Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. januára 2013

Komisia preskúma právne prekážky cezhraničného obchodu v oblasti poistenia

Európska komisia preskúma prekážky cezhraničného obchodu v oblasti poistných produktov spôsobené odlišnými systémami zmluvného práva jednotlivých členských štátov EÚ. Dnes vyzvala odborníkov, aby sa týmto problémom zaoberali. Expertná skupina bude zisťovať, do akej miery rozdiely v zmluvnom práve bránia cezhraničnej distribúcii a využívaniu poistenia zo strany európskych podnikov a spotrebiteľov. Napríklad občan, ktorý sa presťahuje za prácou do inej krajiny EÚ, môže byť nútený uzavrieť nové poistenie auta alebo môže mať problémy s uznávaním svojich práv podľa súkromného dôchodkového plánu, pokiaľ bol tento plán uzatvorený v inej krajine EÚ. Podniky s pobočkami vo viacerých krajinách EÚ môžu byť nútené uzatvárať v každej krajine samostatnú poistnú zmluvu pri rôznych podmienkach namiesto jednej zmluvy na všetok majetok. Skupina predloží správu na konci roku 2013 a Komisia potom rozhodne o prípadných následných krokoch.

Tento rok oslavujeme 20. výročie nášho jednotného trhu, ktorý je základom cezhraničného obchodu. Musíme však vyvinúť ďalšie úsilie, a to napríklad v oblasti poistenia, kde úroveň cezhraničného obchodu v oblasti poistných produktov zostáva na veľmi nízkej úrovni: len 0,6 % všetkých poistiek motorových vozidiel a 2,8 % poistiek majetku sa ponúka zákazníkom cez hranice EÚ,povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Rozdiely v zmluvnom práve môžu malým a stredným podnikom brániť v cezhraničnom obchode, ako aj spotrebiteľom nakupujúcim v zahraničí a niektorým poisťovacím spoločnostiam. Keďže je to veľmi zložitá oblasť, žiadame odborníkov o analýzu situácie a predloženie správy pred tým, ako rozhodneme o možných ďalších krokoch.“

Členmi expertnej skupiny v oblasti poistného zmluvného práva budú kľúčové zainteresované strany vrátane poskytovateľov poistenia, zástupcov spotrebiteľov a podnikateľov, akademickej obce a právnikov. Táto skupina bude pomáhať Komisii pri skúmaní, či rozdiely v právnych predpisoch pre poistné zmluvy obmedzujú cezhraničnú distribúciu a využívanie poistných produktov podnikmi a spotrebiteľmi. Ak je tomu skutočne tak, expertná skupina okrem toho určí, ktorých druhov poistenia sa týka najviac. Je pravdepodobné, že sa zameria na poistné produkty väčšieho ekonomického významu, ako napríklad:

  • poistenie motorových vozidiel a cestovné poistenie, ktoré spotrebitelia a podnikatelia s najväčšou pravdepodobnosťou nakupujú alebo používajú na cezhraničnom základe,

  • životné poistenie, ktoré by mohlo slúžiť ako súkromný dôchodok pre občanov. Táto analýza je súčasťou programu Komisie pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky, ktorý bol oznámený v roku 2012.

Expertná skupina sa bude stretávať každý mesiac a predloží správu o svojich zisteniach na konci roka 2013. Na základe tejto správy Komisia rozhodne či je potrebná ďalšia analýza v tejto oblasti.

Súvislosti

Európska komisia 11. októbra 2011 navrhla nepovinné spoločné európske kúpne právo na posilnenie obchodu a väčšieho výberu pre spotrebiteľov v oblastiach mimo finančných služieb (IP/11/1175, MEMO/11/680). Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová sa 21. septembra 2011 stretla s predstaviteľmi európskych poisťovní s cieľom začať dialóg s poisťovacím sektorom o možnej pridanej hodnote voliteľného európskeho poistného zmluvného práva (MEMO/11/624).

Zriadenie expertnej skupiny nadväzuje na toto stretnutie a pripomienky, ktoré predložili zainteresované strany počas konzultácie o „Zelenej knihe o možnostiach politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky“, ktorá predchádzala týmto návrhom (IP/10/872). Zástupcovia poisťovní poukázali predovšetkým na to, že v súčasnosti nie je možné ponúkať jednotné poisťovacie produkty v celej EÚ založené na jednotnom európskom právnom rámci. Uviedli, že v dôsledku rozdielov v právnych predpisoch pre poistné zmluvy vznikajú dodatočné náklady a právna neistota v cezhraničnom obchode s poistnými produktmi.

Európsky parlament následne vyzval Komisiu, aby podrobnejšie preskúmala situáciu v odvetví poisťovníctva [uznesenie EP 2011/2013/(INI)].

Členovia expertnej skupiny budú vybraní vo výberovom konaní, ktoré dnes vyhlásila Komisia.

Ďalšie informácie

Európska komisia – zmluvné právo: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sk.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar