Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT FI EL HU LV PL SL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 augustus 2013

De Commissie vordert 180 miljoen EUR landbouwsteun terug van de lidstaten

Vandaag wordt een bedrag van in totaal 180 miljoen EUR aan landbouwuitgaven die ten onrechte door de lidstaten zijn gedaan, door de Europese Commissie teruggevorderd in het kader van de zogenoemde procedure voor de goedkeuring van de rekeningen. Aangezien deze bedragen al voor een deel met de lidstaten in kwestie zijn verrekend, valt het nog te innen bedrag iets lager uit: 169 miljoen EUR. Het geld moet worden teruggestort in de EU-begroting omdat de EU-regelgeving niet is nageleefd of omdat de landbouwuitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd. Zowel de uitbetaling van de middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) als de controle ervan behoort tot de taken van de lidstaten. De Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld correct hebben besteed.

Voornaamste financiële correcties

Met het besluit worden middelen teruggevorderd van 15 lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Hongarije, Polen, Slovenië, Finland en het Verenigd Koninkrijk. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste bedragen die naar aanleiding van de correcties moeten worden terugbetaald:

  • Verenigd Koninkrijk: 40,4 miljoen EUR wegens tekortkomingen in verband met het landbouwpercelenidentificatiesysteem/geografische informatiesysteem (LPIS‑GIS), de controles ter plaatse en de betalingen en sancties in Schotland

  • Polen: 39,2 miljoen EUR (nog te innen bedrag1: 30,4 miljoen EUR) wegens tekortkomingen in verband met het LPIS-GIS, de administratieve kruiscontroles, de betalingen, de toepassing van sancties en de terugvorderingen met terugwerkende kracht en wegens te late controles ter plaatse

  • Verenigd Koninkrijk: 18,6 miljoen EUR (nog te innen bedrag2: 16,6 miljoen EUR) wegens tekortkomingen in de toewijzing van de toeslagrechten

  • Denemarken: 11,5 miljoen EUR wegens tekortkomingen in het LPIS en bij de controles ter plaatse.

Achtergrond

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de meeste GLB-betalingen: meestal zijn de betaalorganen daarmee belast. Bovendien moeten de lidstaten controles uitvoeren, bijvoorbeeld om na te gaan of een landbouwer terecht rechtstreekse betalingen heeft ontvangen. De Commissie verricht jaarlijks meer dan honderd audits om na te gaan of de lidstaten adequaat controleren en op tekortkomingen reageren. Indien uit een audit blijkt dat de beheers- en controlemaatregelen van de lidstaat niet volstaan om te garanderen dat het EU-geld volgens de regels is uitgegeven, heeft de Commissie de bevoegdheid om achteraf geld terug te vorderen.

Nadere bijzonderheden over de regeling voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zijn te vinden in MEMO/12/109 en in het factsheet "Managing the agriculture budget wisely":

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Voor meer gegevens over de individuele correcties (per lidstaat en per sector): zie de bijgevoegde tabellen (de bijlagen I en II).

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Bijlage I: Conformiteitsgoedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 42: Correcties per lidstaat (in miljoen EUR)

Sector en reden voor de correctie

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag3

België

 

Groenten en fruit — niet-naleving van de erkenningscriteria voor de producentenorganisatie

4,108

4,108

Duitsland

 

Aardappelzetmeel — tekortkomingen in het betalingsmechanisme bij een aardappelzetmeelbedrijf

6,193

6,193

Areaalsteun — tekortkomingen bij de controles ter plaatse en niet-subsidiabiliteit van landschapselementen

1,050

1,050

Denemarken

 

Areaalsteun – tekortkomingen in het LPIS en bij de controles ter plaatse

11,455

11,455

Spanje

 

Randvoorwaarden – tekortkomingen in de sanctieregeling en het ontbreken van één goede landbouw- en milieuconditie (GLMC)

5,310

5,309

Plattelandsontwikkeling — niet-correcte verrichting van de controle van de naleving van het selectiecriterium

0,271

0,271

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen bij de controles ter plaatse

1,176

1,176

Finland

 

Interventieopslag – fouten bij het beheer van in-situbewegingen in de opslagplaats

0,715

0,715

Areaalsteun — het niet toepassen van sancties, tekortkomingen bij de herberekening van de toeslagrechten, tekortkomingen in de kwaliteit van de controles ter plaatse

3,980

3,980

Plattelandsontwikkeling – tekortkomingen bij de controle van de naleving van de agromilieuverbintenissen

0,286

0,286

Plattelandsontwikkeling – gebrek aan controles van de jaarlijkse veterinaire certificaten

0,333

0,333

Frankrijk

 

Interventieopslag – tekortkomingen in het controle- en verslagleggingsmechanisme voor de openbare opslag van alcohol

0,405

0,405

Interventieopslag – te late betalingen voor de regeling voor openbare opslag van mageremelkpoeder

0,089

0,089

Premies voor dieren - tekortkomingen bij de controles van de subsidiabiliteitscriteria voor schapenpremies

1,335

1,335

Verenigd Koninkrijk

Premie voor dieren — niet-toepassing van verlagingen en uitsluitingen voor onregelmatigheden die bij de administratieve controles zijn ontdekt; onverschuldigde betaling als gevolg van vertraging bij de bijwerking van de I&R-databank; betalingen voor dieren waarvan de beide oormerken ontbraken

0,777

0,777

Areaalsteun - tekortkomingen in verband met het LPIS-GIS, de controles ter plaatse en de betalingen en sancties in Schotland

40,454

40,437

Areaalsteun – fouten in de toewijzing van de toeslagrechten

18,565

16,611

Plattelandsontwikkeling - onvoldoende traceerbaarheid van de controles ter plaatse

0,134

0,120

Griekenland

 

Groenten en fruit — tekortkomingen in de controles van de door de producentenorganisaties bijgehouden registers en in de administratieve en boekhoudkundige controles van de producenten en de producentenorganisaties; niet-toegestane contante betalingen; het ontbreken van controles op de overeenstemmingscontroles en de voorraadcontroles

3,018

3,018

POSEI — ontoereikend geografisch informatiesysteem (GIS) voor de olijventeelt

2,173

2,173

Hongarije

 

Uitvoerrestituties — het ontbreken, op de plaatsen van uitgang, van tachograafcontroles bij uitvoer van levend vee

0,235

0,235

Areaalsteun - tekortkomingen in het LPIS-GIS

4,995

4,995

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen bij de controle van het subsidiabiliteitscriterium, bij de essentiële controles en bij de berekening van de steun

3,170

3,170

Ierland

 

Interventieopslag — niet-subsidiabele bedragen die zijn gecompenseerd in het kader van de buitengewone maatregel ter ondersteuning van de varkens- en de rundvleesmarkt

0,480

0,450

Areaalsteun — tekortkomingen in het LPIS-GIS, bij de controles ter plaatse en bij de registratie- en controleprocedure van gemeenschappelijke grond, toepassing van onrechtmatige toleranties bij de administratieve kruiscontroles en onjuiste berekening van sancties

5,539

5,539

Italië

Groenten en fruit — terugkerende tekortkomingen in de administratieve, boekhoudkundige en fysieke controles en tekortkomingen bij de toepassing van sancties in het kader van de regeling voor de verwerking van citrusvruchten op Sicilië

4,861

4,861

Groenten en fruit — terugkerende tekortkomingen in de administratieve, boekhoudkundige en fysieke controles en tekortkomingen bij de toepassing van sancties in het kader van de regeling voor de verwerking van citrusvruchten in Calabrië

8,937

8,937

Interventieopslag — te late betalingen voor de particuliere opslag van kaas

0,976

0,976

Randvoorwaarden — Rectificatie van Besluit 2013/123/EU: terugbetaling als gevolg van de elkaar overlappende correcties waarmee in Besluit nr. 40 geen rekening was gehouden

0

Terugbetaling van 0,076

Luxemburg

Plattelandsontwikkeling — tekortkomingen bij de controles van dieren en bij de traceerbaarheid van de controles, gebrek aan controles van de gedelegeerde controles ter plaatse en geen vergelijking van de controleresultaten

0,279

0,279

Letland

Plattelandsontwikkeling — onvoldoende controle op het subsidiabiliteitscriterium in de regeling voor semi-zelfvoorzieningsbedrijven

1,232

1,232

Polen

Interventieopslag — foutieve boeking van de uitgaven voor "uitslagkosten" in de rekeningen voor de openbare opslag van maïs en boter

0,047

0,047

Interventieopslag — foutieve boeking van de waarde van de producten in de rekeningen voor de openbare opslag van granen en suiker

0,011

0,011

Areaalsteun - tekortkomingen in verband met het LPIS-GIS, de administratieve kruiscontroles, de betalingen, de toepassing van sancties en de terugvorderingen met terugwerkende kracht, en te late controles ter plaatse

39,177

30,416

Slovenië

Areaalsteun — tekortkomingen in het LPIS met inbegrip van niet-subsidiabele betalingen, onjuiste berekening van sancties en retroactieve terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen

8,090

8,090

TOTAAL

179,830

169,005

Bijlage II: Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 42: Correcties per sector (in miljoen EUR)

Sector

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag4

 

 

 

Uitvoerrestituties

0,235

0,235

 

Groenten en fruit

20,925

20,925

 

Interventieopslag

2,693

2,693

 

Aardappelzetmeel

6,139

6,193

 

POSEI

2,173

2,173

 

Premies voor dieren

2,111

2,111

Areaalsteun

133,307

122,574

Randvoorwaarden

5,310

5,234

Plattelandsontwikkeling

6,882

6,867

 

TOTAAL

179,830

169,005

1 :

Het nog te innen bedrag valt lager uit omdat sommige bedragen al zijn teruggevorderd van of terugbetaald door de lidstaat.

2 :

Het nog te innen bedrag valt lager uit omdat sommige bedragen al zijn teruggevorderd van of terugbetaald door de lidstaat.

3 :

In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.

4 :

In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.


Side Bar