Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 26. julija 2013

Pravosodje za rast: Komisija je zapolnila pravne praznine za enotno patentno varstvo

Evropska komisija je danes predlagala celovit pravni okvir za vseevropsko patentno varstvo s posodobitvijo pravil EU o pristojnosti sodišč in priznavanju sodb (takoimenovana uredba Bruselj I). Spremembe bodo podlaga za specializirano evropsko patentno sodišče – enotno patentno sodišče – ki bo začelo delovati po ratifikaciji ter bo podjetjem in inovatorjem olajšalo varstvo njihovih patentov. Sodišče bo specializirano sodišče za patentne spore, s čimer se bomo izognili večkratnim pravnim postopkom pred 28 različnimi nacionalnimi sodišči. To bo zmanjšalo stroške in omogočilo hitre odločitve glede veljavnosti ali kršitve patentov, kar bo spodbudilo inovativnost v Evropi. Pravni okvir je del nedavno sprejetega svežnja ukrepov za zagotovitev enotnega patentnega varstva na enotnem trgu (IP/11/470).

„S spremembami pravil o priznavanju sodb utiramo pot novemu enotnemu patentnemu sodišču. Podjetja v primeru spora ne bodo več vlagala tožb pri številnih sodiščih v različnih državah,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Z odpravo birokratskih ovir, dodatnih stroškov ter pravne negotovosti zaradi 28 različnih in pogosto nasprotujočih si sistemov bo enotni trg privlačnejši. To je zelo dober primer tega, kako lahko pravosodne politike spodbujajo rast.“

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dodal : „Za evropsko konkurenčnost je bistveno, da so inovatorjem čim prej na voljo številne prednosti dolgo pričakovanega enotnega evropskega patenta. Politični dogovor iz decembra 2012 pomeni pomemben preboj, vendar bo enotni patent postal resničnost šele, ko bo ustanovljeno enotno patentno sodišče. To moramo čim prej uresničiti in današnji predlog je še en pomemben korak v tej smeri.“

Številke govorijo same za sebe. V Združenih državah je bilo v letu 2011 podeljenih 224 000 patentov in na Kitajskem 172 000, medtem ko je bilo v Evropi podeljenih le 62 000 evropskih patentov. Eden od razlogov za to razliko so pretirani stroški in zapletenost postopka za pridobitev patentnega varstva na enotnem trgu EU. Trenutno mora oseba, ki želi pridobiti vseevropsko varstvo svojega izuma, evropski patent potrditi v vseh 28 državah članicah. Imetnik patenta se lahko zaradi istega patenta zaplete v več pravnih sporov v različnih državah. Vendar se bo to v bližnji prihodnosti spremenilo zaradi dogovora o svežnju o enotnem patentnem varstvu.

Enotno patentno sodišče – ustanovljeno s sporazumom, podpisanim 19. februarja 2013 (PRES/13/61) – bo izvajalo enostavnejše postopke in omogočilo hitrejše odločanje, saj bo v posamezni zadevi tekel le en sodni postopek pred specializiranim sodiščem, namesto vzporednih postopkov pred nacionalnimi sodišči. Sodišče bo lahko izdajalo sodbe o veljavnosti in kršitvi evropskih in enotnih patentov, ki bodo veljale v vseh državah pogodbenicah, s čimer so bomo izognili vzporednim postopkom in različnim sodniškim odločitvam. V tem enotnem patentnem okviru, ki je odprt vsem državam članicam, sodeluje 25 držav članic.

Sporazum se naslanja na uredbo Bruselj I (Uredba 1215/2012) pri določanju mednarodne pristojnosti enotnega patentnega sodišča.

Komisija zato predlaga spremembo uredbe Bruselj I (prenovitev), da bi pojasnila, kako se bodo njena pravila o pristojnosti uporabljala v zvezi z enotnim patentnim sodiščem ter kako bi bilo mogoče pravila uredbe uporabljati v razmerjih med državami članicami, podpisnicami sporazuma o enotnem patentnem sodišču, in državami članicami, ki niso podpisnice sporazuma.

Kako naprej

Preden predlog postane veljaven zakon, se bodo morali o njem sporazumeti države članice in Evropski parlament.

Komisija prav tako spodbuja države članice, naj čim prej ratificirajo sporazum o enotnem patentnem sodišču ter v skladu s tem zaključijo pripravljalno delo, ki je potrebno za začetek delovanja sodišča, tako da bo čim prej mogoče podeliti prve enotne patente.

Ozadje

V skladu z veljavno zakonodajo EU morajo postopki v sporih glede veljavnosti ali domnevne kršitve patenta potekati pred sodiščem države članice, v kateri je bil patent registriran. Postopki lahko prav tako potekajo pred sodišči države članice, v kateri ima toženec stalno prebivališče, oziroma pred sodišči države članice, v kateri je bila kršitev storjena ali bi lahko bila storjena. V številnih postopkih zaradi kršitve patentov toženci izpodbijajo veljavnost patenta, za odločitev o čemer je izključno pristojna država, ki se ji patent pripisuje. V praksi to pomeni, da se mora imetnik patenta morda pravdati v več vzporednih sodnih postopkih, kar pomeni precejšnje stroške, zapletene postopke in morebitne različne sodniške odločitve.

Prizadevanja za oblikovanje enotnega patenta s širjenjem njegovega pravnega učinka po vseh evropskih državah potekajo že od konca 70. let prejšnjega stoletja, vendar doslej niso bila uspešna.

Komisija je aprila 2011 predstavila nove predloge za oblikovanje evropskega patenta z enotnim učinkom (ali t. i. enotnega patenta) v okviru okrepljenega sodelovanja (IP/11/470) in (MEMO/11/240).

Evropski parlament in Svet sta decembra 2012 sklenila dolgo pričakovani dogovor o svežnju o enotnem evropskem patentu, ki je odprl vrata podpisu mednarodnega sporazuma o enotnem patentnem sodišču.

Sveženj o enotnem patentu bo dopuščal pridobitev patentnega varstva v 25 državah članicah na podlagi enotne vloge in brez nadaljnjih upravnih formalnosti v državah članicah, kot so zahteve po potrditvi in prevodu. To bo inovatorjem in podjetjem zagotovilo dostop do trgov vseh držav članic, ki so partnerice v okrepljenem sodelovanju in so podpisale sporazum o enotnem patentnem sodišču, in sicer po precej nižjih stroških in s precej manj upravnimi ovirami.

Mednarodni sporazum o enotnem patentnem sodišču je bil podpisan 19. februarja 2013. Sodišče bo pristojno za reševanje sporov glede prihodnjih enotnih patentov in sedanjih „klasičnih“ evropskih patentov. Sporazum morajo sedaj ratificirati zadevne države članice. Enotno patentno sodišče bo enotno specializirano patentno sodišče, ki bo imelo v EU oddelke na lokalni in regionalni ravni. Namesto več odločb v vzporednih sporih pred nacionalnimi sodišči bodo lahko stranke prejele visokokakovostne odločbe, ki bodo veljale v vseh državah, v katerih je patent veljaven.

Več informacij

Evropska komisija – priznavanje in izvrševanje sodb:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Reforma na področju patentov: Enotno patentno varstvo in enotno patentno sodišče:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar