Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 август 2013 г.

Защита на правата върху интелектуална собственост: митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.

Митниците в ЕС са конфискували почти 40 млн. продукта по подозрение в нарушаване на правата върху интелектуална собственост (ПИС) през 2012 г. според годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на тези права. Въпреки че броят е по-малък в сравнение с 2011 г., стойността на задържаните стоки все още е висока – почти 1 млрд. евро. В доклада се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на фалшивите стоки, конфискувани по външните граници на ЕС. На първо място сред задържаните стоки са цигарите (31 %), следвани от стоките (12 %), попадащи в категория „Разни“ (например. бутилки, лампи, лепило, батерии, прах за пране), и опаковъчните материали (10 %). В 70 % от случаите на конфискация от страна на митниците през 2012 г. са задържани пощенски и куриерски пратки, като в 23 % от случаите пратките са съдържали лекарства.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: Митниците са първата защитна линия на ЕС срещу фалшивите стоки, които вредят на законните предприятия. Докладът демонстрира активността и значимостта на работата, извършвана от митниците в тази насока. Ще продължавам да настоявам за още по-голяма степен на защита на правата върху интелектуална собственост в Европа чрез сътрудничеството ни с международните партньори, промишлеността и държавите членки.“

По отношение на произхода на фалшивите стоки Китай продължава да е основният източник. Други държави обаче са били основни страни на произход за определени категории стоки, като например Мароко – за хранителни продукти, Хонконг – за компакт дискове, DVD и тютюневи изделия, различни от обикновени цигари (предимно електронни цигари и пълнители за тях), и България – за опаковъчни материали. В 90 % от случаите задържаните продукти са или унищожени, или е заведено дело за установяване на нарушение.

Контекст

Както се подчертава в стратегията Европа 2020, защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния ѝ растеж в области като научните изследвания, новаторството и трудовата заетост. Ефективното прилагане на ПИС е важно също така за защитата на здравето и безопасността, тъй като някои фалшиви продукти (като хранителни стоки, козметични продукти и играчки за деца), произведени в нерегламентирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за гражданите.

Митническите власти в ЕС играят важна роля за недопускането през границите на Съюза на стоки, за които се подозира, че са в нарушение на правата върху интелектуалната собственост. От 2000 г. насам Комисията публикува годишен доклад за дейността на митниците по отношение на прилагането на тези права. Тези доклади, които се изготвят въз основа на данни, изпращани от националните митнически администрации на Комисията, са ценен принос към извършвания от митниците анализ на нарушенията на ПИС в Съюза и са от полза и за други институции на ЕС като Обсерваторията за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

През юни 2013 г. бе приет нов Регламент относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митниците (вж. MEMO/11/332 и MEMO/13/527). С него се укрепват правилата за защита на тези права от страна на митническите органи.

На 10 декември 2012 г. Съветът прие нов план за действие на ЕС в областта на митниците с цел борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост през периода 2013 – 2017 г. (вж. MEMO/12/967). Стратегическите цели на плана са:

  • ефективно прилагане и мониторинг на новото законодателство на ЕС относно защитата на ПИС от страна на митническите органи;

  • борба срещу търговията със стоки, нарушаващи ПИС, по цялата международна верига на доставки;

  • борба срещу основните тенденции в търговията със стоки, нарушаващи ПИС;

  • укрепване на сътрудничеството с Европейската обсерватория за нарушенията на ПИС и правоприлагащите органи.

Целият доклад:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Вижте също

MEMO/13/738

Архивни кадри можете да намерите на сайта Europe by Satellite:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Снимки:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar