Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. augusta 2013

Životné prostredie: situácia týkajúca sa komunálnych odpadových vôd sa vyvíja správnym smerom

Z najnovších údajov o čistení odpadových vôd v Európe vyplýva, že v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd došlo k zlepšeniam, hoci medzi jednotlivými členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely. Rakúsko, Nemecko a Holandsko, ktoré dosiahli v tejto oblasti najväčší pokrok, do značnej miery spĺňajú minimálne normy EÚ týkajúce sa čistenia odpadových vôd, pričom niektoré ďalšie členské štáty sa k nim približujú. Novšie členské štáty, ktorých východisková pozícia je na nižšej úrovni, takisto dosiahli celkové zlepšenie, pokiaľ ide o zber a čistenie, a to aj napriek nižšej miere súladu s požiadavkami. Tento pokrok súvisí so značnou investičnou podporou z EÚ, ktorej výška v období rokov 2007 - 2013 predstavuje 14,3 miliardy EUR.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Čistenie odpadových vôd je jednou zo základných skúšok, ktorým je naša spoločnosť vystavená: dokážeme upratať neporiadok, ktorý sami robíme, alebo sme schopní len znečisťovať prostredie, na ktorom sme závislí? Som spokojný s tým, že vývoj sa uberá správnym smerom a som takisto rád, že kroky prijaté Komisiou, ktoré predstavujú kombináciu finančnej podpory a v prípade potreby ráznych právnych opatrení, priniesli občanom Európy svoje ovocie.“

Zo správy vyplýva, že záťaž znečisťujúcimi látkami vo veľkých mestách EÚ v prevažnej väčšine (91 %) podlieha náročnejšiemu čisteniu, čo v porovnaní s údajmi v predchádzajúcej správe (77 % záťaže znečisťujúcimi látkami) predstavuje výrazné zlepšenie.

Vďaka lepšiemu čisteniu vôd a menšiemu objemu neupravených odpadových vôd vypustených do životného prostredia sa okrem toho bezpochyby zlepšila kvalita vody na kúpanie (pozri IP/13/445). Začiatkom 90. rokov malo 60 % lokalít určených na kúpanie výbornú kvalitu vody. V súčasnosti má výbornú kvalitu vody 78 % lokalít určených na kúpanie.

V zmysle právnych predpisov EÚ schválených v roku 1991 sú členské štáty povinné mať zavedené systémy zberu komunálnych odpadových vôd a zároveň musia zabezpečiť, aby voda, ktorá prichádza do zberných systémov, podliehala primeranému „sekundárnemu“ čisteniu s cieľom odstrániť znečisťujúce látky. Odpadová voda, ktorá sa dostáva do citlivých oblastí (ako sú napr. lokality určené na kúpanie alebo rezervoáre pitnej vody), musí prejsť dodatočným náročnejším čistením.

Posledná správa sa vzťahuje na obdobie rokov 2009/2010. Najdôležitejšie zistenia sú tieto:

  • Miera zberu bola veľmi vysoká, v 15 členských štátoch sa zber vykonával v prípade 100 % ich celkovej záťaže znečisťujúcimi látkami. Všetky krajiny si svoje predchádzajúce výsledky udržali alebo zlepšili, hoci miera súladu zostala v Bulharsku, na Cypre, v Estónsku, Lotyšsku a Slovinsku pod úrovňou 30 %.

  • Miera súladu pri sekundárnom čistení predstavuje 82 %, čo je o štyri body viac, ako sa uvádza v predchádzajúcej správe. Obrovské rozdiely však prevládali medzi krajinami EÚ-15, v prípade ktorých sa táto miera pohybovala v rozmedzí od 90 do 100 %, a medzi krajinami EÚ-12, v ktorých priemerná miera súladu predstavovala 39 %.

  • Miera súladu v prípade náročnejšieho čistenia na boj proti eutrofizácii alebo na zníženie bakteriologického znečistenia, ktoré by mohlo mať vplyv na ľudské zdravie, predstavovala celkovo 77 %. Členské štáty EÚ-12 dosiahli v priemere 14 %-nú mieru súladu, pričom Rakúsko, Nemecko, Grécko a Fínsko dosiahli 100 %-nú mieru súladu.

  • Podiel územia EÚ vymedzeného ako citlivá oblasť sa od poslednej správy zvýšil o dva body a predstavoval takmer 75 %. Najväčší nárast sa zaznamenal vo Francúzsku a v Grécku.

Zo správy vyplýva, že záťaž znečisťujúcimi látkami vo veľkých mestách EÚ v prevažnej väčšine (91 %) podlieha náročnejšiemu čisteniu, čo v porovnaní s údajmi v predchádzajúcej správe (77 %) predstavuje výrazné zlepšenie. V prílohe k správe sa však pri porovnaní situácie v 27 európskych hlavných mestách uvádza toto upozornenie: primeraný systém zberu a čistenia má zavedený len 11 z 27 hlavných miest, napriek tomu, že normy boli stanovené už pred 20 rokmi.

Súvislosti

Od miest, veľkomiest a obydlí v celej Európskej únii sa vyžaduje, aby zberali a čistili komunálne odpadové vody v zmysle smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Nečistené odpadové vody môžu byť kontaminované škodlivými baktériami a vírusmi a tak predstavujú riziko pre verejné zdravie. Takisto obsahujú živiny, ako je dusík a fosfor, ktoré môžu škodiť sladkým vodám a morskému prostrediu tým, že podporujú nadmerný rast rias, ktoré ničia život ostatných organizmov. Ide o proces, ktorý sa nazýva eutrofizácia.

V smernici sa stanovuje biologické čistenie odpadových vôd nazývané „sekundárne čistenie“ a v povodiach obzvlášť citlivých oblastí náročnejšie čistenie. Pre členské štáty EU-15 už uplynuli všetky lehoty stanovené v smernici, zatiaľ čo v prípade členských štátov EU-12 boli lehoty predĺžené. Posledná lehota uplynie v roku 2018.

Pri vykonávaní uvedenej smernice zohrávajú najdôležitejšiu úlohu Kohézny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja. V roku 2009 bolo vyčlenených 3,5 miliardy EUR na projekty v oblasti infraštruktúry odpadových vôd a v roku 2010 sa vyčlenilo 9,7 miliardy EUR. Z tejto sumy bolo Poľsku poskytnutých 3,3 miliardy EUR, Rumunsku 1,2 miliardy EUR a Maďarsku 600 miliónov EUR. Na celé programové obdobie rokov 2007 - 2013 sa príspevok EÚ na investície do odpadových vôd odhaduje približne na 14,3 miliardy EUR.

Miera súladu bola vyššia v prípade návratnosti nákladov a uplatnenia zásady „platí znečisťovateľ“. Komisia podporuje mieru súladu prostredníctvom trvalého dialógu a v prípade potreby prostredníctvom konaní o porušení, z ktorých niektoré sa začali ešte v roku 1997. Proti 10 členským štátom stále prebiehajú konania vo veci porušenia.

Ďalšie informácie:

Odkaz na správu:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

Súvisiace odkazy:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westeren (+32 2 299 1830)


Side Bar