Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 юли 2013 г.

Правосъдие за растеж: Комисията запълва празнините в законодателството относно единната патентна защита

Европейската комисия предложи днес да завърши правната рамка за общоевропейска патентна защита, като актуализира правилата на ЕС относно компетентността на съдилищата и признаването на съдебни решения (така наречения „Регламент Брюксел I“). Промените ще проправят пътя пред специализиран европейски патентен съд — Единен патентен съд, който ще може да започне своята работа, след като бъде ратифицирано Споразумението относно единен патентен съд, и ще позволи на дружествата и изобретателите да защитават своите патенти. Съдът ще има специализирана компетентност по патентни спорове, като се избягват многократните съдебни производства в максимум 28 различни национални съдилища. Това ще намали разходите и ще доведе до бързи решения относно валидността или нарушаването на патенти, което ще насърчи иновациите в Европа. Предложението е част от пакет от мерки, по които неотдавна беше постигнато съгласие, за осигуряването на единна патентна защита в рамките на единния пазар (IP/11/470).

Променяйки правилата относно признаването на съдебни решения, ние полагаме основите за започването на работата на новия Единен патентен съд. При възникването на спор дружествата не трябва вече да предявяват искове пред няколко съдилища в различни страни,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Премахването на бюрократичните пречки, допълнителните разходи и правната несигурност, свързана с наличието на 28 различни и често противоречащи си системи, прави единния пазар по-привлекателен. Това е един много добър пример за това как политиките на правосъдието могат да стимулират растежа.“

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „За конкурентноспособността на Европа е от ключово значение новаторите да могат да се възползват колкото се може по-бързо от многобройните ползи от дългоочаквания единен европейски патент. Макар с политическото споразумение от декември 2012 г. да беше отбелязан огромен напредък, единният патент ще се превърне в реалност едва след като заработи Единният патентен съд. Трябва да постигнем това възможно най-бързо и днешното предложение е поредната важна стъпка в тази посока“.

Цифрите са достатъчно красноречиви: в Съединените щати през 2011 г. са били предоставени 224 000 патента, в Китай — 172 000, докато в Европа са били издадени само 62 000. Една от причините за тази разлика са прекомерните разходи и усложненията, свързани с получаването на патентна защита в рамките на единния пазар на ЕС. Понастоящем тези, които искат да получат общоевропейска защита за своите изобретения, трябва да валидират европейските патенти във всички 28 държави — членки на ЕС. Патентопритежателят може да участва в множество съдебни производства в различни държави по един и същи спор. Това обаче ще се промени в близко бъдеще благодарение за споразумението за пакета за единния патент.

Единният патентен съд, който беше създаден по силата на споразумение, подписано на 19 февруари 2013 г. (PRES/13/61), ще опрости процедурите и ще доведе до по-бързи решения, като вместо паралелни съдебни процеси в националните съдилища ще трябва да се води само едно съдебно дело пред специализирания съд. Съдът ще може да издава решения относно валидността и нарушението на европейските и единните патенти за всички договарящи се държави, като по този начин се избягват паралелните производства и постановяването на различни решения по тях. 25 държави членки участват в тази единна патентна рамка, която е отворена за всички държави членки.

Споразумението се основава на Регламента „Брюксел I“ (Регламент 1215/2012) за определянето на международната компетентност на Единния патентен съд.

Ето защо Комисията предлага Регламента „Брюксел I“ да бъде изменен, за да се внесе яснота как неговите правила относно компетентността ще се прилагат в контекста на Единния патентен съд, както и относно начина, по който правилата на Регламента трябва да се прилагат в отношенията между държавите членки, които са страни по Споразумението относно единен патентен съд, и държавите членки, които не участват в него.

Следващи стъпки

Предложението трябва да бъде одобрено от държавите членки и от Европейския парламент, преди да се превърне в закон.

Освен това Комисията призовава държавите членки да ратифицират във възможно най-кратки срокове Споразумението относно единен патентен съд и съответно да приключат подготвителните работи за започване на работата на Съда, за да могат първите единни патенти да бъдат предоставени възможно най-рано.

Контекст

Съгласно прилагащото се в момента право на ЕС искове по спорове относно валидността или предполагаемото нарушение на даден патент се предявяват пред съдилищата на държавата членка, в която е регистриран патентът. Като алтернатива делата за нарушения на патентни права могат да бъдат завеждани в съдилищата на държавата членка по местожителство на ответника или в съдилищата на държавата членка, в която е извършено или може да бъде извършено нарушението. В много производства за патентни нарушения ответникът претендира, че патентът е невалиден. Тези случаи попадат в обхвата на изключителна компетентност на държавата, в която е регистриран патентът. На практика това означава, че патентопритежателят трябва да води паралелни дела, което е свързано със значителни разходи, висока степен на сложност и възможност да бъдат постановени различни решения по тези дела.

Усилия за създаването на единен патент, който да има правно действие във всички европейски страни, се правят от седемдесетте години на XX век, но досега те бяха неуспешни.

През април 2011 г. Комисията представи нови предложения за създаване на европейски патент с единно действие (или „единен патент“) в рамките на засиленото сътрудничество (IP/11/470) и (MEMO/11/240).

През декември 2012 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха дългоочаквано споразумение относно пакета за единен европейски патент, което проправи пътя за подписването на международното споразумение относно единен патентен съд.

Пакетът за единен патент ще позволи патентна защита да се получава в 25-те държави членки, които участват в единната пакетна рамка, въз основа на единно заявление и без допълнителни административни формалности, като например валидиране и изисквания за превод в държавите членки. Той ще осигури на изобретателите и на дружествата достъп до пазарите на всички държави членки, които участват в засиленото сътрудничество и Споразумението относно единен патентен съд, при значително намалени разходи и с много по-малко административни пречки, които трябва да бъдат преодолени.

Международното споразумение относно Единния патентен съд беше подписано на 19 февруари 2013 г. Единният патентен съд ще бъде компетентен да разглежда спорове относно бъдещите единни патенти и сегашните „класически“ европейски патенти. Споразумението сега трябва да бъде ратифицирано от съответните държави членки. Единният патентен съд ще е единен специализиран патентен съд с местно и регионално присъствие в целия ЕС. Вместо да водят паралелни дела в националните съдилища, страните ще могат да получават бързи и висококачествени решения по отношение на всички държави, в които е валиден патентът.

Допълнителна информация

Европейска комисия — признаване и изпълнение на съдебни решения:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Патентната реформа: единна патентна защита и Единният патентен съд:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar