Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 29 d.

Teisingumas ir ekonomikos augimas. Komisija padeda užpildyti bendros patentinės apsaugos teisines spragas

Šiandien Europos Komisija pateikė siūlymą patobulinti patentinės apsaugos visoje Europoje teisės sistemą, atnaujinant ES teismų jurisdikcijos ir sprendimų pripažinimo taisykles (vadinamąjį reglamentą „Briuselis I“). Pakeitimai įsigalios iškart, kai tik bus ratifikuoti, ir sudarys sąlygas veikti specializuotajam Europos patentų teismui – Bendram patentų teismui, todėl bendrovėms ir investuotojams bus lengviau apsaugoti savo patentus. Teismui bus suteikta speciali ginčų patentų klausimais nagrinėjimo jurisdikcija, taip išvengiant daugybės ginčų nagrinėjimo net 28 įvairių šalių teismuose. Sumažės išlaidos ir pagreitės sprendimų dėl patentų galiojimo ar pažeidimų priėmimas, o tai skatins inovacijas Europoje. Visa tai numatyta ką tik sutartame priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti bendrą patentinę apsaugą bendrojoje rinkoje, plane (IP/11/470).

Priimdami sprendimų pripažinimo taisyklių pakeitimus, padėsime pagrindus būsimai naujojo Bendro patentų teismo veiklai. Ginčo atveju bendrovėms nebereikės pateikti ieškinių skirtingų šalių teismams,– sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Pašalinus biurokratines kliūtis, papildomas išlaidas ir teisinį neapibrėžtumą dėl 28 skirtingų ir dažnai nenuoseklių sistemų, bendroji rinka taps patrauklesnė. Tai puikus pavyzdys, kaip teisingumo politika gali skatinti augimą.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė:Europos konkurencingumo požiūriu itin svarbu, kad investuotojai kuo greičiau gautų visokeriopos naudos iš ilgai lauktos Europos bendrųjų patentų sistemos. 2012 m. politinis susitarimas – svarbus žingsnis į priekį, tačiau bendrasis patentas taps realybe, kai tik bus įsteigtas Bendras patentų teismas. Tą reikia padaryti kuo greičiau, tad šiandieninis pasiūlymas – dar vienas žingsnis teisinga kryptimi."

Apie esamą padėtį galima spręsti iš šių skaičių: 2011 m. JAV išduota 224 000 patentų, Kinijoje – 172 000, o štai Europoje – tik 62 000 Europos patentų. Viena šio atotrūkio priežasčių – per didelės išlaidos ir sudėtinga patentinės apsaugos užtikrinimo ES bendrojoje rinkoje tvarka. Dabartinėmis sąlygomis norint apsaugoti išradimą visoje Europoje, Europos patentus reikia patvirtinti visose 28 ES valstybėse narėse. Patento savininkas skirtingose šalyse gali būti įtrauktas į daugybę ginčų tuo pačiu klausimu. Tačiau susitarus dėl priemonių bendrųjų patentų klausimais, padėtis artimiausiu metu pasikeis.

2013 m. vasario 19 d. pasirašytu susitarimu (PRES/13/61) įsteigtas Bendras patentų teismas padės supaprastinti procedūras ir greičiau priimti sprendimus, kadangi, užuot nagrinėjus bylą keliuose nacionaliniuose teismuose, pakaks ją išspręsti šiame viename specializuotame teisme. Teismas galės priimti visoms susitariančiosioms šalims skirtus sprendimus dėl Europos ir bendrųjų patentų galiojimo ir pažeidimų, išvengiant kelių bylų tuo pačių klausimu nagrinėjimo ir skirtingų baigčių. Šią visoms valstybėms narėms skirtą bendrųjų patentų sistemą šiuo metu taiko 25 valstybės narės.

Tarptautinė Bendro patentų teismo jurisdikcija, remiantis susitarimu, yra nustatyta reglamentu „Briuselis I“ (Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012).

Todėl Komisija siūlo iš dalies pakeisti reglamentą „Briuselis I“, kad būtų paaiškinta, kaip veiks jame nustatytos jurisdikcijos taisyklės Bendrame patentų teisme ir kaip reglamento taisyklės turėtų būti taikomos valstybių narių tarpusavio santykiams, Susitarimo dėl Bendro patentų teismo šalims ir šio susitarimo šalimis nesančioms valstybėms narėms.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymas taps teisės aktu, kai jam pritars valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Komisija ragina valstybes nares kuo greičiau ratifikuoti Susitarimą dėl Bendro patentų teismo ir taip užbaigti būtinus parengiamuosius darbus, kad teismas galėtų pradėti veiklą ir kad pačiu artimiausiu metu būtų galima išduoti pirmuosius bendruosius patentus.

Pagrindiniai faktai

Remiantis šiuo metu galiojančia ES teise, byla dėl ginčytino patento galiojimo ar tariamo jo pažeidimo turi būti keliama valstybės narės, kurioje patentas registruotas, teismuose. Bylą taip pat galima iškelti atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismuose arba valstybės narės, kurioje pažeidimas padarytas arba gali būti padarytas, teismuose. Daugelyje patentų pažeidimo bylų atsakovas tvirtina, kad patentas negalioja. Toks ginčas priklauso valstybės, kuriai priskiriamas patentas, išimtinei jurisdikcijai. Iš esmės tai reiškia, kad patento savininkui gali tekti bylinėtis keliose vienu metu nagrinėjamuose ginčuose, o tai reiškia dideles išlaidas, sudėtingas procedūras ir tai, kad teismų sprendimai gali skirtis.

Jau nuo 8-ojo dešimtmečio dėtos pastangos sukurti bendro patento sistemą, kuri teisiškai galiotų visose Europos šalyse, tačiau nesėkmingai.

2011 m. balandžio mėn. Komisija, vadovaudamasi tvirtesnio bendradarbiavimo principu, pateikė naujus pasiūlymus dėl bendro galiojimo Europos patentų (bendrųjų patentų) sistemos sukūrimo (IP/11/470) ir (MEMO/11/240).

2012 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė ilgai lauktą susitarimą dėl priemonių Europos bendrųjų patentų klausimais ir sudarė sąlygas pasirašyti tarptautinį susitarimą dėl Bendro patentų teismo.

Įgyvendinus priemones bendrųjų patentų klausimais, pateikus vieną paraišką ir netaikant valstybėse narėse kitų administracinių formalumų, kaip antai reikalavimų dėl patentų patvirtinimo ir vertimo, patentinę apsaugą bus galima įgyti 25 valstybėse narėse. Investuotojai ir bendrovės į visų tvirtesnio bendradarbiavimo principu besivadovaujančių valstybių narių, prisijungusių prie Susitarimo dėl Bendro patentų teismo, rinkas galės patekti patirdami gerokai mažiau išlaidų ir administracinių kliūčių.

2013 m. vasario 19 d. valstybės narės pasirašė tarptautinį susitarimą dėl Bendro patentų teismo. Bendras patentų teismas bus kompetentingas nagrinėti ginčus tiek dėl būsimų bendrųjų patentų, tiek dėl dabartinių klasikinių Europos patentų. Susijusios valstybės narės susitarimą dabar turi ratifikuoti. Bendras patentų teismas bus vienas specializuotasis patentų teismas, turintis vietos ir regioninių padalinių skirtingose ES vietose. Užuot nagrinėjus bylas įvairių šalių, kuriose galioja patentas, nacionaliniuose teismuose, visoms ginčo šalims bus pateiktas greitas ir kvalifikuotas sprendimas.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Patentų reforma. Bendra patentinė apsauga ir Bendras patentų teismas:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar