Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 29. srpnja 2013.

Pravosuđe za rast: Komisija popunjuje pravne praznine za jedinstvenu zaštitu patenata

Europska je komisija danas predložila da se ažuriranjem pravila EU-a o nadležnosti sudova i priznavanju sudskih odluka upotpuni pravni okvir za zaštitu patenata u cijeloj Europi (takozvana „Uredba Bruxelles I.”). Izmjenama će se pripremiti temelj za specijalizirani europski sud za patente, odnosno Jedinstveni sud za patente, koji bi počeo djelovati nakon ratifikacije te poduzećima i izumiteljima olakšao zaštitu patenata. Sud će biti posebno nadležan za sporove u vezi s patentima, a time će se izbjeći višestruki postupci koji bi se mogli voditi pred 28 različitih nacionalnih sudova. To će dovesti do smanjenja troškova i brzog donošenja odluka o valjanosti ili povredi patenata i potaknuti inovacije u Europi. Taj je prijedlog dio paketa mjera nedavno dogovorenih za osiguravanje jedinstvene zaštite patenata na jedinstvenom tržištu (IP/11/470).

Izmjenama pravila o priznavanju sudskih odluka utiremo put prema početku djelovanja novog Jedinstvenog suda za patente. U slučaju spora poduzeće neće više morati pokretati postupke pred brojnim sudovima u raznim državama”, rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Uklanjanjem birokratskih prepreka, dodatnih troškova i pravne nesigurnosti u 28 različitih i često proturječnih sustava jedinstveno će tržište postati privlačnije. To je vrlo dobar primjer toga kako pravosudne politike mogu potaknuti rast.

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier dodao je: „Od ključne je važnosti za konkurentnost Europe da izumitelji mogu što je prije moguće ostvariti višestruke koristi dugo iščekivanog jedinstvenog europskog patenta. Politički sporazum iz prosinca 2012. označio je prekretnicu, ali jedinstveni patent postat će stvarnost kada se uspostavi Jedinstveni sud za patente. To moramo ostvariti što je prije moguće, a današnji prijedlog još je jedan važan korak u tom smjeru.”

Brojke govore same za sebe. U 2011. u Sjedinjenim Državama priznato je 224 000 patenata, u Kini 172 000, dok je u Europi prijavljeno samo 62 000 patenata. Jedan od razloga za tu razliku ograničavajući su troškovi i kompleksno stjecanje zaštite patenata na jedinstvenom tržištu EU-a. Trenutačno osoba koja želi zaštiti svoj izum u cijeloj Europi mora potvrditi europski patent u svih 28 država članica EU-a. Nositelj patenta može biti uključen u višestruke postupke u raznim državama za isti spor. No, to će se u bliskoj budućnosti promijeniti zahvaljujući sporazumu o jedinstvenom patentnom paketu.

Jedinstveni sud za patente, uspostavljen na temelju sporazuma potpisanog 19. veljače 2013. (PRES/13/61), pojednostavnit će postupke i omogućiti brže donošenje odluka jer će umjesto paralelnih postupaka pred nacionalnim sudovima biti dovoljan samo jedan postupak koji će se voditi pred posebnim sudom. Sud će moći donositi odluke o valjanosti i povredi europskih i jedinstvenih patenata za sve države ugovornice, pri čemu će se izbjeći paralelni postupci i različiti ishodi. U tom jedinstvenom okviru za patente, koji je otvoren za sve države članice, sudjeluje 25 država članica.

Sporazum se oslanja na „Uredbu Bruxelles I.” (Uredba 1215/2012) za utvrđivanje međunarodne nadležnosti Jedinstvenog suda za patente.

Komisija stoga predlaže izmjenu Uredbe Bruxelles I. kako bi se pojasnilo na koji će se način njezina pravila o nadležnosti primjenjivati u kontekstu Jedinstvenog suda za patente i kako se pravila te Uredbe trebaju primjenjivati u odnosima između država članica stranaka Sporazuma o jedinstvenom sudu za patente i država članica koje nisu stranke Sporazuma.

Sljedeći koraci

Prije nego što prijedlog stupi na snagu, potrebna je suglasnost država članica i Europskog parlamenta.

Komisija isto tako potiče države članice da ratificiraju Sporazum o jedinstvenom sudu za patente što je prije moguće te da u skladu s time dovrše pripremni rad potreban za početak djelovanja suda, tako da se prvi jedinstveni patenti mogu priznati u što kraćem roku.

Pozadina

Prema važećem zakonodavstvu EU-a, postupci u sporovima o valjanosti ili navodnoj povredi patenta pokreću se pred sudovima države članice u kojoj je patent registriran. Postupci se mogu pokrenuti i pred sudovima države članice u kojoj tuženik ima boravište ili pred sudovima države članice u kojoj je povreda nastala ili bi mogla nastati. U mnogim postupcima zbog povrede patenta tuženikov je glavni argument da je patent ništav. To spada u isključivu nadležnost države u kojoj je patent izdan. U praksi to znači da nositelj patenta može biti uključen u paralelne postupke, s visokim troškovima, složenim postupcima i mogućim različitim ishodima sudskih odluka.

Od 1970-ih bezuspješno se nastojalo stvoriti jedinstveni patent proširujući njegove pravne učinke na sve europske države.

U travnju 2011. Komisija je iznijela prijedloge za europski patent jedinstvenog učinka („jedinstveni patent”) u okviru pojačane suradnje (IP/11/470) i (MEMO/11/240).

U prosincu 2012. Europski parlament i Vijeće postigli su dugo iščekivani sporazum o jedinstvenom europskom patentnom paketu, kojim je omogućeno potpisivanje međunarodnog sporazuma o Jedinstvenom sudu za patente.

Jedinstvenim patentnim paketom omogućuje se patentna zaštita za 25 država članica sudionica na temelju jedinstvene prijave i bez dodatnih formalnosti u državama članicama, poput obvezne potvrde patenta i prijevoda. Izumiteljima i poduzećima omogućit će se pristup tržištima svih država članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji i koje su potpisale Sporazum o jedinstvenom sudu za patente uz znatno manje troškove i manje administrativnih prepreka.

Međunarodni sporazum o Jedinstvenom sudu za patente potpisan je 19. veljače 2013., a sud će biti nadležan za rješavanje sporova u vezi s budućim jedinstvenim patentima i postojećim „klasičnim” europskim patentima. Sporazum moraju sada ratificirati zainteresirane države članice. Jedinstveni sud za patente bit će jedinstven specijalizirani sud za patente koji će biti prisutan u EU-u na lokalnoj i regionalnoj razini. Umjesto paralelnih postupaka pred nacionalnim sudovima, strankama će se omogućiti brze i visokokvalitetne odluke primjenjive u svim državama u kojima je patent važeći.

Dodatne informacije

Europska komisija - priznavanje i izvršavanje sudskih odluka:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Europske komisije i povjerenice EU-a za pravosuđe Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Reforma u području patenata: Jedinstvena zaštita patenata i Jedinstveni sud za patente:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar