Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 januari 2013

Kommissionen utreder rättsliga hinder mot gränsöverskridande handel med försäkringar

Europeiska kommissionen ska utreda problem med gränsöverskridande handel med försäkringsprodukter som beror på skillnader i medlemsländernas avtalsrätt. Idag inleddes en anbudsomgång för experter som ska utreda frågan. Expertgruppen ska utreda i vilken mån avvikelser i avtalsrätten hindrar europeiska företag och konsumenter från att handla med och använda försäkringar mellan olika länder. Den som flyttar till ett annat EU-land kan till exempel tvingas teckna en ny bilförsäkring, eller få problem med utbetalningarna från en privat pensionsförsäkring som tecknats i ett annat EU-land. Företag med dotterbolag i flera EU-länder kan tvingas teckna olika försäkringar till olika villkor i varje land, istället för att försäkra all sin egendom med en enda försäkring. Expertgruppen ska lämna sin rapport i slutet av år 2013. Därefter ska kommissionen besluta om eventuell uppföljning.

I år har den inre marknaden, som är grundbulten för den gränsöverskridande handeln, funnits i tjugo år. Men ännu återstår en del att göra, till exempel inom försäkringssektorn. Mycket få försäkringsprodukter är gränsöverskridande, bara 0,6 % av fordonsförsäkringarna och 2,8 % av fastighetsförsäkringarna erbjuds till kunder i andra EU-länder, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor.

Avtalsrättsliga skillnader kan göra det svårt att handla över gränserna, oavsett om man tänker på små och medelstora företag, konsumenterna eller försäkringsbolagen. Eftersom det här är mycket komplicerade frågor har vi bett en expertgrupp att analysera situationen och rapportera till kommissionen innan vi går vidare, förklarar hon.

Expertgruppen på försäkringsavtalsrätt ska samla stora aktörer, däribland försäkringsbolag, konsumentorganisationer och företagskunder, akademiker och jurister. Den ska hjälpa kommissionen att utreda om försäkringsrättsliga skillnader hindrar företag och konsumenter från att köpa och använda försäkringar från andra länder. Expertgruppen ska i så fall se över vilken typ av försäkringar som påverkas mest. Gruppen kommer troligen att koncentrera sig på försäkringsprodukter av större ekonomiskt intresse, däribland följande:

  • Fordonsförsäkringar och reseförsäkringar som konsumenter och företag troligen kan vilja köpa i ett annat land.

  • Livförsäkringar som kan användas som privata pensionsförsäkringar för enskilda. Analysen ingår i kommissionens agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner från 2012.

Gruppen ska mötas månatligen och ska avlägga rapport i slutet av 2013. Med utgångspunkt i rapporten kommer kommissionen att besluta om frågan bör utredas vidare.

Bakgrund

Den 11 oktober 2011 föreslog Europeiska kommissionen en frivillig europeisk köplag för att främja handeln och öka konsumenternas valmöjligheter utanför finanssektorn (IP/11/1175, MEMO/11/680). Den 21 september 2011 träffade kommissionens vice ordförande Viviane Reding företrädare för ledande europeiska försäkringsbolag för att inleda en dialog med försäkringssektorn om det eventuella mervärdet av en frivillig europeisk försäkringsavtalslag (MEMO/11/624).

Inrättandet av expertgruppen är en uppföljning av mötet och de frågor som väcktes under samrådet om grönboken om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag som föregick dagens förslag (IP/10/872). Företrädare för försäkringsbolagen framhöll framför allt att det idag inte finns någon enhetlig rättslig ram inom EU för att kunna erbjuda försäkringsprodukter inom hela EU. Försäkringsrättsliga skillnader skapar merkostnader och ett osäkert rättsläge vid gränsöverskridande handel med försäkringsprodukter.

Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att utreda situationen inom försäkringssektorn närmare (resolution 2011/2013/(INI)).

Medlemmarna i expertgruppen ska utses i ett fritt urvalsförfarande som kommissionen inledde idag.

Mer information

Europeiska kommissionen – avtalsrätt: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sv.htm

Hemsida för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Nyheter från generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar