Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 augustus 2013

Milieu: Trends inzake stedelijk afvalwater gaan in de goede richting

De laatste cijfers inzake de behandeling van afvalwater vertonen verbeteringen wat opvang en behandeling betreft, al blijven er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten. Koplopers zoals Oostenrijk, Duitsland en Nederland voldoen praktisch volledig aan de EU-minimumnormen voor de behandeling van afvalwater, en verschillende andere landen zijn er dicht bij. Nieuwere lidstaten, die op een lager niveau gestart zijn, hebben hun opvang en behandeling over het algemeen ook kunnen verbeteren, ondanks lagere nalevingspercentages. Deze vooruitgang is mede mogelijk gemaakt door aanzienlijke financiële steun van de EU voor de noodzakelijke investeringen, ten bedrage van 14,3 miljard euro in de periode 2007-2013.

Europees Commissaris voor milieuzaken Janez Potočnik verklaarde: "De behandeling van afvalwater is een van de fundamentele tests voor onze samenleving: ruimen we ons afval op, of vervuilen we het milieu waarvan we afhankelijk zijn? Het is een opluchting te zien dat de trends in de goede richting gaan, en het verheugt mij ook dat de actie van de Commissie, een combinatie van financiële steun en krachtig juridisch optreden waar dat nodig is, duidelijke voordelen heeft opgeleverd voor de burgers van Europa."

Uit het verslag blijkt dat de grote meerderheid (91 %) van de verontreinigingsbelasting van de grote steden in Europa nu intensiever behandeld wordt, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de situatie zoals beschreven in het voorafgaande verslag (77 %).

Daarnaast hebben betere waterbehandeling en minder lozing van onbehandeld rioolwater in het milieu zonder twijfel ook bijgedragen tot verbetering van de kwaliteit van het zwemwater (zie IP/13/445). In het begin van de jaren negentig had slechts 60 % van de badzones water van uitstekende kwaliteit; dat cijfer is nu 78 %.

Volgens in 1991 goedgekeurde EU-wetgeving zijn de lidstaten verplicht hun agglomeraties te voorzien van systemen voor de opvang van stedelijk afvalwater en dienen zij ervoor te zorgen dat water dat in die opvangsystemen terechtkomt een passende "secundaire" behandeling ondergaat om verontreinigende stoffen te verwijderen. Afvalwater dat terechtkomt in kwetsbare gebieden (zoals bijvoorbeeld badzones of drinkwaterreservoirs) dient aan een verdergaande behandeling (aanvullende zuivering) onderworpen te worden.

Het laatste verslag bestrijkt de periode 2009/2010. De voornaamste bevindingen zijn:

  • De opvangpercentages bereikten een zeer hoog niveau: 15 lidstaten vangen 100 % van hun verontreinigingsbelasting op. Alle lidstaten hebben hun niveau gehandhaafd of verbeterd, hoewel de nalevingpercentages van Bulgarije, Cyprus, Estland, Letland en Slovenië nog onder de 30 % liggen.

  • Het nalevingspercentage wat secundaire behandeling betreft, is gemiddeld 82 %, een stijging van vier procentpunten ten opzichte van het vorige verslag. Er zijn echter grote verschillen tussen de EU-15 enerzijds, waar de percentages 90-100 % bedragen, en de EU-12 anderzijds, waar het gemiddelde percentage 39 % bedraagt.

  • De nalevingspercentages wat betreft verdergaande behandeling om eutrofiëring te voorkomen en bacteriologische vervuiling die effecten zou kunnen hebben op de menselijke gezondheid te reduceren, bedroegen gemiddeld 77 %. De EU-12-lidstaten bereikten een percentage van gemiddeld slechts 14 %, terwijl Oostenrijk, Duitsland, Griekenland en Finland 100 % bereikten.

  • Het aandeel van het grondgebied van de EU dat als kwetsbaar gebied is aangemerkt, is met twee procentpunten toegenomen ten opzichte van het vorige verslag en ligt nu bij bijna 75 %. De toename was het sterkst in Frankrijk en Griekenland.

Uit het verslag blijkt dat veruit het grootste deel (91 %) van de verontreinigingsbelasting van de grote steden in de EU verdergaande zuivering ondergaat, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het vorige verslag (77 %). Een bijlage bij het verslag waarin de situatie van 27 Europese hoofdsteden vergeleken wordt, bevat echter een waarschuwing: slechts 11 van de 27 hebben een adequaat systeem voor opvang en behandeling – ondanks het feit dat de normen meer dan 20 jaar geleden zijn vastgesteld.

Achtergrond

Steden en agglomeraties in de Europese Unie zijn ingevolge de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater verplicht hun stedelijk afvalwater op te vangen en te behandelen. Onbehandeld afvalwater kan besmet zijn met schadelijke bacteriën en virussen en een risico voor de volksgezondheid vormen. Het bevat ook nutriënten zoals stikstof en fosfor die zoet water en het mariene milieu kunnen beschadigen door excessieve groei van algen die ander leven verstikken, te bevorderen, een proces bekend als eutrofiëring.

De richtlijn voorziet in biologische behandeling van afvalwater, zogenaamde "secundaire behandeling", en voor stroomgebieden van bijzonder kwetsbare wateren in verdere zuivering. Voor de EU-15-lidstaten zijn alle in de richtlijn genoemde termijnen afgelopen, maar voor de EU-12-lidstaten gelden verlengde termijnen, waarvan de laatste in 2018 afloopt.

Cohesiefondsen en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling spelen een belangrijke rol bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn. In 2009 werd 3,5 miljard euro toegewezen voor afvalwaterinfrastructuurprojecten, en in 2010 9,7 miljard euro, waarvan Polen 3,3 miljard ontving, Roemenië 1,2 miljard, en Hongarije 600 miljoen. Voor de hele programmeringsperiode 2007-2013 wordt de EU-bijdrage aan waterinvesteringen geschat op 14,3 miljard.

Nalevingspercentages ligger hoger in landen waar kosten werden teruggevorderd en het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast. De Commissie bevordert naleving door middel van een permanente dialoog, en waar nodig door inbreukprocedures, die in sommige gevallen al sinds 1997 lopen. Er zijn nog zaken tegen 10 lidstaten gaande.

Voor meer informatie:

Link naar het verslag:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Contact :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+3222991830)


Side Bar