Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 29. jūlijā

Tiesiskums izaugsmei: Komisija novērš juridiskas nepilnības vienotas patentaizsardzības jomā

Eiropas Komisija šodien ierosināja pabeigt tiesiskā regulējuma izveidi Eiropas patentaizsardzībai, atjauninot ES noteikumus par tiesu jurisdikciju un spriedumu atzīšanu (tā saukto regulu "Brisele I"). Veiktās izmaiņas, tiklīdz būs ratificēts nolīgums, dos iespēju izveidot specializētu Eiropas Patentu tiesu — Vienoto patentu tiesu —, tādējādi atvieglojot uzņēmumiem un ieguldītājiem viņu patentu aizsardzību. Tiesai būs specializēta jurisdikcija strīdos saistībā ar patentiem, ļaujot izvairīties no daudzām tiesvedībām līdz pat 28 dažādu valstu tiesās. Tas samazinās izmaksas un ļaus ātrāk pieņemt nolēmumus par patentu spēkā esību vai pārkāpumiem attiecībā uz tiem, tādējādi veicinot jauninājumu izstrādi Eiropā. Tā ir daļa no pasākumu kopuma, par kuru nesen panākta vienošanās, lai nodrošinātu vienotu patentaizsardzību vienotajā tirgū (IP/11/470).

"Veicot izmaiņas noteikumos par spriedumu atzīšanu, mēs sagatavojam augsni tam, lai darbu uzsāktu jaunā Vienotā patentu tiesa. Strīdu gadījumā uzņēmumiem vairs nevajadzēs sniegt prasības vairākās tiesās dažādās valstīs," teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Novēršot birokrātiskos šķēršļus, papildu izmaksas un juridisko nenoteiktību, ko rada 28 dažādas un bieži pretrunīgas sistēmas, mēs padarām pievilcīgāku vienoto tirgu. Tas ir labs piemērs, kā politika tiesiskuma jomā var stimulēt izaugsmi."

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē piebilda: "Eiropas konkurētspējai ir ļoti svarīgi, lai izgudrotāji iespējami drīz varētu baudīt daudzās priekšrocības, ko sniedz ilgi gaidītais Eiropas patents. 2012. gada decembrī panāktā politiskā vienošanās bija būtisks lūzuma punkts, taču vienotais patents kļūs par īstenību tad, kad būs izveidota Vienotā patentu tiesa. Mums tas jāizdara iespējami ātri, un šodien iesniegtais priekšlikums ir būtisks solis uz priekšu."

Skaitļi runā paši paši par sevi: Amerikas Savienotajās valstīs 2011. gadā tika piešķirti 224 000 patentu, Ķīnā – 172 000 patentu, bet Eiropā tikai 62 000 patentu. Viens no šo ievērojamo atšķirību iemesliem ir pārāk augstās izmaksas un sarežģītība, lai iegūtu patentaizsardzību visā ES vienotajā tirgū. Ja kāds pašlaik vēlas nodrošināt Eiropas mēroga aizsardzību savam izgudrojumam, viņam Eiropas patents ir jāapstiprina visās 28 ES dalībvalstīs. Par vienu un to pašu strīdu patenta īpašnieks var tikt iesaistīts vairākās tiesvedībās dažādās valstīs. Taču drīzumā tas mainīsies, pateicoties panāktajai vienošanās par vienoto patenta paketi.

Vienotā patentu tiesa, kas izveidota saskaņā ar 2013. gada 19. februārī parakstīto nolīgumu (PRES/13/61), vienkāršos procedūras un paātrinās nolēmumu pieņemšanu, jo lietu skatīs tikai viena specializēta tiesa, nevis notiks paralēlas tiesvedības valstu tiesās. Tiesa varēs taisīt spriedumus par Eiropas un vienoto patentu spēkā esību un pārkāpumiem attiecībā uz tiem, spriedumi būs spēkā visās dalībvalstīs, kas ratificējušas nolīgumu, tādējādi varēs izvairīties no paralēlām tiesvedībām un atšķirīgiem rezultātiem. Šajā vienotā patenta regulējumā piedalās 25 dalībvalstis, un tas ir atvērts visām dalībvalstīm.

Lai noteiktu vienotās patentu tiesas starptautisko jurisdikciju, nolīgums pamatojas uz regulu "Brisele I" (Regula 1215/2012).

Tāpēc Komisija ierosina grozīt regulu "Brisele I", lai precizētu, kā tās noteikumi par jurisdikciju darbosies Vienotajā patentu tiesā, kā arī to, kā regulas noteikumi būtu jāpiemēro attiecībās starp dalībvalstīm, kuras ir Vienotās patentu tiesas nolīguma puses, un dalībvalstīm, kuras nav minētā nolīguma puses.

Turpmākie soļi

Par šo priekšlikumu būs jāpanāk vienošanās ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu, pirms tas var kļūt par tiesību aktu.

Komisija arī mudina dalībvalstis iespējami drīz ratificēt Vienotās patentu tiesas nolīgumu un attiecīgi pabeigt sagatavošanās darbus, kas nepieciešami tiesas darbības uzsākšanai, lai pirmo vienoto patentu varētu piešķirt visdrīzākajā iespējamajā laikā.

Vispārīga informācija

Pašlaik saskaņā ar ES tiesību aktiem strīdos par patentu spēkā esību vai pārkāpumiem attiecībā uz tiem prasība ir jāsniedz tās dalībvalsts tiesā, kurā patents ir reģistrēts. Prasību var arī sniegt tiesā dalībvalstī, kurā atrodas atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta, vai tās dalībvalsts tiesā, kurā pārkāpums izdarīts vai varētu tikt izdarīts. Daudzās tiesvedībās par pārkāpumiem attiecībā uz patentiem atbildētājs apgalvo, ka patents nav spēkā. Šāda lieta ir tās valsts ekskluzīvā jurisdikcijā, kurā patents ir piešķirts. Praksē tas nozīmē, ka patenta īpašniekam var nākties iesaistīties vairākās tiesvedībās vienlaicīgi, un tas ir saistīts ar ievērojamām izmaksām, sarežģītību un iespējami atšķirīgiem rezultātiem, kas izriet no tiesu nolēmumiem.

Mēģinājumi izveidot vienotu patentu, kam būtu likumīgs spēks visās Eiropas valstīs, ir veikti jau kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem, tomēr tie nav bijuši veiksmīgi.

Komisija 2011. gada aprīlī iesniedza jaunus priekšlikumus, lai ciešākas sadarbības ietvaros izveidotu Eiropas patentu ar vienotu spēku (jeb "vienoto patentu") (IP/11/470) un (MEMO/11/240).

Eiropas Parlaments un Padome 2012. gada decembrī panāca ilgi gaidīto vienošanos par Eiropas Vienotā patenta paketi, kas savukārt deva iespēju parakstīt starptautisko nolīgumu par Vienotās patentu tiesas izveidi.

Vienotā patenta pakete nodrošinātu patentaizsardzību 25 dalībvalstīs, kas parakstījušas nolīgumu, pamatojoties uz vienu pieteikumu un bez papildu administratīvajām formalitātēm dalībvalstīs, piemēram, apstiprināšanas un tulkošanas prasībām. Šis regulējums izgudrotājiem un uzņēmumiem sniegs piekļuvi tirgum visās dalībvalstīs, kuras piedalās ciešākā sadarbībā un Vienotās patentu tiesas nolīgumā, radot ievērojami mazākas izmaksas un daudz mazāk administratīvo šķēršļu.

Starptautiskais nolīgums par Vienotās patentu tiesas izveidi tika parakstīts 2013. gada 19. Februārī. Vienotā patentu tiesa būs kompetenta izskatīt strīdus par jaunajiem vienotajiem patentiem un esošajiem "tradicionālajiem" Eiropas patentiem. Nolīgums tagad ir jāratificē attiecīgajām dalībvalstīm. Vienotā patentu tiesa būs vienota specializēta patentu tiesa, kurai būs vietējās un reģionālās nodaļas visā ES. Tā vietā, lai piedalītos paralēlās tiesvedībās dažādu valstu tiesās, pusēm tiks nodrošināta ātra kvalitatīvu nolēmumu pieņemšana visās valstīs, kurās patents ir spēkā.

Vairāk informācijas

Eiropas Komisija — spriedumu atzīšana un izpilde:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Patentu reforma: vienota patentaizsardzība un Vienotā patentu tiesa:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar