Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. júla 2013

Posilnenie základu európskej vedy: internet s rýchlosťou 100 Gbps pre každého výskumného pracovníka

GEANT, superrýchla celoeurópska výskumná sieť, ktorá prispela k objavu Higgsovho bozónu, dnes oznámila, že sa jej vďaka zásadnej modernizácii siete podarilo dosiahnuť rýchlosť až 2 Tbps (terabity za sekundu). Od dnešného dňa je v rámci celej základnej sieti dostupná rýchlosť až 500 Gbps. To znamená, že jednotliví používatelia v rámci 32 000 univerzít, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných inštitúcií, škôl, knižníc, múzeí, národných archívov a nemocníc môžu prenášať dáta rýchlosťou až 100 Gbps.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie, uviedla: „Potrebujeme vysokorýchlostné spojenie a kapacitu, aby sme udržali krok s medzinárodným výskumom. Pre výsledky výskumu sú dnes dáta takmer rovnako dôležité ako samotná výskumná práca. Táto modernizácia potvrdzuje vedúcu pozíciu GÉANT-u v oblasti výskumných sietí.“

Vďaka takýmto vysokým rýchlostiam sa urýchli spolupráca na dôležitých projektoch a vyhovie sa čoraz vyššiemu dopytu po vyššej kapacite prenosu dát. Vytváranie a zdieľanie výskumných dát rastie exponenciálne, čo bude mať vplyv na infraštruktúry IKT, najmä na výskumné siete. Veľké projekty, do ktorých sú zapojení partneri z celého sveta, produkujú obrovské množstvá dát, ktoré je potrebné rozšíriť, analyzovať, uložiť a sprístupniť.

So súčasnou rýchlosťou poskytne sieť GÉANT základnú kapacitu na podporu všetkých vedeckých disciplín: od fyziky vysokých energií a prieskumu vesmíru po tie, ktoré sa venujú spoločenským problémom ako starnutie populácie, diagnostika chorôb a zmena klímy.

Cieľom siete GÉANT je zabezpečiť 99,999 % prístupnosť, a to prostredníctvom rýchlej identifikácie a riešenia problémov v sieti, ako aj výkonných bezpečnostných opatrení na detekciu a prevenciu škodlivých útokov.

Európska komisia v súčasnosti poskytuje sieti GÉANT finančnú podporu vo výške 41, 8 milióna EUR.

Súvislosti

Sieť GÉANT je spolufinancovaná Európskou úniou (EÚ) a európskymi národnými výskumnými a vzdelávacími sieťami (NREN), pričom jej cieľom je podpora voľného pohybu vedeckých dát a poznatkov prostredníctvom posilňovania výskumných a vzdelávacích komunít v rámci Európy a ostatných regiónov sveta.

Rýchlosť 2 Tbps predstavuje maximálnu kapacitu systému medzi dvoma bodmi chrbtovej siete.

Táto nová fáza modernizovanej vysokorýchlostnej siete sa označuje ako GN3plus. Sieť GÉANT spája 38 partnerov NREN zo 43 krajín, čo v praxi znamená viac ako 50 miliónov konečných používateľov z viac ako 10 000 univerzít, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných inštitútov, knižníc, múzeí, národných archívov, nemocníc atď. a ďalších 22 000 základných a stredných škôl. Prevádzkuje ju organizácia DANTE (Spojené kráľovstvo), ktorá stojí v čele konzorcia projektov, zloženého zo 41 partnerov.

Keďže takmer všetky vedecké disciplíny sú pri svojom výskume v súčasnosti závislé na čoraz vyšších objemoch dát („záplava údajov“), je potrebné ešte viac usilovať o zachovanie a zabezpečenie tejto pozície v prospech európskej spoločnosti ako celku. Celosvetová vedecká spolupráca sa rozvíja pomocou nových nástrojov (v oblasti fyziky, astronómie, biológie atď.), čo vedie k vzniku obrovského množstvá dát, ktoré majú byť prístupné a analyzované. Používané počítačové zariadenia sa sčasti môžu nachádzať v iných lokalitách.

Dnešná veda, výskum a čoraz častejšie aj vzdelávanie prebiehajú v globálnych virtuálnych prostrediach. To si vyžaduje, aby GÉANT poskytoval komunitám, ktoré sú k nemu pripojené, nielen rozsiahly celoeurópske, ale aj celosvetové služby. GÉANT ponúka možnosť pripojiť sa 65 mimoeurópskym krajinám, pričom pomocou sietí TEIN (ázijské Tichomorie a južná Ázia), EUMEDCONNECT (Stredozemie), RedCLARA (Latinská Amerika), CAREN (Stredná Ázia), C@ribnet (Karibik) a UbuntuNet (Južná a východná Afrika), ako aj severoamerických, čínskych a japonských sietí umožňuje spojenie so všetkými kontinentmi.

Užitočné odkazy

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

IP/10/1448

Webová stránka siete GEANT

DANTE

Kontaktné osoby:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar