Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 31 stycznia 2013 r.

Komisja przeanalizuje przeszkody prawne w transgranicznym handlu produktami ubezpieczeniowymi

Komisja Europejska przeanalizuje przeszkody w transgranicznym handlu produktami ubezpieczeniowymi wynikające z różnic w prawie umów w poszczególnych państwach członkowskich UE. W tym celu opublikuje dziś zaproszenie do składania kandydatur skierowane do ekspertów w tej dziedzinie, którzy pomogą jej w tym zadaniu. Grupa ekspertów określi, do jakiego stopnia różnice w przepisach utrudniają transgraniczne rozpowszechnianie produktów ubezpieczeniowych oraz korzystanie z nich przez europejskie przedsiębiorstwa i konsumentów. Dla przykładu, osoba przemieszczająca się w celu zatrudnienia do innego państwa UE może być zmuszona do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na samochód lub może mieć kłopoty z egzekwowaniem swoich praw w ramach prywatnego programu świadczeń emerytalnych wykupionego w innym państwie UE. Przedsiębiorstwa posiadające oddziały w wielu państwach UE mogą być zmuszone do wykupienia oddzielnych polis na różnych warunkach w każdym z państw, zamiast jednej polisy dla całości ich mienia. Po złożeniu sprawozdania przez grupę ekspertów pod koniec 2013 r. Komisja zdecyduje o podjęciu ewentualnych możliwych działań następczych.

„W tym roku obchodzimy 20. rocznicę powstania jednolitego rynku, który ma podstawowe znaczenie dla handlu transgranicznego. Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia, na przykład w sektorze ubezpieczeń, w którym poziom transgranicznego handlu produktami ubezpieczeniowymi jest nadal bardzo niski: jedynie 0,6 proc. wszystkich ubezpieczeń samochodów i 2,8 proc. ubezpieczeń majątkowych trafia do klientów w innym państwie unijnym” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji, komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding. „Różnice w prawie umów mogą utrudniać transgraniczny handel produktami ubezpieczeniowymi zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i konsumentom dokonującym transakcji w obrocie transgranicznym oraz niektórym zakładom ubezpieczeń. Jako że dziedzina ta jest bardzo złożona, przed podjęciem decyzji co do ewentualnych dalszych kroków postanowiliśmy zwrócić się do ekspertów z prośbą o analizę sytuacji i przedstawienie sprawozdania z ustaleń”.

W grupie ekspertów Komisji ds. prawa umów ubezpieczeniowych współpracować będą główne zainteresowane strony, reprezentujące m. in. ubezpieczycieli, przedstawicieli klientów indywidualnych i biznesowych, przedstawicieli środowisk akademickich oraz prawników. Pomogą oni Komisji w zbadaniu, czy różnice w prawie umów ubezpieczeniowych tworzą bariery w transgranicznym rozpowszechnianiu produktów ubezpieczeniowych oraz utrudniają korzystanie z nich przedsiębiorstwom i konsumentom. Jeżeli tak, grupa ekspertów określi również, jakich konkretnych obszarów ubezpieczeń to dotyczy. Prawdopodobnie chodzić będzie o produkty ubezpieczeniowe o dużym znaczeniu gospodarczym, takie jak:

  • ubezpieczenia samochodowe i podróżne, w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo, że klienci indywidualni i biznesowi kupią je lub będą z nich korzystać w obrocie transgranicznym;

  • ubezpieczenia na życie, które mogłyby służyć za prywatne ubezpieczenia emerytalne. Analiza ta jest częścią „Planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur” ogłoszonego przez Komisję w 2012 r.

Grupa ekspertów spotykać się będzie raz w miesiącu i przedstawi sprawozdanie z ustaleń pod koniec 2013 r. Na podstawie tego sprawozdania Komisja zdecyduje o ewentualnej konieczności przeprowadzenia dalszej analizy.

Informacje ogólne

W dniu 11 października 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała fakultatywne wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży, by pobudzić wymianę handlową i zwiększyć możliwości wyboru oferowane konsumentom w obszarach poza usługami finansowymi (IP/11/1175, MEMO/11/680). W dniu 21 września 2011 r. wiceprzewodnicząca Viviane Reding spotkała się z wiodącymi europejskimi zakładami ubezpieczeń, aby rozpocząć rozmowy z tym sektorem o możliwej wartości dodanej europejskiego prawa umów ubezpieczeniowych (MEMO/11/624).

Decyzja o powołaniu grupy ekspertów została podjęta w wyniku tego spotkania oraz kwestii podniesionych przez zainteresowane strony podczas konsultacji dotyczących „Zielonej księgi w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw”, której publikacja poprzedziła przyjęcie wniosku w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (IP/10/872). Przedstawiciele zakładów ubezpieczeń wskazali zwłaszcza na fakt, iż obecnie nie istnieje możliwość oferowania jednakowych produktów ubezpieczeniowych w całej UE na podstawie wspólnych europejskich ram prawnych. Zauważyli, że w następstwie różnic w prawie umów ubezpieczeniowych powstają dodatkowe koszty oraz niepewność prawa w zakresie transgranicznego handlu produktami ubezpieczeniowymi.

Parlament Europejski wezwał później Komisję do bardziej szczegółowego przeanalizowania sektora ubezpieczeń (rezolucja Parlamentu Europejskiego 2011/2013/(INI)).

Członkowie grupy ekspertów zostaną wybrani w konkurencyjnej procedurze wyboru, którą ogłosiła dziś Komisja.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – prawo umów: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_pl.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar