Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. augusta 2013

Ochrana práv duševného vlastníctva: v roku 2012 zadržali colníci na hraniciach EÚ falšovaný tovar v hodnote 1 mld. EUR

Podľa výročnej správy Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva zadržali colné orgány EÚ v roku 2012 takmer 40 miliónov výrobkov, pri ktorých existovalo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. Aj keď je tento počet menší ako v roku 2011, hodnota zadržaného tovaru je ešte stále vysoká – takmer 1 miliarda EUR. Dnešná správa obsahuje aj štatistické údaje o druhu, pôvode a spôsobe prepravy falšovaných výrobkov, ktoré boli zadržané na vonkajších hraniciach EÚ. Veľký podiel zadržaného tovaru predstavovali cigarety (31 %). Rozličný tovar (napr. fľaše, svietidlá, lepidlá, batérie, pracie prostriedky) bol ďalšou výrazne zastúpenou kategóriou (12 %), po ktorej nasledovali obalové materiály (10 %). V roku 2012 sa 70 % colných zásahov aj naďalej týkalo poštových a kuriérnych zásielok, pričom 23 % zadržaného tovaru v poštovom styku boli lieky.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: Colné orgány sú prvou obrannou líniou EÚ v boji proti falšovaným výrobkom, ktoré podkopávajú fungovanie zákonného podnikania. Dnešná správa naznačuje, akú intenzívnu a dôležitú prácu colné orgány v tejto oblasti vykonávajú. Prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými partnermi, samotným odvetvím a členskými štátmi budem naďalej presadzovať ešte väčšiu ochranu práv duševného vlastníctva v Európe.“

Pokiaľ ide o pôvod falšovaného tovaru, jeho hlavným zdrojom bola aj naďalej Čína. Pri špecifických kategóriách výrobkov sú však najväčšími zdrojmi iné krajiny ako napr. Maroko v oblasti potravín, Hongkong v oblasti CD/DVD nosičov a iných tabakových výrobkov (najmä elektronických cigariet a ich tekutých náplní) a Bulharsko v oblasti obalových materiálov. Približne 90 % všetkých zadržaných výrobkov bolo buď zničených, alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom určiť povahu porušenia právnych predpisov.

Súvislosti

Ako sa zdôrazňuje v stratégii EÚ 2020, ochrana práv duševného vlastníctva je základným kameňom hospodárstva EÚ a kľúčovým faktorom jeho ďalšieho rastu v oblastiach, ako sú výskum, inovácia a zamestnanosť. Účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva je zároveň nevyhnutné pre ochranu zdravia a bezpečnosti, pretože niektoré falšované výrobky (ako sú potraviny, výrobky starostlivosti o telo a hračky pre deti), ktoré sa vyrábajú v neregulovanom prostredí, môžu pre občanov predstavovať vážnu hrozbu.

Colné orgány EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, v prípade ktorých existuje podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, do EÚ. Komisia od roku 2000 uverejňuje výročnú správu o činnosti colných orgánov v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva. Tieto správy sa zakladajú na údajoch poskytnutých Komisii vnútroštátnymi colnými správami a predstavujú cenný zdroj informácií pre analýzu porušovania práv duševného vlastníctva v Únii, ktorú vykonávajú colné orgány, a pre inštitúcie EÚ, ako je Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

V júni 2013 bolo prijaté nové nariadenie o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (pozri MEMO/11/332 a MEMO/13/527). Týmto nariadením sa posilňujú pravidlá, ktorými sa colné orgány riadia pri presadzovaní práv duševného vlastníctva.

Dňa 10. decembra 2012 Rada prijala nový akčný plán EÚ v colnej oblasti zameraný na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2013 – 2017 (pozri MEMO/12/967). Strategickými cieľmi tohto akčného plánu sú:

  • účinné vykonávanie a monitorovanie nových právnych predpisov EÚ týkajúcich sa presadzovania práv duševného vlastníctva v colnej oblasti,

  • boj proti obchodovaniu s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva prostredníctvom medzinárodného dodávateľského reťazca,

  • boj proti významným tendenciám v obchodovaní s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva,

  • posilnenie spolupráce s Európskym strediskom pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a s orgánmi presadzovania práva.

Kompletnú správu nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Pozri aj : MEMO/13/738

Archívne zábery sú k dispozícii na EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografie sú k dispozícii na portáli AV:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 1548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 6470)


Side Bar