Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. juli 2013

Retfærdighed for vækst: Kommissionen rydder de juridiske hindringer for enhedspatentbeskyttelse

Europa-Kommissionen har i dag foreslået at styrke de retlige rammer for patentbeskyttelse i EU ved at ajourføre EU's regler om domstolenes kompetence og anerkendelse af retsafgørelser (den såkaldte "Bruxelles I-forordning"). Ændringerne vil bane vej for en specialiseret europæisk patentdomstol – den fælles patentdomstol – som kan tage fat på arbejdet, når den er blevet godkendt. Den vil gøre det lettere for virksomheder og opfindere at beskytte deres patenter. Domstolen får særlige beføjelser i patenttvister, så man undgår at føre flere retssager ved op til 28 forskellige nationale domstole. Det vil reducere omkostningerne og muliggøre hurtige afgørelser om gyldighed eller krænkelse af patenter og dermed sætte skub i innovationen i Europa. Forslaget er en del af en ny pakke af foranstaltninger, der skal sikre en fælles patentbeskyttelse i det indre marked (IP/11/470).

"Ved at ændre reglerne om anerkendelse af afgørelser gør vi det muligt for den nye fælles patentdomstol at komme i gang med arbejdet. I tilfælde af tvister er virksomhederne ikke længere nødt til at lægge sag an ved en række domstole i forskellige lande," siger næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Når vi fjerner de bureaukratiske hindringer, ekstra omkostninger og den retlige usikkerhed, der ligger i at have 28 forskellige og ofte modstridende systemer, gør vi det indre marked mere tiltrækkende. Det er et godt eksempel på, hvordan vores politik på retsområdet kan sætte skub i væksten."

Kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, tilføjer: "Det er utrolig vigtigt for EU's konkurrenceevne, at innovatorer så hurtigt som muligt kan nyde godt af de mange fordele ved det længe ventede europæiske enhedspatent. Den politiske aftale fra december 2012 var et vigtigt gennembrud, men enhedspatentet bliver først til virkelighed, når den fælles patentdomstol er blevet oprettet. Det har vi brug for sker hurtigst muligt, og forslaget fra i dag er endnu et vigtigt trin på vejen".        

Tallene taler for sig selv: I USA blev der i 2011 udstedt 224 000 patenter og i Kina 172 000, mens man i EU kun nåede op på 62 000 europæiske patenter. Denne forskel skyldes bl.a., at det er dyrt og meget kompliceret at få patentbeskyttelse, der omfatter hele det indre marked i EU. I dag er en person, der forsøger at opnå beskyttelse for sin opfindelse i hele EU, nødt til at validere europæiske patenter i alle 28 EU-lande. Patenthaveren kan blive involveret i flere retssager i forskellige lande om den samme tvist. Men det vil snart være fortid takket være pakkeaftalen om enhedspatentet.

Den fælles patentdomstol – der er nedsat i henhold til en aftale, der blev indgået den 19. februar 2013 (PRES/13/61) – vil forenkle procedurerne og muliggøre hurtigere afgørelser, da der kun skal føres en enkelt retssag ved patentdomstolen i stedet for sideløbende søgsmål ved de nationale domstole. Domstolen kan træffe afgørelse om gyldighed og overtrædelse af europæiske patenter og enhedspatenter på alle deltagerlandes vegne og dermed undgå sideløbende søgsmål og afvigende resultater. 25 medlemslande deltager i denne enhedspatentordning, som er åben for alle EU-lande.

Aftalen bygger på "Bruxelles I-forordningen" (forordning 1215/2012), hvad angår den fælles domstols internationale retlige kompetence.

Kommissionen foreslår derfor at ændre Bruxelles I-forordningen for at klarlægge, hvordan dens kompetencemæssige regler vil fungere for den fælles patentdomstol, samt hvordan reglerne skal anvendes i forholdet mellem de medlemslande, der deltager i aftalen om den fælles patentdomstol, og de medlemslande, der ikke er part i aftalen.

De næste trin

Forslaget skal godkendes af medlemslandene og Europa-Parlamentet, inden det træder i kraft.

Kommissionen opfordrer også medlemslandene til at ratificere aftalen om den fælles patentdomstol snarest muligt og udføre det forberedende arbejde, der skal gøre domstolen funktionsdygtig, så de første enhedspatenter kan udstedes inden for den kortest mulige tidsramme.

Baggrund

Som EU’s lovgivning ser ud nu, skal retstvister om patenters gyldighed eller angivelig krænkelse af et patent indbringes for retten i det medlemsland, hvor patentet blev registreret. Der kan også anlægges sag ved retten i det medlemsland, hvor sagsøgte har bopæl, eller ved retten i det medlemsland, hvor krænkelsen har fundet eller kan finde sted. I mange patentkrænkelsessager fremfører sagsøgte, at patentet er ugyldigt. I sådanne sager har det land, hvor patentet er meddelt, enekompetence. Det betyder i praksis, at patenthaveren kan blive nødt til at føre sideløbende retssager, forbundet med betydelige omkostninger, kompleksitet og potentielle divergerende domstolsafgørelser.

Siden 1970'erne har man arbejdet på at skabe et fælles patent for alle EU-landene, men det er aldrig lykkes.

I april 2011 foreslog Kommissionen at skabe et europæisk patent med ensartet retsvirkning (eller "enhedspatent") som led i det forstærkede samarbejde (IP/11/470) og (MEMO/11/240).

I december 2012 blev Europa-Parlamentet og Rådet enige om en længe ventet aftale om det europæiske enhedspatent, der baner vejen for en international aftale om den fælles domstol.

Enhedspatentpakken vil gøre det muligt at opnå patentbeskyttelse for de 25 deltagerlande på grundlag af en enkelt ansøgning og uden yderligere administrative formaliteter som validering og oversættelse i medlemslandene. Det vil give opfindere og virksomheder adgang til markederne i alle de medlemslande, der deltager i det forstærkede samarbejde og aftalen om den fælles domstol, med langt færre omkostninger og administrative hindringer, der skal overvindes.

Aftalen om den fælles patentdomstol blev undertegnet den 19. februar 2013. Domstolen vil være kompetent til at behandle tvister om både fremtidige enhedspatenter og nuværende "klassiske" europæiske patenter. Aftalen skal nu ratificeres af de berørte medlemslande. Domstolen bliver en fælles specialiseret patentdomstol med lokale og regionale afdelinger rundt om i EU. I stedet for sideløbende søgsmål ved de nationale domstole vil parterne kunne få hurtige og velfunderede afgørelser, der omfatter alle de lande, hvor patentet er gyldigt.

Læs mere

Europa-Kommissionen – Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, Europa-Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Patentreformen: Enhedspatentbeskyttelse og den fælles patentdomstol:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar