Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5 August 2013

Intellektuaalomandiõiguste kaitsmine: 2012. aastal pidas toll ELi piiridel kinni 1 miljardi euro väärtuses võltsitud kaupu

Vastavalt komisjoni iga-aastasele aruandele intellektuaalomandiõiguste kaitseks võetud tollimeetmete kohta pidas ELi toll 2012. aastal kinni ligi 40 miljonit intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega toodet. Kuigi see arv on väiksem kui 2011. aastal, oli kinnipeetud kaupade väärtus endiselt kõrge – peaaegu 1 miljard eurot. Aruandes on antud ka statistiline ülevaade intellektuaalomandiõiguste rikkumise pärast ELi välispiiridel kinni peetud võltsitud toodete liikidest, päritolust ja nende transportimise viisidest. Suure osa konfiskeeritud kaupadest moodustasid sigaretid (31 %), suuruselt järgmisesse kategooriasse (12 %) kuulusid mitmesugused kaubad (nt pudelid, lambid, liimid, akud, pesupulber), neile järgnesid pakkematerjalid (10 %). 2012. aastal moodustasid ligikaudu 70 % tollipoolsetest sekkumistest posti- ja kulleripakid, millest 23 % moodustasid postiga saadetud ravimite kinnipidamised.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Toll on ELi esimene kaitseliin võitluses võltstoodete vastu, mis kahjustavad seaduslike ettevõtete tegevust. Tänasest aruandest on näha, kui pingelist tööd toll selles vallas teeb ja kui oluline see töö on. Jätkan ka edaspidi pingutusi selle nimel, et tagada rahvusvaheliste partnerite, tööstussektori ja liikmesriikidega koostööd tehes Euroopas veelgi parem intellektuaaolmandiõiguste kaitse.”

Nagu varemgi, pärines enamik võltstooteid Hiinast Teatavad tooteliigid olid siiski pärit enamjaolt muudest riikidest, nt toiduained Marokost, CDd/DVDd ja muud tubakatooted (peamiselt elektroonilised sigaretid ja nende täitevedelikud) Hongkongist ja pakkematerjalid Bulgaariast. Ligikaudu 90% juhtudel kinnipeetud tooted kas hävitati või algatati kohtumenetlus rikkumise kindlakstegemiseks.

Taust

Euroopa 2020 strateegias on rõhutatud, et intellektuaalomandiõiguste kaitse on ELi majanduse nurgakivi ja oluline edasiseks majanduskasvuks sellistes valdkondades nagu teadusuuringud, innovatsioon ja tööhõive. Intellektuaalomandiõiguste kaitse tõhustamine on oluline ka tervisekaitse ja ohutuse seisukohast, kuna teatavad võltstooted (nt toiduained, kehahooldusvahendid ja laste mänguasjad), mida valmistatakse kontrollimata keskkonnas, võivad kujutada kodanikele tõsist ohtu.

ELi tollil on otsustav roll intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega toodete ELi sattumise peatamisel. Alates 2000. aastast on komisjon avaldanud iga-aastase aruande intellektuaalomandiõiguste kaitseks võetud tollimeetmete kohta. Need aruanded põhinevad liikmesriikide tolliasutuste poolt komisjonile edastatud andmetel. Toll ja ELi institutsioonid, näiteks intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskus, saavad siit väärtuslikku teavet intellektuaalomandiõiguste rikkumiste kohta liidus.

2013. aasta juunis võeti vastu uus määrus intellektuaalomandiõiguste kaitseks võetavate tollimeetmete kohta (vt MEMO/11/332 ja MEMO/13/527). Selle määrusega tõhustatakse eeskirju tollijärelevalve kohta intellektuaalomandiõiguste kaitsmisel.

10. detsembril 2012 võttis nõukogu vastu uue Euroopa Liidu intellektuaalomandiõiguste rikkumisega võitlemise tollialase tegevuskava aastateks 2013-2017 (vt MEMO/12/967). Selle tegevuskava strateegilised eesmärgid on järgmised:

  • intellektuaalomandiõiguste kaitse tollijärelevalve tõhustamist käsitlevate ELi uute õigusaktide tõhus rakendamine ja jälgimine;

  • intellektuaalomandiõigusi rikkuva kaubandustegevuse vastu võitlemine rahvusvahelises tarneahelas;

  • Võitlus intellektuaalomandiõigusi rikkuva kaubandustegevuse peamiste suundumuste vastu;

  • intellektuaalomandiõiguste rikkumiste alase koostöö tõhustamine intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskusega

  • koostöö tõhustamine õiguskaitseasutustega.

Aruande täisversioon on järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Vt ka MEMO/13/738

Arhiiviülesvõtetega saab tutvuda EbS-is:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotodega saab tutvuda audiovisuaalportaalis:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar