Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT EL HU LV PL SL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 13. elokuuta 2013

Komissio perii jäsenvaltioilta takaisin 180 miljoonaa euroa maataloustukia

Euroopan komissio perii jäsenvaltioilta takaisin yhteensä 180 miljoonaa euroa niiden aiheettomasti maksamia maataloustukia tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn yhteydessä. Tänään tehdyn päätöksen rahoitusvaikutus on noin 169 miljoonaa euroa, sillä osa tuista on jo peritty takaisin jäsenvaltioilta. Varat palautetaan EU:n talousarvioon. Päätöksen perusteena on maatalousmenoja koskevien EU:n sääntöjen laiminlyönti tai tarkastusmenetelmien riittämättömyys. Jäsenvaltiot vastaavat yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mukaisten menojen maksatuksesta ja tarkastamisesta. Komissio puolestaan varmistaa, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet varat moitteettomasti.

Merkittävimmät rahoitusoikaisut

Maksuja peritään takaisin seuraavilta 15 jäsenvaltiolta: Belgia, Tanska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Latvia, Luxemburg, Unkari, Puola, Slovenia, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Merkittävimmät yksittäiset oikaisut ovat seuraavat:

  • Yhdistyneeltä kuningaskunnalta peritään 40,4 miljoonaa euroa viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä ja paikkatietojärjestelmässä (LPIS-GIS), paikalla tehtävissä tarkastuksissa sekä maksuissa ja seuraamusten soveltamisessa Skotlannin osalta havaittujen puutteiden vuoksi.

  • Puolalta peritään 39,2 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus1 30,4 miljoonaa euroa) LPIS-GIS-järjestelmässä, hallinnollisissa ristiintarkastuksissa, maksuissa, seuraamusten soveltamisessa ja taannehtivassa perinnässä havaittujen heikkouksien sekä paikalla tehtävien tarkastusten myöhästymisen vuoksi.

  • Yhdistyneeltä kuningaskunnalta peritään 18,6 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus2 16,6 miljoonaa euroa) tukioikeuksien myöntämisessä havaittujen puutteiden vuoksi.

  • Tanskalta peritään 11,5 miljoonaa euroa LPIS-järjestelmässä ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa havaittujen puutteiden vuoksi.

Tausta

Jäsenvaltiot vastaavat useimpien YMP:n maksujen hallinnoinnista pääasiassa maksajavirastojensa kautta. Ne huolehtivat myös valvonnasta, kuten viljelijöiden esittämien suoria tukia koskevien hakemusten todentamisesta. Komissio tekee vuosittain yli 100 tarkastusta varmistuakseen, että jäsenvaltioiden valvonta ja reaktiot puutteisiin ovat riittäviä. Sillä on toimivalta periä takaisin varoja jälkikäteen, mikäli tarkastuksissa todetaan, että jäsenvaltioiden hallinnointi ja valvonta eivät ole riittäviä EU:n varojen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Lisätietoja tilintarkastus- ja tilinpäätösmenettelystä saa asiakirjasta MEMO/12/109 sekä maatalousbudjetin järkevää hallinnointia käsittelevästä yleisesitteestä, joka on saatavilla internetosoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Oikaisut esitetään jäsenvaltioittain ja aloittain eriteltyinä liitteenä olevissa taulukoissa (liitteet I ja II).

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Liite I: Euroopan maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien
sääntöjenmukaisuustarkastus

Päätös nro 42: Oikaisut jäsenvaltioittain (miljoonina euroina)

Oikaisun soveltamisala ja peruste

Oikaisun määrä

Oikaisun rahoitusvaikutus3

Belgia

 

Hedelmät ja vihannekset – ehdotetun oikaisun perusteena on tuottajaorganisaatioiden hyväksymisedellytysten noudattamatta jättäminen

4,108

4,108

Saksa

 

Perunatärkkelys – ehdotetun oikaisun perusteena ovat maksumekanismin puutteet eräässä perunatärkkelysyrityksessä

6,193

6,193

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet ja maisemapiirteiden tukikelvottomuus

1,050

1,050

Tanska

 

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet LPIS-järjestelmässä ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa

11,455

11,455

Espanja

 

Täydentävät ehdot – ehdotetun oikaisun perusteena ovat seuraamusjärjestelmän puutteet ja yhden hyvää maataloutta ja ympäristöä koskevan vaatimuksen puuttuminen

5,310

5,309

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena ovat yhden valintaperusteen noudattamisen tarkastamisessa esiintyneet puutteet

0,271

0,271

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena ovat paikalla tehtävien tarkastusten puutteet

1,176

1,176

Suomi

 

Interventiovarastointi – ehdotetun oikaisun perusteena ovat paikalla tehtävien siirtojen hallinnoinnissa havaitut virheet

0,715

0,715

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat seuraamusten soveltamatta jättäminen, puutteet tukioikeuksien uudelleenlaskennassa ja puutteet paikalla tehtävien tarkastusten laadussa

3,980

3,980

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena ovat heikkoudet maatalouden ympäristösitoumusten noudattamisen tarkastamisessa

0,286

0,286

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena on vuotuisten eläinlääkärintodistusten tarkastusten tekemättä jättäminen

0,333

0,333

Ranska

 

Interventiovarastointi – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet alkoholin julkisen varastoinnin valvonta- ja raportointimekanismissa

0,405

0,405

Interventiovarastointi – ehdotetun oikaisun perusteena ovat maksumyöhästykset rasvattoman maitojauheen julkisen varastoinnin tukijärjestelmässä

0,089

0,089

Eläinpalkkiot – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet lammaspalkkioiden tukikelpoisuusedellytysten tarkastuksessa

1,335

1,335

Yhdistynyt kuningaskunta

Eläinpalkkiot – ehdotetun oikaisun perusteena ovat hallinnollissa tarkastuksissa havaituista sääntöjenvastaisuuksista seuraavien vähennysten ja poissulkemisten tekemättä jättäminen, T&R-tietokannan päivittämisen viivästyksistä johtuvat aiheettomat maksut sekä maksujen maksaminen eläimistä, joiden molemmat korvamerkit puuttuivat

0,777

0,777

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat heikkoudet viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä ja paikkatietojärjestelmässä (LPIS-GIS), paikalla tehtävissä tarkastuksissa sekä maksuissa ja seuraamuksissa Skotlannin osalta

40,454

40,437

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat virheet tukioikeuksien myöntämisessä

18,565

16,611

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena on jäljitettävyyden puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten osalta

0,134

0,120

Kreikka

 

Hedelmät ja vihannekset – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet tuottajaorganisaatioiden rekistereiden tarkastuksissa sekä tuottajien ja tuottajaorganisaatioiden hallinnollisissa ja kirjanpidollisissa tarkastuksissa, luvattomasti suoritetut käteismaksut sekä yhteensopivuutta koskevien tarkastusten valvonnan ja varastotarkastusten puuttuminen

3,018

3,018

POSEI – ehdotetun oikaisun perusteena on riittämätön oliivinviljelyn paikkatietojärjestelmä (GIS)

2,173

2,173

Unkari

 

Vientituet – ehdotetun oikaisun perusteena on ajopiirturitarkastusten puuttuminen poistumispaikoissa elävän karjan viennissä

0,235

0,235

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat LPIS-GIS-järjestelmässä havaitut heikkoudet

4,995

4,995

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena ovat tukikelpoisuusperusteiden tarkastuksissa, olennaisessa valvonnassa ja tuen laskennassa havaitut puutteet

3,170

3,170

Irlanti

 

Interventiovarastointi – ehdotetun oikaisun perusteena on tukikelvottomien määrien korvaaminen osana sian- ja naudanlihamarkkinoiden poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä

0,480

0,450

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat heikkoudet LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja yhteismaan rekisteröinti- ja valvontamenettelyssä, perusteettomien poikkeamien soveltaminen hallinnollisissa ristiintarkastuksissa, seuraamusten virheellinen laskenta

5,539

5,539

Italia

Hedelmät ja vihannekset – ehdotetun oikaisun perusteena ovat toistuvat heikkoudet hallinnollisissa, kirjanpidollisissa ja fyysisissä tarkastuksissa sekä seuraamusten soveltamiseen liittyvät puutteet sitrushedelmien jalostuksen tukijärjestelmän yhteydessä Sisiliassa

4,861

4,861

Hedelmät ja vihannekset – ehdotetun oikaisun perusteena ovat toistuvat heikkoudet hallinnollisissa, kirjanpidollisissa ja fyysisissä tarkastuksissa sekä seuraamusten soveltamiseen liittyvät puutteet sitrushedelmien jalostuksen tukijärjestelmän yhteydessä Calabriassa

8,937

8,937

Interventiovarastointi – ehdotetun oikaisun perusteena ovat maksumyöhästykset juuston yksityisen varastoinnin tukijärjestelmässä

0,976

0,976

Täydentävät ehdot – ehdotetun oikaisun perusteena on päätös 2013/123/EU: päällekkäisistä oikaisuista johtuvaa palautusta ei otettu huomioon päätöksessä nro 40

0

Takaisinmaksua 0,076

Luxemburg

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet eläinten tarkastuksissa ja valvonnan jäljitettävyydessä, delegoitujen paikalla tehtävien tarkastusten valvonnan puuttuminen ja valvontatulosten vertailun puuttuminen

0,279

0,279

Latvia

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena on tukikelpoisuusedellytysten riittämätön valvonta osittaista omavaraisviljelyä koskevassa järjestelmässä

1,232

1,232

Puola

Interventiovarastointi – ehdotetun oikaisun perusteena on kustannusten väärä kirjaaminen maissin ja voin poistamiskustannusten osalta

0,047

0,047

Interventiovarastointi – ehdotetun oikaisun perusteena on tuotteiden arvon väärä kirjaaminen julkisen varastoinnin tileihin viljan ja sokerin osalta

0,011

0,011

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat heikkoudet LPIS-GIS-järjestelmässä, hallinnollisissa ristiintarkastuksissa, maksuissa, seuraamusten soveltamisessa ja taannehtivassa perinnässä sekä paikalla tehtävien tarkastusten myöhästyminen

39,177

30,416

Slovenia

Pinta-alatuki – ehdotetun oikaisun perusteena ovat LPIS-järjestelmän heikkoudet mukaan lukien perusteettomat maksut, seuraamusten laskeminen väärin ja aiheettomien maksujen taannehtiva perintä

8,090

8,090

YHTEENSÄ

179,830

169,005

Liite II: Euroopan maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien
tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös nro 42: Oikaisut aloittain (miljoonina euroina)

Ala

Oikaisun määrä

Oikaisun rahoitusvaikutus4

 

 

 

Vientituki

0,235

0,235

 

Hedelmät ja vihannekset

20,925

20,925

 

Interventiovarastot

2,693

2,693

 

Perunatärkkelys

6,139

6,193

 

POSEI

2,173

2,173

 

Eläinpalkkiot

2,111

2,111

Pinta-alatuki

133,307

122,574

Täydentävät ehdot

5,310

5,234

Maaseudun kehittäminen

6,882

6,867

 

YHTEENSÄ

179,830

169,005

1 :

Rahoitusvaikutus on pienempi, koska jäsenvaltiolta on jo peritty tai se on maksanut takaisin osan varoista.

2 :

Rahoitusvaikutus on pienempi, koska jäsenvaltiolta on jo peritty tai se on maksanut takaisin osan varoista.

3 :

Oikaisun rahoitusvaikutuksessa otetaan huomioon aikaisemmat päällekkäiset oikaisut ja Euroopan komission jo takaisin perimät määrät.

4 :

Oikaisun rahoitusvaikutuksessa otetaan huomioon aikaisemmat päällekkäiset oikaisut ja Euroopan komission jo takaisin perimät määrät.


Side Bar