Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 augusti 2013

Skydd av immateriella rättigheter: Under 2012 beslagtog tullmyndigheterna förfalskade varor till ett värde av 1 miljard euro vid EU:s gränser

Under 2012 beslagtog EU:s tullmyndigheter nästan 40 miljoner artiklar som misstänktes utgöra en kränkning av immateriella rättigheter, enligt kommissionens årliga rapport om tullåtgärder för att se till att immateriella rättigheter respekteras. Även om detta är mindre än under 2011 är värdet av de stoppade varorna fortfarande högt, nästan 1 miljard euro. Dagens rapport innehåller också statistik om typ, ursprung och transportmetod för de förfalskade varor som beslagtagits vid EU:s yttre gränser. Ett stort antal av dessa fall utgjordes av cigaretter (31 %), och den näst största kategorin var diverse varor (t.ex. flaskor, lampor, lim, batterier, tvättmedel) (12 %), följt av förpackningsmaterial (10 %). Post- och kurirtjänster förpackningar svarade även denna gång för omkring 70 procent av tullens åtgärder under 2012, och 23 % av fallen i posttrafik handlade om läkemedel.

Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning säger: Tullen är EU:s första försvarslinje mot förfalskade produkter som underminerar den lagliga handeln. Dagens rapport vittnar om intensiteten i och betydelsen av det arbete som gjorts av tullen på detta område. Jag kommer att fortsätta att verka för ännu bättre skydd av immateriella rättigheter i Europa genom vårt samarbete med internationella partner, näringslivet och medlemsstaterna.

I fråga om de förfalskade varornas ursprung var Kina fortfarande den viktigaste källan. Andra länder var däremot den främsta källan för särskilda produktkategorier, t.ex. Marocko för livsmedel, Hongkong för cd/dvd och andra tobaksvaror än cigaretter (främst elektroniska cigaretter och flytande fyllningar för dem), och Bulgarien för förpackningsmaterial. I cirka 90 % av fallen antingen förstördes de beslagtagna varorna eller inleddes en domstolsprocess för att fastställa överträdelsen.

Bakgrund

I EU:s strategi för 2020 understryks att skyddet av immateriella rättigheter är en hörnsten i EU:s ekonomi och en central drivkraft för EU:s fortsatta tillväxt på områden såsom forskning, innovation och sysselsättning. Ett effektivt upprätthållande av skyddet för immateriella rättigheter är också av avgörande betydelse för hälsa och säkerhet, eftersom vissa förfalskade produkter (t.ex. livsmedel, kroppsvårdsartiklar och leksaker) som tillverkas i en oreglerad miljö kan utgöra en allvarlig fara för allmänheten.

EU:s tullmyndigheter spelar en avgörande roll när det gäller att hindra varor som misstänks utgöra en kränkning av immateriella rättigheter från att komma in i EU. Sedan 2000 har kommissionen gett ut en årsrapport om tullens insatser för att försvara de immateriella rättigheterna. Dessa rapporter, som bygger på data som överförs av de nationella tullförvaltningarna till kommissionen, är ett värdefullt bidrag till tullens analys av immaterialrättsintrång i unionen, och för EU:s institutioner, t.ex. Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

I juni 2013 antogs en ny förordning om tullens skydd av immateriella rättigheter (se MEMO/11/332 ochMEMO/13/527). Genom denna skärps tullmyndigheternas regler för kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter.

Den 10 december 2012 antog rådet en ny handlingsplan för EU:s tullområde för perioden 2013-2017, i syfte att bekämpa överträdelser av immateriella rättigheter (se MEMO/12/967). De strategiska målen för denna handlingsplan är följande:

  • Effektivt genomförande och uppföljning av ny EU-lagstiftning om tullens skydd av immateriella rättigheter.

  • Bekämpning av handeln med förfalskade varor i hela den internationella leveranskedjan.

  • Åtgärder för att ta itu med viktiga trender i handeln med förfalskade varor.

  • Förstärkt samarbete med Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter och med

  • brottsbekämpande myndigheter.

Den fullständiga rapporten återfinns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Se även MEMO/13/738

Videomaterial finns på EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Stillbilder finns på AV-portalen:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar