Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5 aUGUST 2013

Ochrana práv duševního vlastnictví: v roce 2012 zadrželi celníci na hranicích EU padělané zboží v hodnotě 1 miliardy EUR

Podle výroční zprávy Komise o celních opatřeních k prosazování práv duševního vlastnictví zadržely celní orgány EU v roce 2012 téměř 40 milionů výrobků, u nichž panovalo podezření na porušení práv duševního vlastnictví. Ačkoli šlo o menší množství než v roce 2011, hodnota zajištěného zboží byla i tak vysoká – dosahovala téměř 1 miliardy EUR. Dnes zveřejněná zpráva obsahuje také statistické údaje o druhu, původu a způsobu dopravy padělaných výrobků zadržených na vnějších hranicích EU. Značné množství zajištěného zboží tvořily cigarety (31 %). Druhou největší skupinou (12 %) bylo ostatní zboží (např. láhve, svítidla, lepidla, baterie, prací prášky). Podíl obalových materiálů činil 10 %. Celkem 70 % celních zásahů se i v roce 2012 týkalo poštovních a kurýrních balíků, přičemž 23 % zadrženého zboží v poštovním styku činily léčivé přípravky.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, uvedl: „Celní orgány tvoří první obrannou linii EU v boji proti padělkům, jež podrývají činnost podniků respektujících právo. Dnes zveřejněná zpráva ukazuje náročnost a význam práce, kterou celní orgány v této oblasti vykonávají. Hodlám i nadále usilovat o další zvýšení ochrany práv duševního vlastnictví v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s mezinárodními partnery, průmyslem a členskými státy.”

Pokud jde o původ padělaného zboží, zůstává i nadále hlavním zdrojem Čína. Jako zdroj specifických kategorií výrobků se však na předních pozicích umisťují jiné země, jako například Maroko u potravin, Hongkong u nosičů CD/DVD a určitých tabákových výrobků (zejména elektronických cigaret a kapalných náplní do nich) a Bulharsko u obalových materiálů. Zhruba 90 % všech zadržených výrobků bylo zničeno nebo byl jejich případ předán soudu, aby určil porušení práva.

Souvislosti

Jak zdůrazňuje strategie EU 2020, ochrana práv duševního vlastnictví je základem hospodářství EU a hlavním hnacím motorem dalšího růstu v oblastech, jako je výzkum, inovace a zaměstnanost. Účinné prosazování práv duševního vlastnictví má rovněž zásadní význam pro zdraví a bezpečnost. Některé padělané výrobky (např. potraviny, kosmetické přípravky a hračky pro děti) vyráběné v neregulovaném prostředí totiž mohou být pro občany velmi nebezpečné.

V zabraňování vstupu výrobků porušujících práva duševního vlastnictví do Unie hrají celní orgány EU naprosto klíčovou roli. Od roku 2000 vydává Komise o činnosti celní správy v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví výroční zprávy, které vycházejí z údajů, jež Komisi poskytují celní orgány jednotlivých zemí. Zprávy jsou cenným zdrojem informací pro analýzu porušování práv duševního vlastnictví v Unii, kterou provádějí jak orgány celní správy, tak instituce EU (např. Středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví).

V červnu 2013 bylo přijato nové nařízení o prosazování práv duševního vlastnictví celními orgány (viz MEMO/11/332 a MEMO/13/527). Toto nařízení posiluje pravidla, jimiž se celní orgány při vymáhání práv duševního vlastnictví řídí.

Dne 10. prosince 2012 přijala Rada nový Akční plán pro celní orgány EU, podle něhož se má potírat porušování práv duševního vlastnictví v období 2013-2017 (viz MEMO/12/967). Mezi strategické cíle tohoto plánu patří:

  • účinné provádění a monitorování nových právních předpisů EU o prosazování práv duševního vlastnictví celními orgány

  • potírání obchodu se zbožím, jež porušuje práva duševního vlastnictví v rámci celého mezinárodního dodavatelského řetězce

  • řešení hlavních trendů v oblasti obchodu zbožím, jež porušuje práva duševního vlastnictví

  • posílení spolupráce s Evropským střediskem pro sledování porušování práv duševního vlastnictví

  • a s donucovacími orgány.

Plné znění zprávy:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Viz také : MEMO/13/738

Pokladový videomateriál je k dispozici na stránkách služby Europe By Satellite:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografie jsou k dispozici na audiovizuálním portálu:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar