Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. jaanuar 2013

Komisjon kutsub keelustama kogu ELis amfetamiinilaadse uimasti 4-MA

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku keelustada terves ELis 4-MA – sünteetiline aine, mis avaldab inimesele samasugust mõju kui amfetamiinid. Komisjon tegi liikmesriikidele ettepaneku takistada uimasti vaba levitamist Euroopas ning võtta selle suhtes vastumeetmeid. 4-MA (4-metamfetamiin) on juba tunnistatud ebaseaduslikuks 10 liikmesriigis (Austria, Iirimaa, Küpros, Leedu, Madalmaad, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik). Ainuüksi aastatel 2010–2012 põhjustas see aine neljas ELi liikmesriigis 21 inimese surma.

Komisjoni asepresident, ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles, et 4-MA on eluohtlik ning et seda toodavad ja levitavad kuritegelikud jõugud. „Ainet on avastatud 15 ELi liikmesriigis ja praeguseks on see keelatud 10 liikmesriigis. Kogu ELi ühiste jõupingutustega saab selle levikut peatada, et see ei kahjustaks rohkem Euroopa noori,” ütles volinik.

Seni on teateid vähemalt 21 surmajuhtumi kohta neljas liikmesriigis (Belgia, Madalmaad, Taani ja Ühendkuningriik), kus lahkamisel leiti 4-MA-d. Mõnel juhul oli seda ainet tarvitatud koos teiste ainete, eelkõige amfetamiinidega.

Komisjoni tänase ettepaneku kohaselt tuleb keelata 4-MA tootmine ja turustamine ning näha selle eest ette kriminaalkaristus kõikjal ELis. Liikmesriikide valitsusjuhid peavad nüüd nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega otsustama, kas need meetmed jõustatakse.

Taustteave

4-MA on sünteetiline erguti, mille mõju võib võrrelda amfetamiinide mõjuga. Seda toodetakse enamasti pulbri ja pastana, kuid seda on leitud ka tablettide ja vedelikuna. Sageli sisaldub see segus, mis sisaldab ka amfetamiini ja kofeiini. 4-MA müüakse tavaliselt amfetamiini pähe ja seetõttu enamik kasutajaist ei tea, et tegemist on hoopis 4-MA-ga.

Lissabonis asuva Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse koostatud teadusliku riskiuuringu tulemusel selgus, et 4-MA võib olla väga kahjulik ja põhjustada hüpertermiat, kõrgvererõhutõbe, anoreksiat, iiveldust, peavalu, unetust, paranoiat, ärevust ja depressiooni. 4-MA-l teadupärast ei ole raviomadusi ega muud kasulikku otstarvet. Aine üle on kehtestatud kontroll 10 liikmesriigis: Austrias, Iirimaal, Küprosel, Leedus, Madalmaades, Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis, Ungaris ja Ühendkuningriigis.

Komisjon tegi oma ettepaneku uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva riskihindamise ja kontrolli põhjal, mis nähti ette nõukogu otsusega (2005/387/JSK). 24. septembril 2012 palus nõukogu esitada riskihindamise aruande.

2010. aastal esitas komisjon ettepaneku keelata ELis ecstasy-laadne uimasti mefedroon (vt MEMO/10/646). 25. oktoobril 2011 teatas Euroopa Komisjon, et kavatseb tugevdada ELi võitlust uimastitega, eelkõige uute psühhoaktiivsete ainetega, mis avaldavad sama kahjulikku mõju kui ecstasy, kokaiin ja muud ohtlikud uimastid ning mis põhjustavad üha suuremaid probleeme (IP/11/1236). Õigusakti eelnõu esitatakse tõenäoliselt juba 2013. aastal.

2012. aastal tuvastati ELis rekordiliselt 73 ainet; 2009. aastal leiti neid kõigest 24. Uimastid muutuvad üha kättesaadavamaks internetis, nad levivad kiiresti ja paljudel liikmesriikidel on raskusi nende müügi takistamisega.

Vastavalt Eurobaromeetri 2011. aasta uuringule muutuvad uued, ebaseaduslike uimastite mõju jäljendavad ained üha populaarsemaks ja 5% Euroopa noortest tunnistab, et on neid kasutanud. Kasutanuid on enim Iirimaal (16%), kellele järgnevad Poola (9%), Läti (9%), Ühendkuningriik (8%) ja Luksemburg (7%). Uuringust selgus seegi, et ELi 27 liikmesriigis on enamik 15–24aastasi nende ainete keelamise poolt.

Lisateave

Euroopa Komisjoni uimastikontrolli poliitika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_et.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:<0}

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar