Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT FI EL HU PL SL

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. augustā

Komisija no dalībvalstīm atgūs KLP izdevumus 180 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija saskaņā ar tā saucamo grāmatojumu noskaidrošanas procedūru šodien dalībvalstīm pieprasa atmaksāt neatbilstīgi iztērētos līdzekļus kopumā 180 miljonu eiro apmērā, kas tām bija piešķirti no ES lauksaimniecības politikas fondiem. Tomēr, tā kā dalībvalstis jau ir atmaksājušas daļu no šīs summas, šodien pieņemtā lēmuma finansiālā ietekme aptvers aptuveni 169 miljonus eiro. Šī summa jāatmaksā ES budžetā tādēļ, ka netika ievēroti ES noteikumi vai arī tika īstenotas neatbilstošas lauksaimniecības izdevumu kontroles procedūras. Dalībvalstis ir atbildīgas par maksājumu veikšanu un izdevumu pārbaudīšanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), un Komisijai ir jānodrošina, ka dalībvalstis šos līdzekļus izlieto pareizi.

Galvenās finanšu korekcijas

Saskaņā ar jaunāko lēmumu līdzekļi tiks atgūti no 15 dalībvalstīm: Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Luksemburgas, Ungārijas, Polijas, Slovēnijas, Somijas un Apvienotās Karalistes. Nozīmīgākās valstu individuālās korekcijas ir šādas:

  • 40,4 miljoni eiro Apvienotajai Karalistei par nepilnībām Zemes gabalu identifikācijas sistēmā/Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ZGIS-ĢIS), pārbaudēs uz vietas un maksājumos un sankcijās Skotijā;

  • 39,2 miljoni eiro (finansiālā ietekme1 — 30,4 miljoni eiro) Polijai par nepilnībām ZGIS-ĢIS, administratīvajās kontrolpārbaudēs, maksājumos, sankciju piemērošanā, summu atgūšanā ar atpakaļejošu datumu un novēlotās pārbaudēs uz vietas;

  • 18,6 miljoni eiro (finansiālā ietekme2 — 16,6 miljoni eiro) Apvienotajai Karalistei par trūkumiem maksājumtiesību piešķiršanā;

  • 11,5 miljoni eiro Dānijai par trūkumiem ZGIS un pārbaudēs uz vietas.

Vispārīga informācija

Dalībvalstis ir atbildīgas par lielākās daļas KLP maksājumu pārvaldīšanu, ko lielākoties veic šo valstu maksājumu aģentūras. Tās arī atbild par kontroļu veikšanu, piemēram, lai pārbaudītu lauksaimnieka iesniegtos tiešo maksājumu pieprasījumus. Komisija ik gadu veic vairāk nekā 100 revīziju, pārbaudot, vai dalībvalstu veiktās kontroles un nepilnību risinājumi ir pietiekami, un tā šos maksājumus var atsaukt, ja revīzijā tiek konstatēts, ka dalībvalsts veiktā pārvaldība un kontrole nav pietiekami laba, lai nodrošinātu ES līdzekļu pareizu izlietojumu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā darbojas ikgadējā norēķinu sistēma, sk.MEMO/12/109 un faktu lapu "Lauksaimniecības budžeta saprātīga pārvaldība", kas pieejama tiešsaistē: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Pievienotajās tabulās (I un II pielikums) sniegts korekciju sīkāks apraksts, sagrupējot tās pa dalībvalstīm un nozarēm.

Kontaktpersonas:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

I pielikums. ELGF un ELFLA grāmatojumu atbilstības noskaidrošana

Lēmums Nr. 42 — Korekciju summas pa dalībvalstīm (miljonos eiro)

Korekcijas nozare un iemesls

Korekcijas summa

Korekcijas finansiālās ietekmes summa3

Beļģija

 

Augļi un dārzeņi — korekcija ierosināta par neatbilstību ražotāju organizācijas atzīšanas kritērijiem

4,108

4,108

Vācija

 

Kartupeļu ciete — korekcija ierosināta par trūkumiem maksājumu mehānismā kartupeļu cietes ražošanas uzņēmumā

6,193

6,193

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām pārbaudēs uz vietas un topogrāfisko apstākļu neatbilstību

1,050

1,050

Dānija

 

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par trūkumiem ZGIS un pārbaudēs uz vietas

11,455

11,455

Spānija

 

Savstarpējā atbilstība — korekcija ierosināta par trūkumiem sankciju sistēmā un par to, ka trūkst viens no apstākļiem, lai būtu labs lauksaimniecības un vides stāvoklis (LLVA)

5,310

5,309

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par nepareizi veiktu pārbaudi saistībā ar atlases kritēriju ievērošanu

0,271

0,271

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par nepilnībām pārbaudēs uz vietas

1,176

1,176

Somija

 

Intervences uzglabāšana — korekcija ierosināta par pārvaldības kļūdām, noliktavā veicot pārvietošanu in situ

0,715

0,715

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par sankciju nepiemērošanu, trūkumiem maksājumtiesību pārrēķināšanā, uz vietas veikto pārbaužu kvalitātes trūkumiem

3,980

3,980

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par nepilnībām pārbaudēs par agrovides saistību izpildi

0,286

0,286

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par neveiktu ikgadējo veterināro sertifikātu pārbaudi

0,333

0,333

Francija

 

Intervences uzglabāšana — korekcija ierosināta par trūkumiem kontroles un ziņošanas mehānismā saistībā ar spirta intervences krājumu glabāšanu

0,405

0,405

Intervences uzglabāšana — korekcija ierosināta par kavētiem maksājumiem saistībā ar sausā vājpiena intervences krājumu glabāšanas shēmu

0,089

0,089

Piemaksas par ganāmpulku — korekcija ierosināta par trūkumiem atbilstības kritēriju pārbaudē saistībā ar piemaksām par aitām

1,335

1,335

Apvienotā Karaliste

Piemaksas par ganāmpulku — korekcija ierosināta par maksājumu samazinājumu un atbrīvojumu nepiemērošanu pēc administratīvajās pārbaudēs konstatētiem pārkāpumiem; nepamatotiem maksājumiem I&R datu bāzes novēlotu atjauninājumu dēļ; maksājumiem par dzīvniekiem, kuriem trūkst abu krotāliju

0,777

0,777

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām Zemes gabalu identifikācijas sistēmā/Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ZGIS-ĢIS), pārbaudēs uz vietas un maksājumiem un sankcijām Skotijā

40,454

40,437

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par kļūdām saistībā ar maksājumtiesību piešķiršanu

18,565

16,611

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par nepietiekamu izsekojamību pārbaudēs uz vietas

0,134

0,120

Grieķija

 

Augļi un dārzeņi — korekcija ierosināta par trūkumiem ražotāju organizāciju uzskaites dokumentu kontrolēs, ražotāju un ražotāju organizāciju administratīvajās un grāmatvedības pārbaudēs; neapstiprinātiem skaidras naudas maksājumiem; neveiktu saskaņoto pārbaužu un krājumu pārbaužu kontroli

3,018

3,018

POSEI — korekcija ierosināta par neatbilstīgu olīvu audzēšanas ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS)

2,173

2,173

Ungārija

 

Eksporta kompensācijas — korekcija ierosināta par to, ka, eksportējot dzīvus liellopus, izvešanas punktā nav veiktas pārbaudes ar tahogrāfu

0,235

0,235

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām ZGIS-ĢIS

4,995

4,995

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par trūkumiem atbilstības kritēriju pārbaudēs un nepilnībām galvenajās kontrolēs un atbalsta aprēķināšanā

3,170

3,170

Īrija

 

Intervences uzglabāšana — korekcija ierosināta par neattiecināmām summām, kas kompensētas saskaņā ar atbalsta ārkārtas pasākumu cūkgaļas un liellopu gaļas tirgum

0,480

0,450

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām ZGIS-ĢIS, pārbaudēs uz vietas un koplietošanas zemes reģistrācijas un kontroles procedūrā, nepamatotu pielaižu piemērošanā administratīvo kontrolpārbaužu laikā, soda nepareizā aprēķināšanā

5,539

5,539

Itālija

Augļi un dārzeņi — korekcija ierosināta par atkārtotām nepilnībām administratīvajās, grāmatvedības un fiziskajās pārbaudēs un par trūkumiem sankciju piemērošanā citrusaugļu pārstrādes shēmai Sicīlijā

4,861

4,861

Augļi un dārzeņi — korekcija ierosināta par atkārtotām nepilnībām administratīvajās, grāmatvedības un fiziskajās pārbaudēs un par trūkumiem sankciju piemērošanā citrusaugļu pārstrādes shēmai Kalabrijā

8,937

8,937

Intervences uzglabāšana — korekcija ierosināta par kavētiem maksājumiem saistībā ar siera privātu uzglabāšanu

0,976

0,976

Savstarpējā atbilstība — labojums Lēmumā 2013/123/ES: atlīdzība korekciju pārklāšanās dēļ, kas nav ņemta vērā Lēmumā Nr. 40

0

atlīdzība 0,076 apmērā

Luksemburga

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par trūkumiem dzīvnieku kontrolē un kontroļu izsekojamībā, kontroļu neveikšanu attiecībā uz deleģētām pārbaudēm uz vietas un kontroļu rezultātu nesalīdzināšanu

0,279

0,279

Latvija

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par atbilstības kritēriju kontroles nepietiekamību saistībā ar daļēji naturālu saimniecību shēmu

1,232

1,232

Polija

Intervences uzglabāšana — korekcija ierosināta par nepareizi iegrāmatotām izmaksām sadaļā "izvešanas izmaksas" valsts rezerves uzskaitē attiecībā uz kukurūzu un sviestu

0,047

0,047

Intervences uzglabāšana — korekcija ierosināta par nepareizi iegrāmatotu produktu vērtību valsts rezerves uzskaitē attiecībā uz labību un cukuru

0,011

0,011

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām saistībā ar ZGIS-ĢIS, administratīvajām kontrolpārbaudēm, maksājumiem, sankciju piemērošanu, summu atgūšanu ar atpakaļejošu datumu un par novēlotām pārbaudēm uz vietas

39,177

30,416

Slovēnija

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par ZGIS nepilnībām, tostarp neattiecināmiem maksājumiem, nepareizi aprēķinātām sankcijām un nepamatotu maksājumu atgūšanu ar atpakaļejošu datumu

8,090

8,090

KOPĀ

179,830

169,005

II Pielikums. ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošana

Lēmums Nr. 42 — Korekciju summas pa nozarēm (miljonos eiro)

Nozare

Korekcijas summa

Korekcijas finansiālās ietekmes summa4

 

 

 

Eksporta kompensācijas

0,235

0,235

 

Augļi un dārzeņi

20,925

20,925

 

Intervences uzglabāšana

2,693

2,693

 

Kartupeļu ciete

6,139

6,193

 

POSEI

2,173

2,173

 

Piemaksas par ganāmpulku

2,111

2,111

Reģionālais atbalsts

133,307

122,574

Savstarpējā atbilstība

5,310

5,234

Lauku attīstība

6,882

6,867

 

KOPĀ

179,830

169,005

1 :

Šajā gadījumā finansiālā ietekme ir mazāka, jo summas no šīs dalībvalsts ir atgūtas vai atmaksātas.

2 :

Šajā gadījumā finansiālā ietekme ir mazāka, jo summas no šīs dalībvalsts ir atgūtas vai atmaksātas.

3 :

Korekcijas finansiālajā ietekmē ir ņemta vērā iepriekšēji pārklājušās korekcijas un summas, kuras Eiropas Komisija jau ir atguvusi.

4 :

Korekcijas finansiālajā ietekmē ir ņemta vērā iepriekšēji pārklājušās korekcijas un summas, kuras Eiropas Komisija jau ir atguvusi.


Side Bar