Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. juuli 2013

Euroopa Komisjon kõrvaldab ühtse patendikaitse saamise õiguslikud takistused

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku täiendada patendikaitse õiguslikku raamistikku, ajakohastades kohtute pädevust ja kohtuotsuste tunnustamist käsitlevaid ELi eeskirju („Brüsseli I määrus”). Muudatustega valmistatakse ette spetsiaalse Euroopa patendikohtu loomist. Kui ühtne patendikohus tegutsema hakkab, muutub patentide kaitsmine äriühingute jaoks lihtsamaks. Kohus on pädev lahendama patendivaidlusi, vältides nii kohtuasjade mitmekordset menetlemist kuni 28 liikmesriigi kohtus. Seega vähenevad kulud ning otsuseid patentide kehtivuse ja nendega seotud rikkumiste kohta tehakse kiiremini, mis omakorda edendab innovatsiooni Euroopas. Ettepanek on osa hiljuti heakskiidetud meetmepaketist, millega tagatakse siseturul ühtne patendikaitse (IP/11/470).

Õigusvolinik Viviane Reding ütles: „Muutes kohtuotsuste tunnustamist, loome uuele ühtsele patendikohtule võimalused töö alustamiseks. Vaidluse korral ei pea äriühingud enam pöörduma mitme riigi kohtusse. 28 erineva ja sageli vastandliku õigussüsteemiga kaasnevate bürokraatlike takistuste, lisakulude ja õigusliku ebakindluse kaotamine toob veelgi paremini esile siseturu eelised. See on hea näide sellest, kuidas soodustada õiguslike meetmetega majanduskasvu.

Siseturuvolinik Michel Barnier lisas: „Euroopa konkurentsivõime jaoks on äärmiselt oluline, et novaatorid saaksid võimalikult kiiresti kasu kauaoodatud Euroopa ühtsest patendikaitsest. 2012. aasta detsembris sõlmitud poliitiline kokkulepe on suur läbimurre, kuid ühtne patent saab tegelikkuseks alles siis, kui patendikohus on tegutsema asunud. See peab toimuma võimalikult ruttu ja tänane ettepanek on järgmine tähtis samm õiges suunas.

Arvud kõnelevad enda eest. Ameerika Ühendriikides anti 2011. aastal välja 224 000 patenti, Hiinas 172 000, kuid Euroopas ainult 62 000. Selle erinevuse üks põhjus on patendikaitse saamisega seotud suured kulud ja selle keerukus kogu ELi siseturul. Praegu peab igaüks, kes soovib oma leiutist kaitsta kogu Euroopas, kinnitama Euroopa patendi kõigis 28 ELi liikmesriigis. Patendiomanik võib sattuda mitmesse samasisulisse kohtuvaidlusse erinevates liikmesriikides, kuid tänu ühtsele patendikaitsele muutub see juba lähitulevikus.

Ühtne patendikohus, mis on loodud 19. veebruaril 2013. aastal allakirjutatud lepinguga (PRES/13/61), lihtsustab menetlusi ja võimaldab teha otsuseid kiiremini, sest mitme paralleelse menetluse asemel liikmesriikide kohtutes toimub ainult üks menetlus erikohtus. Kohus teeb kõikidele osalisriikidele siduvaid otsuseid nii Euroopa kui ka ühtsete patentide kehtivuse ja nendega seotud rikkumiste kohta, võimaldades nii vältida paralleelseid menetlusi ja erinevaid lahendeid. Praegu osaleb ühtse patendikaitse raamistiku loomises 25 liikmesriiki, kuid see on avatud kõikidele liikmesriikidele.

Lepingu kohaselt määratakse ühtse patendikohtu rahvusvaheline pädevus kindlaks Brüsseli I määrusega (määrus 1215/2012).

Seetõttu teeb komisjon ettepaneku muuta Brüsseli I määrust, et täpsustada kohtualluvuse eeskirjade kohaldamist ühtse patendikohtu suhtes ning seda, kuidas tuleks kohaldada määrust suhetes ühtse patendikohtu lepingu osalisriikide ja nende liikmesriikide vahel, kes ei ole lepinguosalised.

Järgmised sammud

Selleks et ettepanek jõustuks, peavad selle heaks kiitma liikmesriigid ja Euroopa Parlament.

Komisjon kutsub liikmesriike üles ühtse patendikohtu lepingut võimalikult kiiresti ratifitseerima. Samuti tuleks lõpule viia kohtu tegevuse ettevalmistamine, et esimesed ühtsed patendid saaks välja anda võimalikult ruttu.

Taust

ELi õiguse kohaselt tuleb patendi kehtivust või sellega seotud väidetavat rikkumist käsitlev hagi esitada selle liikmesriigi kohtule, kus patent on registreeritud. Selle asemel võib menetluse algatada kostja elukoha liikmesriigi kohtus või selle liikmesriigi kohtus, kus rikkumine toimus või võib toimuda. Paljudes patente käsitlevates rikkumismenetlustes väidab kostja, et patent on kehtetu. Sellisel juhul on ainupädevus selle riigi kohtul, kus patent on registreeritud. Praktikas võib juhtuda, et patendiomanik peab seega osalema mitmes paralleelses keerukas kohtuvaidluses, millega kaasnevad märkimisväärsed kulud, ning kohtud võivad teha erinevad otsused.

Kõikjal Euroopas õiguslikku mõju omava ühtse patendi loomise nimel on tegutsetud juba alates 1970ndatest, kuid siiani edutult.

2011. aasta aprillis esitas komisjon uued ettepanekud luua tihendatud koostöö raames ühtne Euroopa patent („ühtne patendikaitse”) (IP/11/470) ja (MEMO/11/240).

2012. aasta detsembris jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu kauaoodatud kokkuleppele Euroopa ühtse patendikaitse paketi suhtes, mis omakorda võimaldas allkirjastada ühtse patendikohtu loomise lepingu.

Pakett võimaldab ühtset patendikaitset 25 osalisriigis ühtse taotluse alusel ja ilma täiendavate haldusformaalsusteta, nagu kinnitamise ja tõlkimisega seotud nõuded. Nii pääsevad investorid ja äriühingud oluliselt väiksemate kulude ja haldustakistustega kõikide nende liikmesriikide turgudele, kes osalevad tihendatud koostöös ja on ühtse patendikohtu lepingu osalisriigid.

Ühtne patendikohus on pädev lahendama nii tulevasi ühtseid patente kui ka praegusi „klassikalisi” Euroopa patente käsitlevaid vaidlusi. Asjaomased liikmesriigid peavad nüüd lepingu ratifitseerima. Ühtne patendikohus on spetsiaalne patendikohus, millel on kohalikud ja piirkondlikud talitused kogu ELis. Mitme paralleelse menetluse asemel liikmesriikide kohtutes on pooltel võimalik saada kiire ja asjatundlik otsus, mis kuuluks täitmisele kõikides riikides, kus patent kehtib.

Lisateave

Euroopa Komisjon – Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Patendireform: ühtne patendikaitse ja ühtne patendikohus:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar