Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT FI EL HU LV SL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 13 sierpnia 2013 r.

Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 180 mln euro z wydatków na WPR

W ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków Komisja Europejska wystąpi dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 180 mln euro. Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 169 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE przez państwa członkowskie lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są bowiem odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe

Na mocy najnowszej decyzji KE środki finansowe zostaną odzyskane od 15 państw członkowskich: Belgii, Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Węgier, Polski, Słowenii, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Najważniejsze pozycje w decyzji KE dotyczą:

  • kwoty 40,4 milionów euro do zwrotu przez Wielką Brytanię ze względu na niedociągnięcia dotyczące systemu identyfikacji działek rolnych – systemu informacji geograficznej (LPIS-GIS), kontroli na miejscu oraz płatności i sankcji w Szkocji;

  • kwoty 39,2 milionów euro (skutek finansowy1: 30,4 milionów euro) do zwrotu przez Polskę ze względu na niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS, administracyjnych kontroli krzyżowych, płatności, stosowania sankcji i wstecznego odzyskiwania nienależnych płatności oraz opóźnienia w kontrolach na miejscu;

  • kwoty 18,6 miliona euro (skutek finansowy2: 16,6 miliona euro) do zwrotu przez Wielką Brytanię ze względu na braki systemu przyznawania uprawnień do płatności;

  • kwoty 11,5 miliona euro do zwrotu przez Danię ze względu na braki dotyczące systemu LPIS-GIS oraz kontroli na miejscu.

Kontekst

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym dokonują ich głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni przeprowadzają kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot dokonanych już płatności, jeśli audyt wykaże, że mechanizmy zarządzania i kontroli stosowane przez państwo członkowskie nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w komunikacie MEMO/12/109 oraz w informatorze „Managing the agriculture budget wisely” („Jak mądrze zarządzać budżetem rolnym”), dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonych tabelach (załączniki I i II).

Kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 42: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro)

Sektor i przyczyna korekty

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego korekty3

Belgia

 

Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producenckich

4,108

4,108

Niemcy

 

Skrobia ziemniaczana - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w mechanizmie płatności w przedsiębiorstwie produkującym skrobię ziemniaczaną

6,193

6,193

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia kontroli na miejscu oraz niekwalifikowalność elementów krajobrazu

1,050

1,050

Dania

 

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na braki w systemie LPIS oraz niedociągnięcia kontroli na miejscu

11,455

11,455

Hiszpania

 

Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana ze względu na nieprawidłowości w systemie sankcji oraz brak przestrzegania jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC)

5,310

5,309

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na nieprawidłowo przeprowadzoną weryfikację przestrzegania kryterium wyboru

0,271

0,271

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach na miejscu

1,176

1,176

Finlandia

 

Składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na błędy w zarządzaniu w przypadku ruchów magazynowych in-situ

0,715

0,715

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na niestosowanie sankcji i niedociągnięcia dotyczące przeliczania uprawnień do płatności oraz jakości kontroli na miejscu

3,980

3,980

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na braki dotyczące weryfikacji wypełniania zobowiązań rolnośrodowiskowych

0,286

0,286

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na brak weryfikacji rocznych świadectw weterynaryjnych

0,333

0,333

Francja

 

Składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia systemu kontroli i sprawozdawczości w składowaniu alkoholu w magazynach państwowych

0,405

0,405

Składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na opóźnienia płatności w ramach programu składowania odtłuszczonego mleka w proszku w magazynach państwowych

0,089

0,089

Premie zwierzęce – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w weryfikowaniu przestrzegania kryteriów kwalifikowalności dotyczących premii na owce

1,335

1,335

Wielka Brytania

Premie zwierzęce - korekta proponowana ze względu na niestosowanie redukcji i wykluczeń w przypadku nieprawidłowości ujawnionych przez kontrole administracyjne; nienależne płatności dokonane z powodu opóźnień w aktualizacji bazy identyfikacji i rejestracji; płatności na zwierzęta bez kolczyków

0,777

0,777

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na braki w systemie identyfikacji działek rolnych – systemie informacji geograficznej (LPIS-GIS) i niedociągnięcia kontroli na miejscu oraz płatności i sankcji w Szkocji

40,454

40,437

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na błędy w przyznawaniu uprawnień do płatności

18,565

16,611

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na brak możliwości prześledzenia historii kontroli na miejscu

0,134

0,120

Grecja

 

Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia kontroli dokumentacji prowadzonej przez organizacje producenckie, kontroli administracyjnych i rachunkowych u producentów i organizacji producenckich, nieuprawnione płatności gotówkowe oraz brak nadzoru nad kontrolami zgodności i kontrolami zapasów

3,018

3,018

POSEI – korekta proponowana ze względu na braki systemu informacji geograficznej (GIS) dla upraw oliwek

2,173

2,173

Węgry

 

Refundacje wywozowe – korekta proponowana ze względu na brak kontroli tachografów przy wyjeździe podczas wywozu żywego bydła

0,235

0,235

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na braki systemu LPIS-GIS

4,995

4,995

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w weryfikacji spełnienia kryterium kwalifikowalności, w najważniejszych kontrolach oraz w kalkulacji wysokości pomocy

3,170

3,170

Irlandia

 

Składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na zrekompensowanie niekwalifikowalnych kwot w ramach wyjątkowego środka wsparcia rynku wieprzowiny i wołowiny

0,480

0,450

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, kontrolach na miejscu oraz procedurze rejestracji i kontroli gruntów wspólnych, zbyt ulgowe traktowanie w trakcie administracyjnych kontroli krzyżowych, niepoprawne obliczanie kar

5,539

5,539

Włochy

Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na powtarzające się niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych, rachunkowych i fizycznych oraz braki w stosowaniu sankcji w ramach programu przetwórstwa cytrusów na Sycylii

4,861

4,861

Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na powtarzające się niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych, rachunkowych i fizycznych oraz braki w stosowaniu sankcji w ramach programu przetwórstwa cytrusów w Kalabrii

8,937

8,937

Składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na opóźnienia płatności dotyczących składowania sera w magazynach prywatnych

0,976

0,976

Zasada wzajemnej zgodności – sprostowanie do decyzji 2013/123/UE: zwrot z powodu pokrywających się korekt nieuwzględnionych w decyzji 40

0

zwrot 0,076

Luksemburg

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach zwierząt oraz w mechanizmach zapewniających możliwość prześledzenia historii kontroli, brak kontroli w odniesieniu do zleconych kontroli na miejscu oraz brak porównania wyników kontroli

0,279

0,279

Łotwa

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedostateczną kontrolę spełnienia kryterium kwalifikowalności w programie na rzecz gospodarstw niskotowarowych

1,232

1,232

Polska

Składowanie interwencyjne - korekta proponowana ze względu na nieprawidłowe księgowanie pozycji „koszt wydania z magazynu” w rachunkach składowania kukurydzy i masła w magazynach państwowych

0,047

0,047

Składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na nieprawidłowe księgowanie wartości produktów w rachunkach składowania zbóż i cukru w magazynach państwowych

0,011

0,011

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS, administracyjnych kontroli krzyżowych, płatności, stosowania sankcji i wstecznego odzyskiwania nienależnych płatności, a także opóźnienia w kontrolach na miejscu

39,177

30,416

Słowenia

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w systemie LPIS obejmujące między innymi niekwalifikowalne płatności, nieprawidłowe naliczanie sankcji oraz problemy z wstecznym odzyskiwaniem nienależnych płatności

8,090

8,090

OGÓŁEM

179,830

169,005

Załącznik II: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 42: Korekty w podziale na poszczególne sektory (w mln euro)

Sektor

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego korekty4

 

 

 

Refundacje wywozowe

0,235

0,235

 

Owoce i warzywa

20,925

20,925

 

Składowanie interwencyjne

2,693

2,693

 

Skrobia ziemniaczana

6,139

6,193

 

POSEI

2,173

2,173

 

Premie zwierzęce

2,111

2,111

Pomoc obszarowa

133,307

122,574

Zasada wzajemnej zgodności

5,310

5,234

Rozwój obszarów wiejskich

6,882

6,867

 

OGÓŁEM

179,830

169,005

1 :

Skutki finansowe są niższe ze względu na kwoty już odzyskane od państwa członkowskiego lub przez nie zwrócone.

2 :

Skutki finansowe są niższe ze względu na kwoty już odzyskane od państwa członkowskiego lub przez nie zwrócone.

3 :

Skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.

4 :

Skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.


Side Bar