Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. januarja 2013

Proučitev pravnih ovir za čezmejno trgovino z zavarovalniškimi produkti

Evropska komisija namerava proučiti ovire za čezmejno trgovino z zavarovalniškimi produkti, ki jih povzročajo različne ureditve pogodbenega prava v državah članicah EU. Zato je danes objavila razpis za prijavo interesa za članstvo v skupini strokovnjakov, ki naj bi obravnavala to problematiko. Strokovna skupina bo ugotovila, v kakšnem obsegu razlike v pogodbenem pravu ovirajo evropska podjetja in potrošnike pri čezmejni distribuciji in uporabi zavarovalniških produktov. Na primer, državljani, ki se iz poklicnih razlogov preselijo v drugo državo članico EU, morajo morda skleniti novo avtomobilsko zavarovanje ali imajo težave pri uveljavljanju pravic iz zasebne pokojninske sheme, ki je sklenjena v drugi državi članici EU. Podjetja s podružnicami v več evropskih državah pa morajo mogoče skleniti več premoženjskih zavarovanj pod različnimi pogoji, namesto da bi z enotno polico zavarovala vse svoje premoženje. Skupina bo pripravila poročilo do konca leta 2013, Komisija pa bo nato odločila o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

„Letos praznujemo 20. obletnico našega enotnega trga, ki je jedro čezmejne trgovine. Vendar je treba še marsikaj storiti, na primer v zavarovalniškem sektorju, kjer je obseg čezmejne trgovine z zavarovalniškimi produkti še vedno zelo nizek. Stranke imajo prek meja dostop do zgolj 0,6 % vseh premij za avtomobilska zavarovanja in 2,8 % premij za zavarovanje premoženja. Razlike v pogodbenem pravu lahko ovirajo čezmejno trgovino tako za mala in srednja podjetja ter potrošnike, ki kupujejo prek meja, kot tudi za nekatere zavarovalnice. Ker gre za zelo kompleksno področje, želimo, da strokovnjaki analizirajo stanje. Njihovo poročilo bo podlaga za odločitev o morebitnem nadaljnjem ukrepanju,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding.

V strokovni skupini za zavarovalno pogodbeno pravo bodo zastopane ključne zainteresirane strani, vključno s ponudniki zavarovanj, predstavniki potrošniških in poslovnih uporabnikov, člani akademskih krogov in pravnimi strokovnjaki. Skupina bo Komisiji pomagala proučiti, ali razlike med ureditvami zavarovalnega pogodbenega prava ovirajo podjetja in potrošnike pri čezmejni distribuciji in uporabi zavarovalniških produktov. Če je to res, bo strokovna skupina ugotovila tudi, pri katerih vrstah zavarovanj so te ovire najpogostejše. Verjetno se bo osredotočila na zavarovalniške produkte večjega gospodarskega pomena, kot so:

  • avtomobilska in potovalna zavarovanja, pri katerih je najbolj verjetno, da jih bodo potrošniki in podjetja sklepali ali uporabljali na čezmejni podlagi,

  • življenjsko zavarovanje, ki bi državljanom lahko služilo kot zasebna pokojnina. Ta analiza je del agende Komisije za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine, ki je bila napovedana v letu 2012.

Strokovna skupina se bo sestajala vsak mesec. Do konca leta 2013 bo Komisiji poslala poročilo o svojih ugotovitvah. Na podlagi tega poročila bo Komisija odločila, ali so na tem področju potrebne nadaljnje analize.

Ozadje

Evropska komisija je 11. oktobra 2011 predlagala izbirno skupno evropsko prodajno pravo za povečanje trgovine in izbire za potrošnike na vseh področjih, razen finančnih storitev (IP/11/1175, MEMO/11/680). Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding se je 21. septembra 2011 srečala z voditelji evropskih zavarovalniških družb, da bi vzpostavila dialog z zavarovalniškim sektorjem o verjetni dodani vrednosti izbirnega evropskega zavarovalnega pogodbenega prava (MEMO/11/624).

Ustanovitev strokovne skupine je nadaljnji ukrep po tem sestanku in odgovor na pomisleke, ki so jih zainteresirane strani izrazile med posvetovanjem o „Zeleni knjigi o možnostih politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja“, objavljeni pred sprejetjem predloga (IP/10/872). Predstavniki zavarovalnic so zlasti poudarili, da trenutno ni mogoče ponuditi enotnih zavarovalniških produktov po vsej EU na podlagi enotnega evropskega pravnega okvira. Opozorili so, da razlike med ureditvami zavarovalnega pogodbenega prava ustvarjajo dodatne stroške in povzročajo pravno negotovost na področju čezmejne trgovine s tovrstnimi produkti.

Evropski parlament je nato pozval Komisijo, naj bolj podrobno analizira stanje v zavarovalniškem sektorju (Resolucija EP 2011/2013/(INI)).

Člani strokovne skupine bodo izbrani s konkurenčnim izbirnim postopkom, ki ga je Komisija začela danes.

Več informacij

Evropska komisija – pogodbeno pravo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sl.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar