Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 juli 2013

Europese Commissie akkoord met voorstel Nederlandse regelgevende instantie over tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte

De Europese Commissie heeft het voorstel van de Nederlandse regelgevende instantie voor telecommunicatie (de ACM) over tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte goedgekeurd. Dit voorstel houdt in dat de tarieven voor gespreksafgifte – de vergoedingen die aanbieder elkaar in rekening brengen om oproepen van andere netwerken door te geven – worden verlaagd tot niveaus die vergelijkbaar zijn met die in de meeste andere lidstaten. Aangezien afgiftetarieven uiteindelijk de door de eindgebruikers te betalen gesprekskosten beïnvloeden, en aangezien de Nederlandse consument binnen Europa reeds een van de hoogste prijzen betaalt voor zijn telefoongesprekken, zal het besluit van de ACM een positief effect hebben voor de consumenten en de bedrijven in Nederland, en terzelfder tijd de voorwaarden helpen scheppen voor een eengemaakte telecommarkt.

De nieuwe tarieven zijn met ingang van 1 september 2013 van toepassing. De nieuwe mobiele afgiftetarieven bedragen minder dan de helft van de huidige prijs (1,019 eurocent per minuut in plaats van 2,40 eurocent); dat geldt ook voor de nieuwe vaste afgiftetarieven (0,108 eurocent per minuut in plaats van 0,37 eurocent)

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: "Nederland heeft de hoogste mobieletelefoonkosten in Europa, dus lagere afgiftetarieven zullen in het voordeel zijn van de consument, bedrijven ertoe aanzetten hun tarifering op de werkelijk geleverde meerwaarde af te stemmen, en ons helpen om een eengemaakte telecommarkt tot stand te brengen. Met dit voorstel conformeert Nederland zich aan andere Europese landen, en dat is een goede zaak."

Achtergrond

Het voorstel van de ACM is in overeenstemming met de aanbevolen berekeningsmethode in de Aanbeveling van de Commissie inzake afgiftetarieven (zie IP/09/710 en MEMO/09/222). Volgens het voorstel worden de vaste en mobiele afgiftetarieven vastgesteld op basis van de aanbevolen ("pure Bulric"-)methode.

Op 2 juli 2013 heeft de Commissie van de ACM een ontwerpvoorstel ontvangen inzake de markt voor vaste en mobiele gespreksafgifte in Nederland. De ACM (en diens voorganger, de OPTA) had in 2010 reeds een voorstel gedaan waarin het de door de Commissie aanbevolen aanpak voor afgiftetarieven volgde. Deze tarieven werden echter in augustus 2011 door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) afgewezen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de OPTA in 2012 nieuwe, hogere tarieven voorgesteld, waarna de Commissie weer een onderzoek instelde (zie IP/12/130). Uiteindelijk leidde dit tot de goedkeuring van een eerste aanbeveling van de Commissie op grond van artikel 7 bis van de telecomkaderrichtlijn (zie IP/12/601). De Commissie vreesde dat de afgiftetarieven uiteindelijk in het nadeel van de consument zouden zijn en vroeg de Nederlandse regelgevende instantie haar aanpak te wijzigen. Het voorstel dat vandaag door de Commissie is goedgekeurd, heeft geen betrekking op de achter ons liggende periode 2010-2013, maar kijkt vooruit en wordt vanaf september 2013 toegepast.

Op grond van artikel 7 bis van de telecomkaderrichtlijn moeten nationale regelgevende instanties voor telecommunicatie de Commissie, BEREC (het orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie) en de nationale regelgevende instanties in andere EU-landen in kennis stellen van de maatregelen die zij willen nemen tegen het gebrek aan doeltreffende mededinging op de markten in kwestie. Wanneer de Commissie een brief doet uitgaan met "geen opmerkingen", betekent dat dat zij de conclusie heeft getrokken dat de regelgevende instantie voor telecommunicatie de voorgestelde maatregel mag invoeren. Op grond van de EU-telecomregels mag de Commissie tevens verdere harmonisatiemaatregelen vaststellen in de vorm van aanbevelingen of (bindende) besluiten indien de nationale regelgevende instanties een verschillende benadering van de reguleringsmaatregelen hanteren en deze verschillen in de hele EU langere tijd aanhouden.

Nuttige links

De brief die de Commissie naar de Nederlandse regelgevende instantie heeft verstuurd, wordt hier gepubliceerd:

https://circabc.europa.eu/

Website Digitale Agenda

Website Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361

Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar