Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 juli 2013

Rättvisa för tillväxt: Kommissionen täpper till lagstiftningsluckor för enhetligt patentskydd

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett förslag för att komplettera den rättsliga ramen för ett Europaomfattande patentskydd genom att uppdatera EU-regler om domstolars behörighet och erkännande av domar (den så kallade Bryssel I-förordningen). Förändringarna kommer att bana väg för en särskild europeisk patentdomstol, den enhetliga patentdomstolen, att träda i kraft så snart den godkänts. Domstolen kommer att göra det lättare för företag och uppfinnare att skydda sina patent. Den kommer att ha särskild behörighet vid patentkonflikter för att undvika flera tvistemål i upp till 28 olika nationella domstolar. Detta kommer att minska kostnaderna och leda till snabba beslut om giltighet för patent eller patentintrång och kommer att främja innovation i Europa. Satsningen ingår i ett nyligen antaget åtgärdspaket för att garantera ett enhetligt patentskydd på den inre marknaden (IP/11/470).

– Genom att ändra reglerna om erkännande av domar banar vi väg för den nya enhetliga patentdomstolens arbete. Vid en eventuell tvist kommer företag inte längre att vara tvungna att inleda mål inför ett antal domstolar i olika länder. Att ta bort byråkratiska hinder, extra kostnader och den rättsliga osäkerhet som det innebär att ha 28 olika och ofta motstridiga system gör den inre marknaden mer attraktiv. Detta är ett mycket bra exempel på hur rättslig politik kan stimulera tillväxt, säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor.

- Det är av yttersta vikt för konkurrenskraften inom EU att innovatörer så fort som möjligt kan få glädje av de många fördelarna med det sedan länge väntade enhetliga patentet. Det politiska avtalet från december 2012 var ett viktigt genombrott, men det enhetliga patentet kommer inte att bli verklighet förrän den enhetliga patentdomstolen är inrättad. Vi måste se till att så sker så fort som möjligt, och dagens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning, sa Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden och tjänster.

Siffrorna talar för sig själva. Under 2011 beviljades 224 000 patent i USA, 172 000 i Kina medan det i EU endast utfärdades 62 000 patent. Ett skäl till skillnaden är de oöverkomliga kostnaderna och komplikationerna med att få patentskydd på hela EU:s inre marknad. För närvarande måste den som vill erhålla EU-omfattande skydd för sin uppfinning validera europeiska patent i alla de 28 EU-länderna. Patenthavaren kan bli tvungen att delta i flera tvistemål i olika länder för en och samma tvist. Detta kommer dock att förändras inom en snar framtid tack vare avtalet om paketet med ett enhetligt patent.

Den enhetliga patentdomstolen, som inrättades genom ett avtal som undertecknades den 19 februari 2013 (PRES/13/61), kommer att förenkla förfarandena och leda till snabbare beslut med bara ett mål inför den specialiserade domstolen i stället för parallella tvister i olika nationella domstolar. Domstolen kommer att kunna utfärda domar om giltighet för och intrång av europeiska och enhetliga patent för alla avtalsslutande länder och därmed kommer man kunna undvika parallella förfaranden och olika bedömningar. 25 EU-länder deltar i ramverket för det enhetliga patentet, vilket är öppet för alla EU-länder.

Avtalet bygger på Bryssel I-förordningen (förordning 1215/2012) för att fastställa den enhetliga patentdomstolens internationella behörighet.

Kommissionen föreslår därför en ändring av Bryssel I-förordningen för att klargöra hur dess behörighetsregler kommer att fungera i samband den enhetliga patendomstolen, samt hur förordningens bestämmelser bör tillämpas i förhållandena mellan de EU-länder som är parter i avtalet om den enhetliga patentdomtolen och de EU-länder som inte är parter i avtalet.

Nästa steg

Förslaget kommer att behöva godkännas av EU-länderna och Europaparlamentet innan det kan bli gällande lag.

Kommissionen uppmuntrar också EU-länderna att ratificera avtalet om den enhetliga patentdomstolen så snabbt som möjligt, och att komplettera det förberedande arbetet som behövs för att domstolen ska kunna tas i drift så att de första enhetliga patenten kan beviljas inom kortast möjliga tid.

Bakgrund

Som EU-lagstiftningen ser ut i dag måste ärenden i tvister som rör ett patents giltighet eller ett påstått patentintrång tas upp vid domstolarna i det land där patentet registrerades. Ärendena kan behandlas antingen av en domstol i det land där den svarande är bosatt eller av en domstol i det land där intrånget inträffade eller kan inträffa. I många patentintrångsmål hävdar svaranden att patentet är ogiltigt. Detta omfattas av den exklusiva behörigheten för det land som patentet kommer ifrån. I praktiken innebär detta att patenthavaren kan bli tvungen att väcka talan i parallella förfaranden, vilket medför avsevärda kostnader, komplikationer och potentiellt olika bedömningar vid domstolsbeslut.

Insatser för att skapa ett enhetligt patent med utvidgade rättsverkningar till alla europeiska länder har gjorts sedan 1970-talet, men har aldrig lyckats.

I april 2011 lade kommissionen fram nya förslag för att skapa ett europeiskt patent med enhetlig verkan (eller “enhetligt patent”) inom ramen för utökat samarbete (IP/11/470) och (MEMO/11/240).

I december 2012 nådde parlamentet och rådet en efterlängtad överenskommelse om det europeiska paketet med ett enhetligt patent, vilket öppnade upp för underteckningen av det internationella avtalet för den enhetliga patentdomstolen.

Paketet med det enhetliga patentet kommer att göra det möjligt att få patentskydd i de 25 EU-länder som deltar på grundval av en enda ansökan och utan ytterligare administrativa formaliteter, t.ex. validering och översättningskrav, i EU-länderna. Patentet kommer att ge uppfinnare och företag tillträde till marknader i alla EU-länder som deltar i det fördjupade samarbetet och avtalet om en enhetlig patentdomstol. Kostnaderna kommer att minskas kraftigt och det kommer att finnas betydligt färre administrativa hinder att övervinna.

Det internationella avtalet om den enhetliga patentdomstolen undertecknades den 19 februari 2013. Den enhetliga patentdomstolen kommer att vara behörig att handlägga tvister om både framtida enhetliga patent och nuvarande “klassiska” europeiska patent. Avtalet måste nu godkännas av de berörda EU-länderna. Den enhetliga patentdomstolen kommer att vara en enda specialiserad patentdomstol med lokal och regional närvaro runtom i EU. I stället för att en tvist prövas parallellt i nationella domstolar kommer parterna att kunna få snabba beslut av hög kvalitet för alla länder där patentet är giltigt.

Läs mer

EU-kommissionen – Erkännande och verkställighet av domar:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Patentreformen: Ett enhetligt patentskydd och den enhetliga patentdomstolen:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar