Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2013

Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: Προϊόντα απομίμησης/παραποίησης αξίας 1 δισ. ευρώ κατακράτησαν τα τελωνεία στα σύνορα της ΕΕ το 2012

Τα τελωνεία της ΕΕ κατακράτησαν περίπου 40 εκατομμύρια προϊόντα για τα οποία υπήρχαν υπόνοιες ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) το 2012, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ανάληψη τελωνειακών ενεργειών για την επιβολή των ΔΔΙ. Μολονότι το ποσό αυτό είναι κατώτερο από τα στοιχεία του 2011, η αξία των κατακρατηθέντων εμπορευμάτων παραμένει υψηλή, ανερχόμενη σε 1 δισ. ευρώ περίπου. Η σημερινή έκθεση παρέχει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος, την προέλευση και τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης που κατακρατήθηκαν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Τα τσιγάρα είναι από τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που κατακρατήθηκαν (31 %), ενώ διάφορα εμπορεύματα (π.χ. φιάλες, φανοί, κόλλες, μπαταρίες, σκόνες καθαρισμού) ήταν η επόμενη κατηγορία (12 %), ακολουθούμενη από τα υλικά συσκευασίας (10 %). Τα δέματα ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών συνέχισαν να αντιπροσωπεύουν το 70 % περίπου των τελωνειακών παρεμβάσεων το 2012, με το 23 % των κατακρατηθέντων δεμάτων να αφορούν φάρμακα.

Ο επίτροπος Φορολογίας, Τελωνείων, Στατιστικών, Εσωτερικού ελέγχου και Καταπολέμησης της απάτης, Άλγκιρντας Σεμετά, δήλωσε: «Τα τελωνεία αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας της ΕΕ κατά των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης που υπονομεύουν τις νόμιμες επιχειρήσεις. Η σημερινή έκθεση δείχνει το μέγεθος και τη σημασία του έργου που επιτελούν τα τελωνεία στον τομέα αυτό. Θα συνεχίσω να πιέζω για ακόμη μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, μέσω της συνεργασίας μας με τους διεθνείς εταίρους, τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη.»

Όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης, η Κίνα εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή. Ωστόσο, για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, η πρώτη πηγή προέλευσης ήταν άλλες χώρες, όπως το Μαρόκο για τα τρόφιμα, το Χονγκ Κονγκ για το CD/DVD και άλλα προϊόντα καπνού (κυρίως ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά υλικά γέμισής τους), και η Βουλγαρία για υλικά συσκευασίας. Το 90 % περίπου όλων των κατακρατηθέντων προϊόντων είτε καταστράφηκαν είτε αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας για τον προσδιορισμό της παράβασης.

Ιστορικό

Όπως υπογραμμίζεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 της ΕΕ, η προστασία των ΔΔΙ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της ΕΕ και βασική κινητήρια δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και η απασχόληση. Η αποτελεσματική επιβολή των ΔΔΙ είναι επίσης σημαντική για την υγεία και την ασφάλεια, επειδή ορισμένα προϊόντα απομίμησης/παραποίησης (όπως τρόφιμα, προϊόντα περιποίησης σώματος και παιχνίδια) παράγονται σε περιβάλλον που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τους πολίτες.

Τα τελωνεία της ΕΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάσχεση της εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων που ενδεχομένως παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Από το 2000, η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση για τις δραστηριότητες των τελωνείων σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω εκθέσεις βασίζονται στα στοιχεία που διαβιβάζουν οι εθνικές τελωνειακές διοικήσεις στην Επιτροπή και χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των παραβιάσεων των ΔΔΙ στην Ένωση, τόσο από τις τελωνειακές αρχές όσο και από όργανα της ΕΕ, όπως το Παρατηρητήριο για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τον Ιούνιο 2013, εγκρίθηκε νέος κανονισμός για την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (MEMO/11/332 και MEMO/13/527). Ο κανονισμός αυτός ενισχύει τους κανόνες επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ένα νέο σχέδιο δράσης για τα τελωνεία της ΕΕ με στόχο την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τα έτη 2013 έως 2017 (MEMO/12/967). Οι στρατηγικοί στόχοι αυτού του σχεδίου δράσης είναι οι εξής:

  • Αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της νέας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

  • Αντιμετώπιση της εμπορίας προϊόντων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ σε ολόκληρη τη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού·

  • Αντιμετώπιση των σημαντικότερων τάσεων στην εμπορία προϊόντων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ·

  • Ενίσχυση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραβίαση των ΔΔΙ και

  • με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Βλέπε επίσης: MEMO/13/738

Διαθέσιμα στιγμιότυπα στο EBS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Διαθέσιμες φωτογραφίες στην πύλη AV:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar