Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. heinäkuuta 2013

Komissio korjaa yhtenäisen patenttisuojan tiellä olevat lainsäädännön puutteet

Euroopan komissio on tänään ehdottanut Euroopan laajuisen patenttisuojan oikeudellisen kehyksen täydentämistä. Tämä tapahtuisi päivittämällä tuomioistuimen toimivaltaa ja tuomioiden tunnustamista koskevat EU:n säännöt (ns. Bryssel I -asetus). Muutoksilla valmistaudutaan erityisen eurooppalaisen patenttituomioistuimen – yhdistetyn patenttituomioistuimen – perustamista tehdyn sopimuksen voimaantuloon ratifioinnin jälkeen. Sen seurauksena yritysten ja keksijöiden on helpompi suojata patenttejaan. Yhdistetyllä patenttituomioistuimella on erityinen toimivalta patentteja koskevissa riita-asioissa, jolloin vältetään moninkertaiset oikeudenkäynnit jopa 28 eri maan kansallisissa tuomioistuimissa. Näin voidaan vähentää kustannuksia ja nopeuttaa päätöksentekoa asioissa, jotka koskevat patenttien pätevyyttä tai patenttiloukkauksia. Tämä puolestaan edistää innovointia Euroopassa. Muutokset ovat osa hiljattain sovittua toimenpidekokonaisuutta, jolla varmistetaan yhtenäinen patenttisuoja sisämarkkinoilla (IP/11/470).

"Tekemällä muutoksia tuomioiden tunnustamista koskeviin sääntöihin tasoitamme tietä uuden yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminnan alkamiselle. Yritysten ei riitatilanteissa tarvitse enää nostaa kanteita lukuisissa tuomioistuimissa eri maissa", sanoi komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. "Sisämarkkinoiden vetovoima kasvaa, kun poistetaan byrokraattiset esteet, ylimääräiset kustannukset ja oikeudellinen epävarmuus, jotka ovat seurausta 28 erilaisesta ja usein ristiriitaisesta järjestelmästä. Tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka oikeusalan politiikat voivat edistää kasvua", Reding jatkoi.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier lisäsi, että Euroopan kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevan tärkeää, että innovaatioiden tekijät voivat mahdollisimman nopeasti hyötyä pitkään odotetun yhtenäisen eurooppapatentin tuomista monista eduista. "Joulukuussa 2012 saavutettu poliittinen sopimus merkitsi suurta läpimurtoa, mutta yhtenäisestä patentista tulee todellisuutta vasta kun yhdistetty patenttituomioistuin on perustettu. Meidän on saatava se mahdollisimman nopeasti aikaan, ja tänään esitetty ehdotus on merkittävä askel siihen suuntaan", Barnier jatkoi.

Luvut puhuvat puolestaan. Yhdysvalloissa myönnettiin 224 000 patenttia vuonna 2011 ja Kiinassa 172 000, kun taas Euroopassa myönnettiin ainoastaan 62 000 eurooppapatenttia. Syitä näihin eroihin ovat muun muassa kohtuuttomat kustannukset, joita patenttisuojan hankkimisesta koko EU:n sisämarkkinoilla aiheutuu, ja prosessin monimutkaisuus. Tällä hetkellä keksijän, joka hakee keksinnölleen Euroopan laajuista suojaa, on saatettava eurooppapatentti voimaan kaikissa EU:n 28 jäsenvaltiossa. Patentinhaltija voi joutua osallistumaan samassa riita-asiassa useisiin oikeudenkäynteihin eri maissa. Tilanne kuitenkin muuttuu lähitulevaisuudessa yhtenäistä patenttia koskevasta lainsäädäntöpaketista aikaansaadun sopimuksen ansiosta.

Yhdistetty patenttituomioistuin, joka on perustettu 19. helmikuuta 2013 allekirjoitetulla sopimuksella (PRES/13/61), yksinkertaistaa menettelyjä ja nopeuttaa päätöksentekoa, sillä yksi oikeudenkäynti erikoistuneessa tuomioistuimessa korvaa useat rinnakkaiset oikeudenkäynnit kansallisissa tuomioistuimissa. Tuomioistuin voi antaa tuomioita eurooppapatenttien ja yhtenäisten patenttien pätevyydestä ja niitä koskevista loukkauksista kaikkien sopimusvaltioiden osalta, jolloin voidaan välttää rinnakkaiset menettelyt ja toisistaan poikkeavat tulokset. Jäsenvaltioista 25 osallistuu tähän yhtenäiseen patenttijärjestelmään, joka on avoin kaikille jäsenvaltioille.

Sopimuksessa määritetään yhdistetyn patenttituomioistuimen kansainvälinen toimivalta Bryssel I -asetuksen (asetus 1215/2012) perusteella.

Sen vuoksi komissio ehdottaa Bryssel I -asetuksen muuttamista sen selventämiseksi, kuinka sen sisältämät toimivaltasäännöt toimivat yhdistetyn patenttituomioistuimen yhteydessä ja kuinka asetuksen sääntöjä olisi sovellettava yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan sopimuksen sopimusjäsenvaltioiden ja muiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa.

Seuraavat vaiheet

Ehdotuksen on saatava jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin hyväksyntä ennen kuin siitä tulee voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan sopimuksen mahdollisimman nopeasti ja saattamaan valmiiksi tuomioistuimen toiminnan aloittamisen edellyttämät valmistelutyöt, jotta ensimmäiset yhtenäiset patentit voidaan myöntää mahdollisimman pian.

Tausta

Tällä hetkellä voimassa olevan EU-lainsäädännön mukaan patentin pätevyyttä tai väitettyä patenttiloukkausta koskevat riita-asiat on saatettava vireille sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa patentti on rekisteröity. Kanne on vaihtoehtoisesti mahdollista saattaa vireille joko vastaajan kotijäsenvaltion tuomioistuimissa tai sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa patenttiloukkaus on tapahtunut tai saattaa tapahtua. Monissa patenttiloukkausta koskevissa oikeudenkäynneissä vastaaja esittää, että patentti ei ole pätevä. Tämä asia kuuluu sen valtion yksinomaiseen toimivaltaan, johon patentti on myönnetty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että patentinhaltija voi joutua rinnakkaisiin oikeudenkäynteihin, jotka monimutkaistavat tilannetta, aiheuttavat huomattavia kustannuksia ja johtavat mahdollisesti tuomioistuinten erilaisiin ratkaisuihin.

Pyrkimyksiä luoda yksi ainoa patentti, jonka oikeudelliset vaikutukset ulottuvat kaikkiin Euroopan maihin, on ollut 1970-luvulta lähtien, mutta ne eivät ole koskaan onnistuneet.

Komissio ehdotti huhtikuussa 2011 uudelleen vaikutukseltaan yhtenäisen eurooppapatentin (tai "yhtenäisen patentin") luomista tiiviimmän yhteistyön puitteissa (IP/11/470 ) ja (MEMO/11/240).

Joulukuussa 2012 Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät vihdoin yhteisymmärrykseen yhtenäistä eurooppapatenttia koskevasta paketista. Se avasi tien yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamiselle.

Yhtenäistä patenttia koskevan paketin ansiosta on mahdollista saada patenttisuoja 25 jäsenvaltiossa yhden hakemuksen perusteella ja ilman muita hallinnollisia muodollisuuksia jäsenvaltioissa, kuten validointia ja kääntämistä koskevia vaatimuksia. Se antaa keksijöille ja yrityksille pääsyn kaikkien niiden jäsenvaltioiden markkinoille, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön ja yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevaan sopimukseen, paljon pienemmillä kustannuksilla ja vähäisimmillä hallinnollisilla esteillä.

Kansainvälinen sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta allekirjoitettiin 19. helmikuuta 2013. Yhdistetty patenttituomioistuin on toimivaltainen käsittelemään riita-asioita, jotka koskevat sekä tulevia yhtenäisiä patentteja että nykyisiä ”perinteisiä” eurooppapatentteja. Asianomaisten jäsenvaltioiden on nyt ratifioitava sopimus. Yhdistetty patenttituomioistuin on erikoistunut tuomioistuin, jolla on paikallis- ja aluejaostoja eri puolilla EU:ta. Sen sijaan, että riita-asioita käsiteltäisiin rinnakkaisissa oikeudenkäynneissä kansallisissa tuomioistuimissa, osapuolet voivat saada nopeita ja laadukkaita ratkaisuja, jotka koskevat kaikkia niitä valtioita, joissa patentti on voimassa.

Lisätietoja

Euroopan komissio – tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Patenttiuudistus: Yhtenäinen patenttisuoja ja yhdistetty patenttituomioistuin:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar