi več kot 100 revizij, s katerimi preveri, ali sta nadzor držav članic in njihovo odzivanje na pomanjkljivosti zadostna. Če med revizijo ugotovi, da država članica sredstev EU ne upravlja in ne nadzoruje dovolj dobro, da bi lahko zagotovila njihovo ustrezno uporabo, lahko od države članice zahteva, da sredstva vrne.

Podrobnejše informacije o tem, kako deluje sistem potrjevanja letnih obračunov, so na voljo v dokumentu MEMO/12/109 in na informativnem listu „Pametno upravljanje kmetijskega proračuna“, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Podrobnejši podatki o posameznih popravkih po državah članicah in sektorjih so na voljo v priloženih razpredelnicah (prilogi I in II).

Kontakta:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

Priloga I: Potrditev skladnosti obračunov EKJS in EKSRP

Sklep 42: Popravki po državah članicah (v milijonih EUR)

Sektor in razlog za popravek

Višina popravka

Znesek finančnega vpliva popravka3

Belgija

 

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi neizpolnjevanja meril za priznanje organizacije proizvajalcev

4,108

4,108

Nemčija

 

Krompirjev škrob – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri plačilnem mehanizmu v podjetju, ki proizvaja krompirjev škrob

6,193

6,193

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri pregledih na kraju samem in zaradi neupravičenosti krajinskih značilnosti

1,050

1,050

Danska

 

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti v LPIS in pri pregledih na kraju samem

11,455

11,455

Španija

 

Navzkrižna skladnost – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti v sistemu sankcij in enega manjkajočega dobrega kmetijskega in okoljskega pogoja

5,310

5,309

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi nepravilne izvedbe preverjanja upoštevanja merila za izbiro

0,271

0,271

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri pregledih na kraju samem

1,176

1,176

Finska

 

Intervencijsko skladiščenje – popravek se predlaga zaradi napak pri upravljanju v primeru premikanja in situ v skladišču

0,715

0,715

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi neuporabe sankcij, pomanjkljivosti pri ponovnem izračunavanju pravic in pri kakovosti pregledov na kraju samem

3,980

3,980

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri preverjanju izpolnjevanja kmetijsko-okoljskih obveznosti

0,286

0,286

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivega preverjanja letnih veterinarskih spričeval

0,333

0,333

Francija

 

Intervencijsko skladiščenje – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri nadzoru in v mehanizmu poročanja pri javnem skladiščenju alkohola

0,405

0,405

Intervencijsko skladiščenje – popravek se predlaga zaradi zapoznelih izplačil za shemo javnega skladiščenja posnetega mleka v prahu

0,089

0,089

Premije za živali – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri preverjanju meril za upravičenost do premij za ovce

1,335

1,335

Združeno kraljestvo

Premije za živali – popravek se predlaga zaradi neuporabe znižanj in izključitev zaradi nepravilnosti, odkritih pri upravnih pregledih; neupravičenega plačila zaradi zamud pri posodabljanju podatkovne baze I&R; izplačil za živali brez obeh ušesnih znamk

0,777

0,777

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti v LPIS-GIS, pri pregledih na kraju samem ter izplačilih in sankcijah na Škotskem

40,454

40,437

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi napak pri dodelitvi pravic

18,565

16,611

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi nezadostne sledljivosti pregledov na kraju samem

0,134

0,120

Grčija

 

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri pregledu evidenc, ki jih hranijo organizacije proizvajalcev, ter pri upravnih in računovodskih pregledih proizvajalcev in organizacij proizvajalcev; neodobrenih gotovinskih izplačil; neobstoječega nadzora nad preverjanjem skladnosti in preverjanjem zalog

3,018

3,018

POSEI – popravek se predlaga zaradi neustreznega geografskega informacijskega sistema (GIS) za gojenje oljk

2,173

2,173

Madžarska

 

Izvozna nadomestila – popravek se predlaga zaradi neobstoječih tahografskih pregledov pri izhodu izvoženega živega goveda

0,235

0,235

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti v LPIS-GIS

4,995

4,995

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri preverjanju merila za upravičenost, pri glavnih pregledih in pri izračunu pomoči

3,170

3,170

Irska

 

Intervencijsko skladiščenje – popravek se predlaga zaradi neupravičenih zneskov, kompenziranih v okviru izrednega ukrepa podpore za trg prašičjega mesa in govedine

0,480

0,450

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti v LPIS-GIS, pri pregledih na kraju samem, postopku registracije in nadzora skupnih zemljišč, zaradi uporabe neupravičenih odstopanj pri upravnem navzkrižnem preverjanju, napačnega izračuna kazni

5,539

5,539

Italija

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi ponavljajočih se pomanjkljivosti pri upravnih, računovodskih in fizičnih pregledih ter pomanjkljivosti pri uporabi sankcij v shemi predelave agrumov na Siciliji

4,861

4,861

Sadje in zelenjava – popravek se predlaga zaradi ponavljajočih se pomanjkljivosti pri upravnih, računovodskih in fizičnih pregledih ter pomanjkljivosti pri uporabi sankcij v shemi predelave agrumov v Kalabriji

8,937

8,937

Intervencijsko skladiščenje – popravek se predlaga zaradi zapoznelih izplačil pri zasebnem skladiščenju sira

0,976

0,976

Navzkrižna skladnost – popravek Sklepa 2013/123/EU: vračilo zaradi prekrivajočih se popravkov, ki se ne upoštevajo v Sklepu št. 40

0

vračilo 0,076

Luksemburg

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti pri nadzoru živali in sledljivosti pregledov, pomanjkljivega nadzora delegiranih pregledov na kraju samem ter nezadostne primerjave rezultatov pregledov

0,279

0,279

Latvija

Razvoj podeželja – popravek se predlaga zaradi nezadostnega nadzora merila za upravičenost v shemi delno samooskrbnega kmetovanja

1,232

1,232

Poljska

Intervencijsko skladiščenje – popravek se predlaga zaradi nepravilnega knjiženja stroškov odvzema v računovodskih izkazih javnega skladiščenja koruze in masla

0,047

0,047

Intervencijsko skladiščenje – popravek se predlaga zaradi nepravilnega knjiženja vrednosti proizvodov v računovodskih izkazih javnega skladiščenja žit in sladkorja

0,011

0,011

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti v LPIS-GIS, pri upravnem navzkrižnem preverjanju, izplačilih, uporabi sankcij, retroaktivnih izterjavah in zaradi zapoznelih pregledov na kraju samem

39,177

30,416

Slovenija

Pomoč za območje – popravek se predlaga zaradi pomanjkljivosti v LPIS, vključno z neupravičenimi izplačili, napačnim izračunom sankcij in retroaktivnimi izterjavami zaradi neupravičenih izplačil

8,090

8,090

SKUPAJ

179,830

169,005

Priloga II: Potrditev obračunov EKJS in EKSRP

Sklep 42: Popravki po sektorjih (v milijonih EUR)

Sektor

Višina popravka

Znesek finančnega vpliva popravka4

 

 

 

Izvozna nadomestila

0,235

0,235

 

Sadje in zelenjava

20,925

20,925

 

Intervencijsko skladiščenje

2,693

2,693

 

Krompirjev škrob

6,139

6,193

 

POSEI

2,173

2,173

 

Premije za živali

2,111

2,111

Pomoč za območje

133,307

122,574

Navzkrižna skladnost

5,310

5,234

Razvoj podeželja

6,882

6,867

 

SKUPAJ

179,830

169,005

1 :

Zaradi že izterjanih ali vrnjenih zneskov je finančni vpliv manjši.

2 :

Zaradi že izterjanih ali vrnjenih zneskov je finančni vpliv manjši.

3 :

Pri finančnem vplivu popravka se upoštevajo prekrivanje prejšnjih popravkov in zneski, ki jih je Evropska komisija že izterjala.

4 :

Pri finančnem vplivu popravka se upoštevajo prekrivanje prejšnjih popravkov in zneski, ki jih je Evropska komisija že izterjala.


Side Bar