Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. července 2013

Spravedlnost pro růst: Komise zaplňuje právní mezery v oblasti jednotné patentové ochrany

Evropská komise dnes navrhla, aby byl dokončen právní rámec pro celoevropskou patentovou ochranu prostřednictvím aktualizace pravidel EU o příslušnosti soudů a uznávání soudních rozhodnutí (tzv. nařízení „Brusel I“). Tyto změny připraví podmínky pro to, aby mohl (po své ratifikaci) začít fungovat specializovaný evropský patentový soud – Jednotný patentový soud, a aby se tak usnadnila ochrana patentů pro společnosti a autory vynálezů. Tento soud bude mít speciální pravomoci v patentových sporech, aby se zabránilo mnohonásobným soudním sporům až u 28 různých vnitrostátních soudů. Tím se sníží náklady a budou se rychle přijímat rozhodnutí o platnosti nebo porušování patentů, a zároveň se tak podpoří inovace v Evropě. Tento návrh je součást balíčku nedávno schválených opatření pro zajištění jednotné patentové ochrany na jednotném trhu (IP/11/470).

Zavedením změn v pravidlech o uznávání soudních rozhodnutí připravujeme podmínky pro to, aby Jednotný patentový soud mohl zahájit svou činnost. V případě sporu nebudou již společnosti muset podávat žalobu u řady soudů v různých zemích,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Odstraníme-li byrokratické překážky, dodatečné náklady a právní nejistotu způsobenou existencí 28 různých a často protikladných systémů, zvýšíme tak přitažlivost jednotného trhu. Tímto způsobem mohou politiky v oblasti spravedlnosti podpořit růst.“

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier dodal: „Pro konkurenceschopnost Evropy je klíčové, aby inovátoři mohli co nejrychleji využít řady přínosů dlouho očekávaného evropského jednotného patentu. Politická dohoda z prosince 2012 znamenala zásadní průlom, ale jednotný patent se stane skutečností až zřízením Jednotného patentového soudu. Toho musíme dosáhnout co nejrychleji a dnešní návrh je dalším významným krokem k tomuto cíli.“

Nechme hovořit čísla. Ve Spojených státech bylo v roce 2011 uděleno 224 000 a v Číně 172 000 patentů, zatímco v Evropě to bylo pouze 62 000 evropských patentů. Důvodem jsou mimo jiné neúměrně vysoké náklady na získání patentové ochrany na celém jednotném trhu EU a jeho složitost. Pokud chcete v současnosti získat celoevropskou ochranu pro svůj vynález, musíte si nechat potvrdit evropské patenty ve všech 28 členských státech EU. Držitel patentu se může kvůli jednomu a témuž sporu stát účastníkem mnoha soudních sporů v různých zemích. Tato situace se však v blízké budoucnosti změní díky dohodě o balíčku týkajícím se jednotného patentu.

Jednotný patentový soud zřízený na základě dohody podepsané dne 19. února 2013 (PRES/13/61) zjednoduší postupy a zajistí rychlejší rozhodování, jelikož se povede pouze jedno soudní řízení u tohoto specializovaného soudu místo souběžných soudních sporů u jednotlivých vnitrostátních soudů. Tento soud bude moci vydávat rozhodnutí týkající se platnosti a porušování evropských a jednotných patentů pro všechny smluvní státy, a tím se zabrání souběžným soudním řízením a odlišným výsledkům. Tohoto společného rámce pro oblast patentu, který je otevřen všem členským státům, se účastní 25 zemí.

Pokud jde o určení mezinárodní příslušnosti Jednotného patentového soudu, je základem této dohody nařízení „Brusel I“ (nařízení č. 1215/2012).

Komise proto navrhuje změnu nařízení „Brusel I“, aby se objasnilo, jakým způsobem budou fungovat jeho pravidla týkající se příslušnosti při sporech u Jednotného patentového soudu, a také jakým způsobem by měla být uplatňována pravidla tohoto nařízení ve vztazích mezi členskými státy, které jsou smluvními stranami dohody o Jednotném patentovém soudu, a členskými státy, které smluvními stranami této dohody nejsou.

Další kroky

Návrh bude muset být schválen členskými státy a Evropským parlamentem a teprve poté bude moci vstoupit v platnost.

Komise rovněž vyzývá členské státy, aby dohodu o Jednotném patentovém soudu ratifikovaly co nejdříve a v této souvislosti dokončily přípravné práce potřebné pro zahájení činnosti soudu tak, aby první jednotné patenty mohly být uděleny v co nejkratším časovém horizontu.

Souvislosti

Podle stávajících právních předpisů EU musí nyní řízení ve sporech týkajících se platnosti nebo údajného porušení patentu probíhat u soudů členského státu, v němž byl patent registrován. Tato řízení mohou případně probíhat u soudů členského státu bydliště žalovaného nebo u soudů členského státu, kde došlo nebo mohlo dojít k porušení. V mnoha řízeních o porušení patentu poukazuje žalovaný na to, že patent je neplatný. To spadá do výlučné pravomoci státu, kterému je patent udělen. V praxi to znamená, že držitel patentu může být nucen vést spor v několika souběžných řízeních, což obnáší značné náklady, je to složité a může to vést k odlišným výsledkům v rozhodnutích soudů.

Snahy o vytvoření jednotného patentu, jehož právní účinnost by se rozšířila na všechny evropské země, mají počátek již v 70. letech. Vždy však byly neúspěšné.

V dubnu 2011 předložila Komise nové návrhy na vytvoření evropského patentu s jednotným účinkem (neboli „jednotného patentu“) v rámci posílené spolupráce (IP/11/470) a (MEMO/11/240).

V prosinci 2012 dosáhly Evropský parlament a Rada dlouhou očekávané dohody ohledně balíčku týkajícího se jednotného patentu, jež otevřela cestu k podpisu mezinárodní dohody o Jednotném patentovém soudu.

Balíček týkající se jednotného patentu zajistí patentovou ochranu pro 25 účastnících se členských států, a to na základě jediné žádosti a bez dalších administrativních formalit, jako např. potvrzování a požadavky na překlad, v jednotlivých členských státech. Poskytne autorům vynálezů a společnostem přístup na trhy všech členských států, jež jsou zapojeny do posílené spolupráce a uzavřely dohodu o Jednotném patentovém soudu, a to s výrazně nižšími náklady a s mnohem menším počtem administrativních překážek.

Mezinárodní dohoda o Jednotném patentovém soudu byla podepsána dne 19. února 2013. Jednotný patentový soud bude kompetentní k řešení sporů ohledně budoucích jednotných patentů i současných „klasických“ evropských patentů. Tato dohoda musí být nyní ratifikována příslušnými členskými státy. Jednotný patentový soud bude jediným specializovaným patentovým soudem s místním a regionálním zastoupením v celé EU. Místo souběžných soudních sporů u vnitrostátních soudů budou moci strany získat rychlá a vysoce kvalitní rozhodnutí pro všechny státy, kde je patent platný.

Další informace

Evropská komise – uznávání a výkon soudních rozhodnutí:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Patentová reforma: jednotná patentová ochrana a Jednotný patentový soud:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar